OZNÁMENIE O OTVORENÍ VÝZVY PROGRAMU ESPON 2030

OZNÁMENIE O OTVORENÍ VÝZVY PROGRAMU ESPON 2030

Poskytovanie produktov a služieb na podporu
činností v oblasti prenosu znalostí ESPON.


Účelom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísanie Rámcovej dohody s jedným partnerom/ dodávateľom na produkty a služby na podporu v oblasti prenosu znalostí ESPON (publikácie, propagačné produkty, videá a podujatia).

Rozpočet: maximálny predpokladaný rozpočet na tento kontrakt je 1.000.000 € bez DPH, vrátane všetkých ostatných daní, výdavkov a nákladov na cestovné, ubytovanie a doručenie.

Termín na odoslanie ponúk: 16. október 2023 do 10:00 SEČ (CET)

Dokumentácia: súťažné podklady (zadávacie podmienky a ich prílohy), ako aj otázky a odpovede, sú k dispozícii na portáli Luxembourg public procurement portal.

Podrobnosti o oznámení o otvorení výzvy nájdete na nasledujúcom odkaze:
Portail des marchés publics du Grand-Duché de Luxembourg – Marchés – reference 2202002

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ – TED:
(Official Journal of the EU – TED).

Originálne znenie výzvy v anglickom jazyku nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.espon.eu/provision-products-and-services-support-espon-knowledge-transfer-activities

OZNÁMENIE O OTVORENÍ VÝZVY PROGRAMU ESPON 2030

Determinanty a možnosti sociálno-ekonomického
a územného rozvoja karpatského regiónu (KARPAT)


Európske združenie územnej spolupráce (ESPON EGTC) oznamuje otvorenie výzvy na predkladanie ponúk na ďalšie budovanie výskumného zásobníka ESPON a zlepšenie vytvárania európskych územných dôkazov v rámci programu spolupráce ESPON 2030.

Výsledkom tejto výzvy bude projekt cielenej analýzy realizovanej v rámci Tematického akčného plánu (TAP) „Správa nových geografických oblastí“ (Governance of new geographies).

Táto cielená analýza sa geograficky zameriava na karpatskú oblasť, ktorá je geopolitickou oblasťou, kde sa pretínajú európske strategické politické a hospodárske záujmy. V rámci projekt sa zozbierajú údaje a vytvoria územné analýzy na podporu politických reakcií na výzvy v karpatskej oblasti, čo prispeje k podpore aktivít Karpatského dohovoru.


Rozpočet: maximálny predpokladaný rozpočet na tento kontrakt je 250.000 € bez DPH, vrátane všetkých ostatných daní, výdavkov a nákladov na cestovné, ubytovanie a doručenie.

Termín na odoslanie ponúk: 13. november 2023 do 11:00 SEČ (CET)

Dokumentácia: dokumentácia súvisiaca s touto výzvou, ako sú technická špecifikácia, prílohy,
otázky a odpovede, je k dispozícii tu:
LUXEMBOURG PUBLIC PROCUREMENT PORTAL
– USER GUIDE PMP (LUXEMBOURG PROCUREMENT PORTAL)
– FAQ

Podrobnejšie informácie možete získať na:
– potáli: LUXEMBOURG PUBLIC PROCUREMENT PORTAL
– e-mailovej adrese: tenders@espon.eu

Originálne znenie výzvy v anglickom jazyku nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.espon.eu/determinants-and-opportunities-socio-economic-and-spatial-development-carpathian-region-karpat