Prevádzka

Prevádzka

Predpokladom koordinácie vo verejnej osobnej doprave je dostupnosť údajov o dopyte, dopravných výkonoch a prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách. Podľa zákona
o cestnej doprave (č. 56/2012 Z. z.)
má dopravca povinnosť poskytovať prevádzkové údaje
o službách vo verejnom záujme objednávateľovi, ktorý ich následne poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby SR alebo obchodnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje integrovaný alebo mestský dopravný systém. Tieto údaje vstupujú do aktualizácie Dopravného modelu SR.

Výstupy z dopravného modelu budú v rámci kooperácie slúžiť aj samosprávam pri príprave, resp. aktualizácii plánov udržateľnej mobility (PUM), ktoré momentálne pripravujú samosprávne kraje a krajské mestá z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a ktoré sú obdobne základnou podmienkou na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na projekty v oblasti dopravy. Ukončenie prípravy dokumentov PUM sa predpokladá v priebehu roku 2020, pričom v procese ich tvorby sa vychádza z usmernení Európskej komisie a poradenského orgánu JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch).