ESPON

PROGRAM ESPON

ESPON European Spatial Observation Network, Európska pozorovacia sieť pre priestorové plánovanie a súdržnosť je výskumným programom, ktorý podporuje územný a regionálny rozvoj. ESPON je program financovaný EÚ, ktorý podporuje orgány zodpovedné za rozvojové politiky územnými dôkazmi a údajmi.Hlavným cieľom porgramu ESPON je poskytovať informácie, analýzy, scenáre, mapy, databázy, indikátory ai., ktoré prispievajú k vyváženému rozvoju regiónov. Na programe ESPON participuje a spolufinancuje ho všetkých 27 členských štátov EÚ a 4 partnerské štáty (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Ako každý program financovaný EÚ, aj ESPON riadi riadiaci orgán, ktorým je luxemburské Ministerstvo energetiky a priestorového plánovania. Program implementuje ESPON EZÚS (Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu), ktoré je štruktúrou vytvorenou spoločne Luxemburskom a tromi belgickými regiónmi Flámsko, Valónsko a hlavné mesto Brusel.

KonceptDokumentyUžitočné odkazy