Koncept

Koncept

Nový európsky Bauhaus (NEB) je významná transdisciplinárna iniciatíva Európskej komisie, ktorú predstavila predsedníčka EK – Ursula von der Layenová vo svojom prejave o stave EU v roku 2020. NEB kombinuje umenie, dizajn, udržateľnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe implementovať Európsku zelenú dohodu (EGD) a volá po spoločnom úsilí a spolupráci na budovaní krásnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti pre všetkých.História NEB v skratke

Historický Bauhaus, vytvorený v roku 1919, vznikol v čase hlbokej transformácie smerom k modernej spoločenskej a priemyselnej ére. Zakladatelia sa touto transformáciou zaoberali vo svojej práci a hľadali riešenia nových výziev. Rýchlo sa stal globálnym kultúrnym hnutím. Združoval umelcov, dizajnérov, architektov aremeselníkov. Tento transdisciplinárny prístup je veľmi potrebný aj v súvislosti s výzvami našich čias, keď opäť čelíme hlboke transformácii.

100 rokov po Bauhause … hnutí, ktoré radikálne zmenilo umenie, dizajn a architektúru v Nemecku aj mimo neho, Európska komisia spustila Nový európsky Bauhaus (NEB), ktorý má prehodnotiť náš životný štýl a formovať budúce spôsoby života, ktoré reagujú na širšie výzvy súčasnosti. NEB, inšpirovaný princípmi Gropiusovho Bauhausu je novým environmentálnym, ekonomickým a kultúrnym projektom, ktorý zapája spoločnosti a občiansku spoločnosť do „vlny reštrukturalizácie v celej Európe, pričom sa stáva lídrom EÚ v oblasti obehového hospodárstva“.


Hodnoty NEB

Nový európsky Bauhaus (NEB) premieňa Európsku zelenú dohodu (EGD) na hmatateľnú, pozitívnu skúsenosť, na ktorej môžu participovať všetci Európania. Vďaka prepájaniu rôznych prostredí, pretínaniu rôznych disciplín a participácii verejnosti inšpiruje a nabáda iniciatíva NEB na uľahčenie transformácie našej spoločnosti v súlade s nasledujúcimi neoddeliteľnými hodnotami:

krása/estetika: kvalita zážitku a štýl,
udržateľnosť: klimatické ciele, nulové znečistenie, biodiverzita,
inkluzívnosť: rozmanitosť, cenová dostupnosť.

Prístup iniciatívy NEB je viacúrovňový …
od globálneho po lokálny, participatívny a transdisciplinárny.

Výzvou je riešiť všetky tri hodnoty súbežne s cieľom vyvinúť tvorivé riešenia, ktoré najlepšie pokrývajú potreby ľudí pri nižších celkových nákladoch.


Zásady NEB

Viacúrovňový prístup k transformácii – od globálneho po lokálny: Zmena klímy a zelená transformácia prinášajú výzvy, ktoré by sa mali riešiť celosvetovo. Zároveň sa táto zmena deje a je pre ľudí zmysluplná práve na miestnej úrovni. NEB sa preto zaoberá rôznymi úrovňami transformácie, od globálnej až po susedstvá, obce a mestá. Realizácia NEB znamená osloviť miestne oblasti na základe miestne orientovaného prístupu. Úspešné malé projekty ukazujú, že transformačné iniciatívy sa bez ohľadu na ich veľkosť dajú uskutočniť pre všetkých a všade. 

Participatívny prístup: NEB načúva ľudom z praxe, spolupracuje s nimi a spoločne skúma, kde politické, finančné a iné nástroje skutočne prispievajú k zmene. Tento prístup zahŕňa ľudí v rôznom veku vrátane žien a znevýhodnených skupín a občiansku spoločnosť. Cieľom tohto nevyhnutného zamerania na inklúziu je, aby sa na nikoho nezabudlo … najtvorivejšie riešenia sa rodia z kolektívnych úvah. 

Transdisciplinárny prístup: Cieľom NEB je vytváranie prepojení medzi profesiami. Ak kultúra a technológia, inovácia a dizajn, inžinierstvo, remeselná výroba, umenie a veda úzko spolupracujú, majú silu vytvoriť lepšiu budúcnosť. Zmysluplná transformácia vyžaduje zapojenie rôznych spôsobilostí a poznatkov. Prácou a učením naprieč disciplínami sa uľahčuje vzájomné obohacovanie nápadov, poznatkov.


Komunita NEB

Spolu ako komunita môžeme dosiahnuť oveľa viac! Iniciatíva Nový európsky Bauhaus (NEB) prerástla do hnutia aktívnej a čoraz väčšej komunity zo všetkých členských štátov EÚ aj mimo nej pričom spája ľudí z rôznych prostredí – od celoeurópskych sietí až po miestne iniciatívy, cez ktoré má prístup k miliónom občanov – od umenia a dizajnu, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, správy kultúrneho dedičstva až po učiteľov, vedcov a inovátorov, podniky, miestne a regionálne orgány.


Podporný rámec NEB

Fáza spoločného navrhovania, ktorá umožnila podrobnejšie definovať koncepciu, priority a aktivity NEB, predstavuje prvky podporného rámca na úrovni EÚ. Vďaka kombinácii rôznych finančných nástrojov EÚ a komplementarite odráža NEB skutočnú povahu transdiscpilinárnosti iniciatívy. Komunikačný plán NEB predstavuje, ako je potrebné využívať existujúce fondy EÚ a mobilizovať ich s cieľom podpory pilotných projektov, skúmania nových riešení a pretavenia myšlienky NEB do skutočnosti. Výzvy na predkladanie návrhov, ktoré sa plne venujú alebo prispievajú k hodnotám NEB sú prezentované podľa nasledovných hlavných typov vplyvu: 

Transformácia miest
na zemi

Podpora konkrétnej transformácie zastavaného prostredia a súvisiaceho životného štýlu na miestnej úrovni

Transformácia prostredia umožňujúca inovácie

Podpora inovácií zameraných na integráciu udržateľnosti, inklúzie a estetiky do nových riešení a produktov

Transformácia a zmena
myslenia

Prehodnocovanie našich perspektív
a myslenia okolo základných hodnôt estetiky, udržateľnosti a inklúzie