Pešia doprava

Pešia doprava

Pešia doprava je dôležitá najmä v intravilánoch miest a obcí, pri presune na kratšie vzdialenosti. Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, preto je v procese územného plánovania dôležité zavádzať na hlavných cestných ťahoch prvky upokojovania dopravy, ktoré vedú k redukcii statickej dopravy v centrách miest (napríklad Bratislava – Klobučnícka ulica, Banskobystrická ulica; Banská Bystrica, Martin, Trenčín, Žilina).