Organizácia

Organizácia

Objednávanie dopravných výkonov vo verejnej osobnej doprave sa v súčasnosti uskutočňuje z rozpočtov viacerých subjektov:

  • Ministerstvo dopravy SR – železničná doprava,
  • vyššie územné celky – prímestská autobusová doprava,
  • mestá a obce – mestská hromadná doprava.

Slabšia koordinácia subjektov spôsobuje značnú disharmóniu v dopravnom systéme, čo sa prejavuje nízkou konkurencieschopnosťou a efektivitou verejnej dopravy, poklesom jej podielu na deľbe prepravnej práce a nedostatočným zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územia jednotlivými objednávateľmi dopravných služieb.

V súčasnosti sa pripravuje spracovanie legislatívneho zámeru zákona o verejnej osobnej doprave, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu jednotlivých druhov dopravy, zvýšiť efektivitu systému verejnej osobnej dopravy a z dlhodobého hľadiska zosúladiť technické možnosti jednotlivých dopravcov tak, aby boli schopní spolupracovať a zabezpečiť vzájomné uznávanie si dopravných kariet.