Koncept

Koncept

Mestá sú sídla väčšej rozlohy s vyššou koncentráciou ľudí a ekonomických aktivít. Tieto faktory sa navzájom ovplyvňujú a spôsobujú ďalšie efekty v najrôznejších oblastiach. Koncentrácia pracovných príležitostí, podnikateľských subjektov a väzieb medzi nimi, prepojenie ekonomiky s vedou a výskumom, to všetko sa môže odraziť na vyššej produktivite práce a rýchlejšom tempe rastu. Zároveň však intenzita aktivít a ich
interakcií prináša aj negatívne javy, medzi ktoré patria zaberanie poľnohospodárskej
pôdy, dopravné zápchy, rastúca spotreba vody spôsobujúca jej nedostatok, znečisťovanie životného prostredia či patologické sociálne prejavy. Mestá sú v popredí hľadania riešení naliehavých výziev, rýchlejšie reagujú na procesy rozvoja spoločnosti, skôr prijímajú zmeny a nastavujú trendy.Slovenské mestá i napriek tomu, že sú menšie, možno považovať za hnaciu silu hospodárstva a za katalyzátor kreativity a inovácie. Špecifikom Slovenska je pomerne rovnomerné rozloženie sídiel, čo vytvára mozaiku území, v jadre ktorých sú mestá. Pomerne krátke dochádzkové vzdialenosti a pokročilá mobilita ľuďom umožňujú uspokojovať potreby bez ohľadu
na administratívne hranice sídla, v ktorom žijú. Interakciám medzi jadrovými mestami a ostatnými obcami v okolí najmä na báze dochádzky obyvateľov či už za prácou, verejnými alebo komerčnými službami je potrebné venovať pozornosť pri správe verejných vecí a usilovať sa o čo najefektívnejšie formy spolupráce medzi mestami a obcami v rámci funkčných mestských území.

Téma rozvoja miest sa stala predmetom globálnych a celoeurópskych diskusií, odborné koncepty sa začali presúvať z akademickej oblasti čoraz viac na politickú a praktickú úroveň. Slovensko podobne ako iné krajiny venuje rozvoju miest pozornosť aj na národnej úrovni. Východiskom je predpoklad, že základom úspešného rozvoja regiónov a celej krajiny je rozvoj miest a ich funkčných území.

Duálny systém verejnej správy, teda členenie na samosprávu a štátnu správu, ukladá miestnym samosprávam povinnosť autonómne rozhodovať o všestrannom rozvoji svojho územia a umožniť napĺňanie potrieb jeho obyvateľov. Na druhej strane ústredná štátna správa disponuje kompetenciami, ktoré výkon mestských samospráv ovplyvňujú. Hlavným partnerom samospráv v oblasti mestského rozvoja je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré má v portfóliu kompetenciu tvorby a uskutočňovania politiky mestského rozvoja. Vzhľadom na prierezový charakter mestského rozvoja je pre úspešné vykonávanie tejto úlohy nevyhnutná spolupráca s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré uplatňovaním svojich kompetencií vstupujú do uvedenej problematiky, ale najmä spolupráca so samosprávou a ďalšími subjektmi.