Aktivity MD SR

Aktivity MD SR

Prítomnosť nevyužívaných a zanedbaných území v prostredí miest je prirodzenou súčasťou ich vývoja. Príčinami vzniku takýchto lokalít sú jednak mnohé vonkajšie spoločenské zmeny a jednak neustále premeny fyzických, funkčných, sociálnych a ekonomických štruktúr mesta. Pokiaľ je však degradácia lokality dlhodobá a negatívne zasahuje širšie územie, pre spustenie obnovy je potrebná cielená vonkajšia intervencia.V roku 2018 vláda SR schválila Koncepciu mestského rozvoja SR do roku 2030, spracovanú Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR). Na príprave dokumentu
sa podieľalo množstvo odborníkov z iných segmentov ústrednej štátnej správy, samosprávy, akademického, občianskeho aj podnikateľského prostredia. Jedným zo štrukturálnych opatrení, ktoré koncepcia obsahuje, je úloha „Analyzovať prekážky v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a navrhnúť podporné opatrenia“. Takéto územia
sa často označujú aj pojmom „brownfield“.


Definícia:

na účely koncepcie rozumieme pod pojmom „brownfield“ také nehnuteľnosti (pozemok, objekt, areál), ktoré:

 • sú zanedbané, opustené alebo nedostatočne využívané,
 • sú pozostatkom predchádzajúceho užívania, zaniknutej aktivity,
 • majú skutočné alebo potenciálne problémy s kontamináciou,
 • pre svoje ďalšie prospešné využívanie vyžadujú intervenciu.

Degradované územia sú miestami, ktoré vyžadujú našu pozornosť. Regenerácia urbánnych plôch prináša zlepšenia v mnohých oblastiach. Významné je jej spojenie s úsporou a ochranou zdrojov. V environmentálnej sfére sú to zdroje prírodné, materiálové a energetické. Tieto zdroje ušetríme obnovou a recykláciou jestvujúcich stavebných substancií a novým využitím už zastavaného územia, namiesto ďalšieho zaberania pozemkov, prispejeme k ochrane pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja. Zároveň zhodnocujeme spoločensko-kultúrne zdroje. Pôvodné budovy, areály a lokality vznikli našou cieľavedomou tvorivou činnosťou a aj keď sú dnes zanedbané a opustené, môžu v sebe obsahovať hodnoty prínosné v budúcom rozvoji.

Celkový posun od degradácie k revitalizácii umožňuje odstrániť environmentálne ohrozenia, skvalitniť mestské prostredie novými prístupmi, z hľadiska územného plánovania prehodnotiť doterajšie fungovanie územia a následne vniesť nové, potrebné funkcie. Takéto sústredené využívanie územia ako obnovovaného kompaktného celku môže podporiť sociálnu súdržnosť obyvateľov a vytvárať predpoklady na dobrú kvalitu života. V neposlednom rade oživenie činností v obnovenom území so sebou prináša aj rozvoj hospodársky, produkujúci zdroje
pre zlepšovanie životných podmienok obyvateľov.

S ohľadom na uvedené dôvody, MDV SR vyvíja úsilie o pozdvihnutie témy obnovy území v intravilánoch miest medzi rozvojové priority krajiny a je iniciátorom komplexného medzisektorového prístupu k jej riešeniu, so zapojením relevantných aktérov na všetkých úrovniach. Koordinovaná spolupráca dotknutých rezortov môže vyústiť do potrebného systematického prístupu v obnove zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch miest.


Dotazníkový prieskum

Prvým krokom pre účinné spracovanie tejto úlohy bolo získanie informácií o aktuálnom stave problematiky na regionálnej aj miestnej úrovni. Oddelenie mestského rozvoja preto formou dotazníkového prieskumu Zisťovanie stavu a bariér zhodnocovania nevyužívaných a zanedbaných území v intravilánoch miest Slovenska oslovilo samosprávy s cieľom zistiť rozsah záujmu a spôsoby, akými sa nevyužívanými a zanedbanými územiami zaoberajú, aké sú ich názory, skúsenosti a potreby. Z prieskumu jednoznačne vyplynulo, že samosprávy si uvedomujú potrebu obnovy zanedbaných území aj v súvislosti s plnením vlastných kompetencií. Ako najväčšie prekážky, ktoré bránia intenzívnejšej obnove brownfieldov, boli uvedené:

 • vysoká konkurencia ľahšie riešiteľných území na nezastavaných plochách,
 • komplikované vlastnícke vzťahy,
 • nedostatok financií,
 • chýbajúca systematická podpora na strane štátu pri evidencii území, ich hodnotení a metodickom usmerňovaní.


Akademická štúdia

MDV SR si objednalo štúdiu Analýza prekážok v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a návrh podporných opatrení. Kolektív autorov zo SPECTRA,
Centre of Excellence, Slovenská technická univerzita v Bratislave v štúdii analyzuje nevyužívané a zanedbané územia v mestách ako problém manažmentu mestského rozvoja. V štúdii sú popísané problémy a výzvy aktivizácie brownfieldov, konkrétne 7 problémových okruhov a výziev (inštitucionálne, ekonomické, politické, organizačné a plánovacie, environmentálne, funkčno-štrukturálne a územnotechnické), identifikovaných bolo 75 problémov. Autori zároveň uviedli 73 potrebných zmien a nástrojov pre ich regeneráciu. Pre akceleráciu revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území navrhujú nasledovné kroky:

 • získanie podpory významnosti témy,
 • medzisektorová spolupráca,
 • metodická podpora,
 • umožnenie spolupráce výmeny skúseností medzi mestami,
 • zabezpečenie zdrojov pre financovanie pilotných projektov,
 • vytvorenie regulačných a stimulačných mechanizmov a nástrojov,
 • systematické mapovanie.


Podporná pracovná skupina

Pre zabezpečenie medzisektorovej spolupráce a zapojenie relevantných odborných hľadísk
do revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území ako systematického, koordinovaného prístupu, bola založená Pracovná skupina brownfieldy. Táto je súčasťou Platformy pre rozvoj slovenských miest, zriadenej MD SR na odbornú podporu ministerstva pri riešení otázok súvisiacich s rozvojom slovenských miest. Členovia skupiny budú spolupracovať pri príprave návrhov vhodných postupov na riešenie témy a vymieňať si skúsenosti z praxe a odborné poznatky.