Udržateľná mobilita

Udržateľná mobilita

V posledných desaťročiach sa v Európe neúnosne rozvíjala individuálna automobilová doprava spôsobujúca znečistenie a dopravné zápchy najmä vo veľkých mestách. V ostatnom období sa preto čoraz viac kladie dôraz na rozvoj ekologických druhov dopravy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.Medzi ekologické druhy dopravy môžeme zaradiť nemotorovú dopravu – cyklistickú a pešiu,
ako aj verejnú osobnú dopravu – autobusovú, železničnú, električkovú a trolejbusovú.
V rámci verejnej dopravy je potrebné klásť dôraz najmä na podporu a rozvoj koľajovej
dopravy – železničnej a električkovej, ktorá využíva alternatívnu dopravnú cestu v porovnaní s preplnenými cestami v aglomeráciách veľkých miest v rannej a popoludňajšej dopravnej špičke.

Udržateľná mobilita je výzvou budúcnosti pre mestá a významnou prioritou v rámci aktivít Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré má zriadenú funkciu „národného cyklokoordinátora“ (aktuálne Ing. Peter Klučka). Jeho úlohou je podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ako
aj udržateľnej mobility ako celku), koordinácia aktivít jednak s ostatnými ministerstvami, ale aj
s regionálnymi či mestskými cyklokoordinátormi. Dôležité sú aj osvetové kampane medzi verejnosťou, ktoré zdôrazňujú prínos udržateľných druhov dopravy. Sú to napríklad kampane v rámci Európskeho týždňa mobility či kampane Do práce na bicykli, Do školy na bicykli
Na bicykli do obchodu.

KonceptStrategické dokumentyVerejná osobná doprava
Nemotorová dopravaDopravné upokojovanieSkúsenosti miest
Medzinárodná spoluprácaUžitočné odkazy