Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

V dopravnom plánovaní často chýba systémový prístup, chýbajú základné nástroje, ktoré riešia mestskú i regionálnu mobilitu, právne predpisy, personálne a materiálne vybavenie útvarov štátnej a verejnej správy je nedostatočné. Obyvatelia následne volia zdanlivo najspoľahlivejší, ale aj najmenej udržateľný spôsob dopravy, ktorým je individuálna automobilová doprava. Vysoký podiel individuálnej automobilovej dopravy v konečnom dôsledku zhoršuje celkovú dopravnú situáciu, stav životného prostredia a v neposlednom rade aj závislosť krajiny od nerastných zdrojov.Riešením uvedených problémov je identifikovať vhodne udržateľnú a integrujúcu politiku, ktorá zabezpečí vyvážený rozvoj všetkých módov dopravy v danom území. Takýmto nástrojom je strategický dokument Plán udržateľnej mobility (PUM).

prezentacia_4_plany-udrzatelnej-mestskej-mobility-koncept-proces-obsah-a-benefity

PUM-y na Slovensku spracovávajú z európskych zdrojov (v rámci projektu „Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020“) vyššie územné celky a krajské mestá a sú podmienkou na čerpanie eurofondov v oblasti dopravy v ďalšom programovom období
2021 – 2027.

V krátkodobom horizonte nie je možné vyriešiť všetky problémy dopravy. Preto je nevyhnutné, aby implementácii opatrení predchádzala dôkladná a postupná príprava PUM-u. Odporúča sa stanoviť si priority podľa naliehavosti riešenia jednotlivých problémov, pretože neuvážené opatrenia a nesystematický prístup by mohli byť príčinami nezvratných škôd pri ďalšom rozvoji miest a regiónov. Politika mestskej a regionálnej mobility je primárnou zodpovednosťou miestnych a regionálnych orgánov verejnej správy. Hoci sa na účely územného plánovania pripravujú územné generely dopravy, ich prístup k udržateľnej mobilite zvyčajne nebýva taký komplexný ako v prípade spomínaného PUM.

V oblasti udržateľnej mobility bol v roku 2017 na národnej úrovni schválený „Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030“, ktorý si kladie za cieľ nastaviť efektívny smer rozvoja dopravného sektora a určiť jeho roz­vojové vízie. Vychádzajúc z plánu je oblasť verejnej osobnej dopravy a súvisiacich aktivít zosumarizovaná vo forme propagačnej brožúry Verejná osobná doprava 2030. Ďalším dokumentom je „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“ z roku 2013, pričom sa v súčasnosti pripravuje aktualizácia tejto „Cyklostratégie“ (viď časť „Medzinárodná spolupráca – projekt INTERREG“).

V aktuálnom Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024 je udržateľná mobilita podporovaná prostredníctvom podpory verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy či zriaďovaním nízkoemisných zón s cieľom zvýšiť kvalitu ovzdušia najmä v mestách.


VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2030

Rok vydania: 2017


METODICKÉ POKYNY K TVORBE PLÁNOV UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Rok vydania: 2017


STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA DOPRAVY SR DO ROKU 2030

Rok vydania: 2016


NÁRODNÁ STRATÉGIA ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Rok vydania: 2013


NÁRODNÁ DOPRAVNÁ AUTORITA – ANALÝZA RIEŠENIA OTÁZOK HARMONIZÁCIE DOPRAVY

Rok vydania: