Infraštruktúra

Infraštruktúra

Priority Ministerstva dopravy SR sú:

  • podporovanie verejnej osobnej dopravy ako ekologickejšej a bezpečnejšej alternatívy individuálnej automobilovej dopravy,
  • vytvorenie podmienok na rozširovanie integrovaných dopravných systémov,
  • pokračovanie v budovaní záchytných parkovísk na najvyťaženejších dopravných uzloch (pri železničných staniciach) a ich previazaní so systémom verejnej dopravy, ktoré sú spolufinancované z prostriedkov EÚ.

Príležitosti na zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy sa nachádzajú:

  • v budovaní terminálov integrovanej osobnej prepravy (umožňujúcich cestujúcim prestup medzi železničnou a prímestskou autobusovou dopravou),
  • v budovaní záchytných parkovísk s odstavnými zariadeniami pre bicykle,
  • v modernizácii a budovaní dopravnej infraštruktúry (železničných, električkových a trolejbusových tratí),
  • v preferovaní koľajovej dopravy ako nosného dopravného systému na území väčších miest a ich aglomerácií,
  • v obnove vozidlového parku jednotlivých dopravcov a v skvalitňovaní služieb pre cestujúcich,
  • do budúcnosti aj v previazaní verejnej osobnej dopravy so systémami „zdieľanej dopravy“ (bike-sharing, zdieľané elektrické kolobežky atď.).