Koncept

Koncept

Na označenie opustených, nedostatočne využívaných a zanedbaných území sa ustálil a zaužíval pojem brownfield. Toto pomenovanie má pôvod v angličtine, voľne je ho možné preložiť ako „hnedé pole“. Prvé definície sa vzťahovali na územia, ktoré boli poznačené prítomnosťou (alebo potenciálnou prítomnosťou) nebezpečných látok či iného znečistenia životného prostredia po ukončení priemyselnej činnosti. Avšak v súčasnosti ho používame na označenie degradovaného územia po skončení akéhokoľvek funkčného využitia, ktoré môže, ale nemusí mať environmentálnu záťaž.Spočiatku sa brownfieldy považovali za environmentálny problém, postupne sa však začali chápať v súvislostiach s územím a miestom, ktoré ovplyvňujú. Pre budúcu obnovu a sfunkčnenie zanedbaných území v mestách je dôležité brať do úvahy vzťahy s okolitým prostredím, ekonomické vplyvy, ako aj sociálne, environmentálne i technické hľadiská. Je zrejmé, že efektívna regenerácia takýchto území si vyžaduje koordinovaný prístup viacerých odborov. Práve systematická medzisektorová spolupráca povyšuje obnovu brownfieldov na príležitosť uplatniť novátorské riešenia v prospech rozvoja miest. Zároveň je to spôsob udržateľného zaobchádzania s pôdou, pretože opätovné využívanie už skôr urbanizovaných území znižuje tlak na zaberanie ďalších plôch a chráni pôdu ako cenný neobnoviteľný zdroj.