Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

(RE)MAKING THE CITY
Program URBACT podporuje vzájomnú spoluprácu
a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe.
Mestá spolupracujú v rámci vytvorených sietí, kde spoločne vyvíjajú riešenia rôznych problémov, s ktorými zápasia.
Na základe predchádzajúcich poznatkov zo sietí Akčného plánovania URBACT bol vytvorený online nástroj (Re)making the City s cieľom propagovať a šíriť inovatívne prístupy v plánovaní revitalizácie nevyužitých priestorov.
http://remakingthecity.urbact.eu/


Nepredať! Zveľadiť!
Kniha, ktorá radí samosprávam a občianskym organizáciám, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií, vyšla v spolupráci Nadácie Cvernovka s Trnavským samosprávnym krajom. Pri mapovaní situácie na Slovensku z pohľadu samospráv autori čerpali aj z dotazníkového prieskumu realizovaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
https://nepredatzveladit.sk/
https://www.facebook.com/novacvernovka/videos/1654567254714099