Legislatíva

Legislatíva

Čoraz masívnejšie využívanie individuálnej automobilovej dopravy má vplyv nielen na zhoršenie fyzickej a psychickej kondície a zdravotného stavu obyvateľstva, ale v neposlednom rade pôsobí nepriaznivo aj na životné prostredie. Preto v súčasnosti vzniká čoraz väčšia spoločenská potreba rozvoja ekologickejších druhov dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy. Na Slovensku však momentálne chýba základná sieť cyklistických trás, pričom samotná výstavba cyklistickej infraštruktúry je väčšinou vecou lokálnej iniciatívy. Počet cyklistov neustále rastie, a to najmä v centrách miest, ktorých infraštruktúra nie je prispôsobená pre ich bezpečný pohyb. Chýbajú nielen segregované trasy, ale tiež prvky upokojujúce motorovú dopravu.

Cyklistickú dopravu upravuje zákon č. 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.  Tento zákon vychádza z dokumentu Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorý popisuje súčasný
a východiskový stav cyklodopravy a cykloturistiky.

Cieľom tohto zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytnutia dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva, o ktorú sa možno uchádzať
s cieľom:

  • vypracovať projektovú dokumentáciu na účel rekonštrukcie, modernizácie a výstavby miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu,
  • vypracovať projektovú dokumentáciu na účely dopravného značenia cyklistickej komunikácie,
  • vybudovať doplnkovú cyklistickú infraštruktúru (odstavných zariadení pre bicykle, najmä cyklostojanov),
  • rekonštruovať, modernizovať a vybudovať cyklistickú infraštruktúru,
  • realizovať, obnoviť a udržiavať dopravné a cykloturistické značenia cyklistickej komunikácie a cyklistickej trasy.