Benefity

Benefity

Zapojením sa do tematických sietí operačného programu URBACT môže vaše mesto alebo mestská časť, organizovaná aglomerácia, s obmedzením aj inštitúcie vlastnené mestom, verejná správa na regionálnej a národnej úrovni, štátne univerzity, výskumné centrá zapojené do rozvoja miest získať množstvo benefitov, ktoré ponúka operačný program URBACT, a profitovať z nich.Hlavným benefitom operačného programu URBACT je tvorba nadnárodných sietí. Siete pomáhajú mestám po celej Európe plánovať, realizovať a zdieľať udržateľné riešenia súčasných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov, pričom v sieťach sa spája 5 až 12 európskych miest. Najpriamejšou cestou, ako sa porovnať s inými mestami, načerpať inšpiráciu, ale aj podeliť sa o vlastné skúsenosti, je zapojiť sa do niektorého typu tematických sietí.


Tvorba nadnárodných sietí pre:

 • akčné plánovanie táto sieť vám pomôže navrhnúť integrované stratégie alebo akčné plány zamerané na špecifické mestské výzvy,
 • implementáciu táto sieť vám pomôže prekonať problém pri implementácii a hladko zrealizovať váš plán,
 • transfer príkladov dobrej praxe – táto sieť vám pomôže pochopiť, adaptovať
  a opätovne použiť dobrý príklad, ktorý už dosiahol výsledky v inom európskom meste.

Ďalším benefitom, ktorý operačný program URBACT ponúka, je zlepšenie miestnych kapacít.
V rámci týchto aktivít operačný program URBACT poskytuje mestám možnosť posilniť zručnosti a kapacity zamestnancov, získať užitočné a úspešné nástroje, nové nápady a spôsoby na uchopenie a vyriešenie urbánnych výziev, ktorým mestá naprieč Európou čelia každý deň.


Zlepšenie miestnych kapacít:

 • posilnenie zručností a kapacity zamestnancov realizované prostredníctvom školení, nástrojov a nových metód, ktoré sa predtým vo vašich administratívach nepoužívali, ako
  je napríklad „strom problémov“ na identifikáciu miestnych problémov, až po interaktívne techniky ako napríklad „Six Thinking Hats“ alebo „Walt Disney Creative Thinking Method“ a veľa ďalších metód. 
 • miestna skupina URBACT – je zásadným prvkom URBACT-u. Združuje všetkých miestne zainteresovaných, vytvára partnerstvá s lokálnymi úradmi, mimovládnymi organizáciami, verejnými agentúrami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou. Jej úlohou je všetky medzinárodné skúsenosti adaptovať na miestne podmienky.

Ďalším benefitom, ktorý operačný program URBACT ponúka, sú finančné prostriedky. URBACT ako jediný operačný program svojho druhu nielenže môže vášmu mestu vyriešiť urbánne výzvy, dokonca môžete čerpať finančné prostriedky na cestovné, mzdové náklady, a to všetko v rámci oprávnených výdavkov projektu.


Finančné prostriedky:

 • vedľajšie náklady možnosť čerpať finančné prostriedky na krytie nákladov, konzultácií
  s vybranými expertmi, špecifické miestne štúdie či cestovanie do partnerských miest,
 • mzdové náklady možnosť preplatenia mzdových nákladov zamestnanca, ktorý participuje na projekte v rámci oprávnených výdavkov projektu.

Ďalším benefitom, ktorý operačný program URBACT ponúka, je vzájomná výmena znalostí. URBACT už od svojho vzniku kladie silný dôraz na tvorbu nových poznatkov a skúseností (kapitalizácia). S procesom kapitalizácie je spojená komunikácia a zdieľanie týchto vedomostí
s cieľom podporiť začleňovanie osvedčených postupov a odporúčaní.


Vzájomná výmena znalostí:

 • nadnárodné stretnutia – zapojením sa do tematických sietí máte možnosť čerpať
  know-how, osvedčené metódy a vedomosti medzi partnerskými mestami po celej Európe,
 • voľný a jednoduchý prístup k širokému spektru dokumentov – možnosť prezerania koncepčných materiálov, tematických správ, prípadových štúdií, článkov, príručiek
  a usmernení od odborníkov z praxe, ktoré sú zamerané na rozličné témy.

Ďalším benefitom, ktorý operačný program URBACT ponúka, sú Národné kontaktné miesta, ktoré sú zriadené v každom členskom štáte EÚ a majú na starosti tieto aktivity:

 • zastrešujú činnosti URBACT-u na národnej úrovni, 
 • podporujú spoluprácu medzi miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi úrovňami
  a úrovňami EÚ, 
 • komunikujú so zapojenými mestami a potenciálnymi záujemcami, 
 • pomáhajú zapojeným mestám s problémami a otázkami,  
 • organizujú podujatia a propagujú operačný program URBACT.