Platforma pre rozvoj slovenských miest

Platforma pre rozvoj slovenských miest

Platforma pre rozvoj slovenských miest bola vytvorená
v júni 2018. Toto pracovné zoskupenie MDV SR bolo zriadené štátnym tajomníkom ministerstva podľa čl. 7 ods. 4 Štatútu ministerstva a v zmysle čl. 15 ods. 3, 4 a 6 Organizačného poriadku ministerstva. Zriadená je
na odbornú podporu ministerstva pri riešení otázok súvisiacich s problematikou rozvoja slovenských miest.


Platforma pre rozvoj slovenských miest:

a) spolupracuje pri príprave návrhov strategických, koncepčných a programových materiálov
v oblasti mestského rozvoja, príprava ktorých je v pôsobnosti ministerstva;

b) spolupracuje pri napĺňaní úloh vyplývajúcich z Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030;

c) slúži na výmenu skúseností z praxe a odborných poznatkov v oblasti mestského rozvoja.

Členmi platformy sú zástupcovia nasledovných právnických subjektov a inštitúcií:

 • Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (predtým Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu);
 • Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti;
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky;
 • Banskobystrický samosprávny kraj;
 • Bratislavský samosprávny kraj;
 • Košický samosprávny kraj;
 • Nitriansky samosprávny kraj;
 • Prešovský samosprávny kraj;
 • Trenčiansky samosprávny kraj;
 • Trnavský samosprávny kraj;
 • Žilinský samosprávny kraj;
 • Združenie miest a obcí Slovenska;
 • Únia miest Slovenska;
 • Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava;
 • Mesto Banská Bystrica;
 • Mesto Košice;
 • Mesto Nitra;
 • Mesto Prešov;
 • Mesto Trenčín;
 • Mesto Trnava;
 • Mesto Žilina;
 • Mesto Martin;
 • Mesto Poprad;
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra verejnej správy;
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie;
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav manažmentu;
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja;
 • Slovenská akadémia vied, Ekonomický ústav; Sociologický ústav; Prognostický ústav;
 • Slovenská komora architektov;
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska;
 • Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska;
 • Inštitút urbánneho rozvoja;
 • Republiková únia zamestnávateľov;
 • Eurocities;
 • zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií.

Prvé stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest, ktoré sa uskutočnilo 26.6.2018
sa venovalo najmä európskym súvislostiam mestského rozvoja – príprave kohéznej politiky
na obdobie 2021 – 2027, Urbánnej agende pre EÚ a príprave európskeho programu územnej spolupráce URBACT, určeného pre výmenu poznatkov a generovanie riešení aktuálnych problémov miest.

Druhé stretnutie sa konalo 10.12.2019 a boli na ňom podrobne predstavené výsledky
viacerých odborných štúdií. Zároveň sa diskutovalo o celkovom plnení opatrení koncepcie.