Platforma pre rozvoj slovenských miest

Platforma pre rozvoj slovenských miest

Platforma pre rozvoj slovenských miest je pracovné zoskupenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky zriadené štátnym tajomníkom ministerstva podľa čl. 15 ods. 3, 4 a 6 Organizačného poriadku ministerstva. 

Platforma plní úlohu odborného poradného orgánu ministerstva a spolupracuje s ostatnými relevantnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a organizáciami v oblasti rozvoja slovenských miest.


Platforma pre rozvoj slovenských miest:

a) spolupracuje pri príprave návrhov strategických, koncepčných a programových materiálov
v oblasti mestského rozvoja, príprava ktorých je v pôsobnosti ministerstva;
b) spolupracuje pri napĺňaní úloh vyplývajúcich z Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030;  
c) slúži na výmenu skúseností z praxe a odborných poznatkov v oblasti mestského rozvoja.

Členmi platformy sú zástupcovia nasledovných právnických osôb:

 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky;
 • Banskobystrický samosprávny kraj;
 • Bratislavský samosprávny kraj;
 • Košický samosprávny kraj;
 • Nitriansky samosprávny kraj;
 • Prešovský samosprávny kraj;
 • Trenčiansky samosprávny kraj;
 • Trnavský samosprávny kraj;
 • Žilinský samosprávny kraj;
 • Združenie miest a obcí Slovenska;
 • Únia miest Slovenska;
 • Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava;
 • Mesto Banská Bystrica;
 • Mesto Košice;
 • Mesto Nitra;
 • Mesto Prešov;
 • Mesto Trenčín;
 • Mesto Trnava;
 • Mesto Žilina;
 • Ekonomická univerzita v Bratislave;
 • Univerzita Komenského v Bratislave; 
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave; 
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre;
 • Slovenská akadémia vied, 
 • Slovenská komora architektov;
 • Inštitút urbánneho rozvoja.

Prvé stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest, ktoré sa uskutočnilo 26.6.2018
sa venovalo najmä európskym súvislostiam mestského rozvoja – príprave kohéznej politiky
na obdobie 2021 – 2027, Urbánnej agende pre EÚ a príprave európskeho programu územnej spolupráce URBACT, určeného pre výmenu poznatkov a generovanie riešení aktuálnych problémov miest.

Druhé stretnutie sa konalo 10.12.2019 a boli na ňom podrobne predstavené výsledky
viacerých odborných štúdií. Zároveň sa diskutovalo o celkovom plnení opatrení koncepcie.