Legislatíva

Legislatíva

Verejná osobná doprava je významnou súčasťou základných strategických materiálov, medzi ktoré patrí napríklad Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (a v rámci neho materiál „Verejná osobná doprava 2030”). Problematika objednávania verejnej osobnej dopravy je legislatívne upravená v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v zákone
č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
a primerane aj v zákone č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Osobná lodná doprava síce v súčasnosti nie je prevádzkovaná
vo verejnom záujme, tému najviac akceleroval projekt tzv. Dunajbusu.

Dňa 1. februára 2020 nadobudla účinnosť nová Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR
č. 5/2020 Z. z.
, ktorej cieľom je zabezpečiť jednotnú koncepciu objednávania výkonov
vo verejnom záujme v cestnej doprave, doprave na dráhach a verejnej osobnej lodnej doprave. Vyhláška bola pripravovaná od leta 2018 v spolupráci so zástupcami vyšších územných celkov, dopravcov, koordinátorov integrovaných dopravných systémov, ako aj nezávislých dopravných analytikov, v rámci pracovnej skupiny ministerstva k harmonizácii verejnej osobnej dopravy.
Na účely vydania vyhlášky boli v rámci novelizácií harmonizované ustanovenia troch už uvedených príslušných zákonov.

Predmetom úpravy uvedenej vyhlášky je metodika tvorby plánov dopravnej obslužnosti z hľadiska ich jednotnej štruktúry, obsahu, ako aj definovanie minimálnych štandardov dopravnej obslužnosti pre služby vo verejnej osobnej doprave (diaľkovej, prímestskej a mestskej) so zohľadnením špecifických požiadaviek cestujúcej verejnosti. Okrem toho vyhláška harmonizuje štruktúru základných tarifných skupín a technické zabezpečenie vydávania a kontroly cestovných dokladov, čo má vytvoriť prvotné podmienky na to, aby v budúcnosti bolo možné na území Slovenska cestovať na jeden cestovný doklad rôznymi druhmi verejnej dopravy.

Zároveň vyhláška upravuje rozsah prevádzkových údajov dopravcov o službách
vo verejnom záujme, ktoré budú jednotliví objednávatelia poskytovať ministerstvu dopravy
na účely komplexného strategického plánovania a modelovania dopravy, pretože existencia funkčného Dopravného modelu SR je jednou zo základných podmienok Európskej komisie
na čerpanie eurofondov v ďalšom programovacom období.