Medzirezortná pracovná skupina

Medzirezortná pracovná skupina
na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Medzirezortná pracovná skupina je zriadená v súlade s opatrením 1.1.2 vládneho dokumentu „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“ schváleného uznesením vlády SR č. 223/2013. Jej úlohou je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v úzkej spolupráci a vzájomnej komunikácii všetkých relevantných subjektov pôsobiacich v danej oblasti.Zoznam členov medzirezortnej pracovnej skupiny na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky:

NÁRODNÝ CYKLOKOORDINÁTOR
Peter Klučka Ministerstvo dopravy a výstavby SR peter.klucka@mindop.sk +421 905 299 922
REGIONÁLNI CYKLOKOORDINÁTORI
Ladislav Findl Bratislavský kraj, SK8 ladislav.findl@region-bsk.sk +421 911 107 471
Peter Mráz Žilinský kraj peter.mraz@zilinskazupa.sk +421 904 366 128
Peter Halaj Banskobystrický kraj peter.halaj@dobrykraj.sk +421 910 847 011
Košický kraj
Štefánia Migašová Prešovský kraj stefania.migasova@vucpo.sk +421 905 756 948
Nikola Baštugová Trenčiansky kraj nikola.bastugova@tsk.sk +421 911 918 128
Jurica Karol Nitriansky kraj karol.jurica@unsk.sk +421 911 244 618
Silvia Szokolová Trnavský kraj silvia.szokolova@trnava-vuc.sk +421 915 405 933
LOKÁLNI CYKLOKOORDINÁTORI
Miroslav Kadlíček Piešťany miroslav.kadlicek@piestany.sk +421 949 240 261
Tomáš Peciar Bratislava tomas.peciar@bratislava.sk +421 918 488 624
Patrik Žák Trenčín patrik.zak@trencin.sk +421 907 163 336
Soňa Antolová Košice sona.antolova@kosice.sk 055/64 19 466
Ľuboš Slebodník Žilina lubos.slebodnik@zilina.sk +421 908 918 972
ROZŠÍRENÁ MEDZIREZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
Erik Rozkopal Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
erik.rozkopal@land.gov.sk
Ján Vrbík Ministerstvo vnútra SR jan.vrbik@minv.sk
Gabriela Fisherová Ministerstvo životného prostredia SR gabriela.fischerova@enviro.gov.sk
Branislav Mráz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR branislav.mraz@minedu.sk
Martin Horváth Ministerstvo hospodárstva SR martin.horvath@mhsr.sk
Ľuboš Jančík Ministerstvo financií SR lubos.jancik@mfsr.sk
Nikoleta Matušková Ministerstvo zahraničných vecí SR nikoleta.matuskova@mzv.sk
Hana Wijntjes Ministerstvo zdravotníctva SR hana.wijntjes@health.gov.sk
Oliver Titka Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oliver.titka@vicepremier.gov.sk
Ján Fenčák ZMOS starosta@niznyhruskov.sk
Ján Roháč Cykloplatforma rohac@ekopolis.sk
Jozef Viskupič SK8 jozef.viskupic@trnava-vuc.sk
Peter Bročka Únia miest peter.brocka@trnava.sk