Koncept

Koncept

Operačný program URBACT je unikátny výmenný a vzdelávací program Európskej územnej spolupráce určený mestským samosprávam. Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, finančného mechanizmu predvstupovej pomoci IPA a národných príspevkov 27 členských štátov EÚ.História operačného programu URBACT v skratke

Program URBACT bol zriadený v roku 2002 ako platforma pre podporu integrovaného a udržateľného rozvoja v európskych mestách, ktorá má zároveň ambíciu ovplyvňovať tvorbu rozvojových politík. Po úspešných troch programových obdobiach program aktuálne realizuje svoje projektové aktivity už v štvrtom programovom období URBACT IV. Program URBACT je úzko prepojený s prioritami EÚ a prispieva k:

 • napĺňaniu politického cieľa 5 – Európa bližšie k občanom,
 • napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs),
 • napĺňaniu cieľov Novej Lipskej Charty (zelené, spravodlivé a produktívne mestá),
 • napĺňaniu cieľov a partnerstvám vytvorených v rámci Urbánnej Agendy pre EÚ.
Názov Začiatok programového obdobia Koniec programového obdobia Informácie
URBACT I 2002 2006 ukončené
URBACT II 2007 2013 ukončené
URBACT III 2014 2020 ukončené
URBACT IV

2021

2027

práve prebieha

Prehľad programových období
Zdroj: vlastné spracovanie


Hlavný cieľ operačného programu URBACT 

Hlavným cieľom je sieťovanie miest. Tieto spoločne vyvíjajú riešenia rôznych problémov, s ktorými zápasia, pričom hlavným kritériom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja. Mestá si vymieňajú poznatky, skúsenosti, vzájomne sa učia a v spoločnej diskusii generujú riešenia pre ich konkrétne situácie, ako aj pre všeobecné riešenie toho-ktorého problému. Takáto interakcia vytvára priestor na to, aby sa mestá na „svoje problémy“ pozreli „očami zvonka“ a našli tak originálne riešenia, ktoré by im vo výsostne miestnej diskusii nenapadli. Pridanou hodnotou programu URBACT je, že zhromažďuje skúsenosti jednotlivých sietí, zoraďuje ich do tematických okruhov a ponúka ich aj mestám, ktoré priamo nie sú v OP URBACT zapojené.


V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 sa operačný program URBACT zameriava na tieto ciele:

 • budovanie kapacít – využiť nadnárodne tematické siete na zlepšenie kapacít európskych miest prostredníctvom: tvorby integrovaných akčných plánov, prenosu dobrej praxe a osvedčených postupov medzi mestami a tvorby investičných plánov na opätovné použitie prvkov UIA – Urban Innovative Actions,
 • tvorba a uskutočňovanie politík – zlepšiť schopnosti mestských zainteresovaných subjektov navrhovať a implementovať urbánne politiky, postupy a inovácie udržateľného mestského rozvoja integrovaným, participatívnym a miestnym spôsobom,
 • akumulácia a zdieľanie znalostí – zabezpečiť, aby odborníci a osoby s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach mali lepší prístup k znalostiam a skúsenostiam 
  vo všetkých aspektoch udržateľného rozvoja miest s cieľom lepšieho začlenenia týchto znalostí do ich miestnych, regionálnych a národných mestských politík najmä prostredníctvom EUI – Európskej Urbánnej Iniciatívy a UAEU – Urbánnej agende pre EÚ.


V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 operačný program URBACT vyvíja tieto intervencie:

 • nadnárodná výmena znalostí a skúseností,
 • budovanie kapacít,
 • kapitalizácia a šírenie know-how.


Tematické siete operačného programu URBACT

Spolupráca v rámci programu URBACT funguje najmä na základe tvorby nadnárodných tematických partnerských sietí. Siete programu URBACT pomáhajú mestám po celej Európe plánovať, realizovať a zdieľať udržateľné riešenia súčasných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov. V sieťach sa spája 8 až 10 európskych miest, pričom zapojené mestá môžu spolupracovať na akejkoľvek téme, ktorá spadá do rozsahu politiky súdržnosti. Tento rozsah zahŕňa 5 politických cieľov, ktoré sú definované v článku 3 nariadenia o ERDF (EU) 2021/1058:

 • Inteligentnejšia Európa,
 • Ekologickejšia (nízkouhlíková) Európa,
 • Prepojenejšia Európa,
 • Sociálnejšia Európa,
 • Európa bližšie k občanom.

Treba mať však na pamäti, že tematické siete by mali do svojich pracovných metód zahŕňať nasledovné prierezové aspekty: rodová rovnosť, digitálna transformácia a zelený prechod. Najpriamejšou cestou, ako sa porovnať s inými mestami, načerpať inšpiráciu, ale aj podeliť sa o vlastné skúsenosti, je zapojiť sa do niektorého typu tematických sietí.


V období 2021 – 2027 operačný program URBACT podporuje tvorbu týchto tematických sietí pre:

 • akčné plánovanie – s týmto typom sietí má URBACT najviac skúseností, výstupom projektu sú miestne akčné plány zúčastnených miest a metodika, ktorú mestá vyvinuli
  na riešenie konkrétnych urbánnych problémov,
 • transferové siete – prenos osvedčených postupov medzi mestami, ktoré sa delia o svoju skúsenosť (tzv. donorské mestá) a mestami, ktoré tieto skúsenosti chcú prijať a adaptovať na svoje podmienky,
 • inovatívny transferový mechanizmus sieť združujúca mestá, ktoré vypracovávajú investičné plány na replikáciu prvkov Urban Innovative Actions.
Informácie o aktuálnych výzvach nájdete na https://urbact.eu/get-involved