Koncept

Koncept

Operačný program URBACT je unikátny výmenný a vzdelávací program Európskej územnej spolupráce určený mestským samosprávam. Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 27 členských štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska.História operačného programu URBACT v skratke

Operačný program URBACT bol zriadený v roku 2002 ako platforma pre podporu integrovaného a udržateľného rozvoja v európskych mestách, ktorá má zároveň ambíciu ovplyvňovať tvorbu rozvojových politík. Po úspešných dvoch programových obdobiach program aktuálne realizuje svoje projektové aktivity už v treťom období. Zároveň prispieva k plneniu stratégie Európa 2020.

Názov Začiatok programového obdobia Koniec programového obdobia Informácie
URBACT I 2002 2006 ukončené
URBACT II 2007 2013 ukončené
URBACT III

2014

2020

práve prebieha

URBACT IV 2021 2027 v príprave

Prehľad programových období
Zdroj: vlastné spracovanie


Hlavný cieľ operačného programu URBACT 

Hlavným cieľom je sieťovanie miest. Tieto spoločne vyvíjajú riešenia rôznych problémov, s ktorými zápasia, pričom hlavným kritériom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja. Mestá si vymieňajú poznatky, skúsenosti, vzájomne sa učia a v spoločnej diskusii generujú riešenia pre ich konkrétne situácie, ako aj pre všeobecné riešenie toho-ktorého problému.
Takáto interakcia vytvára priestor na to, aby sa na „svoje problémy“ pozreli „očami zvonka“ a našli tak originálne riešenia, ktoré by im vo výsostne miestnej diskusii nenapadli.  Mestá,
ktoré sú zapojené do sietí URBACT, získajú príležitosť umožniť vlastným pracovníkom veľkú skúsenosť s medzinárodnou výmenou poznatkov a zároveň ich profilovať pre riešenie konkrétnej problematiky. Pridanou hodnotou URBACT-u je, že zhromažďuje skúsenosti jednotlivých sietí, zoraďuje ich do tematických okruhov a ponúka ich aj mestám, ktoré priamo nie sú v OP URBACT zapojené.


V aktuálnom programovom období 2014 – 2020 sa operačný program URBACT zameriava na tieto ciele:

 • posilňovanie kapacít pre udržateľné mestské politiky – zlepšenie schopnosti miest riadiť udržateľné mestské politiky a postupy integrovane a participatívne,
 • tvorba politík – zlepšenie koncepcie udržateľných stratégií a akčných plánov v mestách,
 • uskutočňovanie politík – zlepšenie implementácie integrovaných udržateľných mestských stratégií a akčných plánov v mestách,
 • akumulácia a zdieľanie znalostí – zabezpečenie, aby odborníci a osoby s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach mali lepší prístup k znalostiam a skúsenostiam 
  vo všetkých aspektoch udržateľného rozvoja miest s cieľom zlepšiť politiky mestského rozvoja.


V aktuálnom programovom období 2014 – 2020 operačný program URBACT vyvíja tieto intervencie:

 • medzinárodné výmeny znalostí a skúseností,
 • budovanie kapacít,
 • kapitalizácia,
 • šírenie know-how.


Tematické siete operačného programu URBACT

Spolupráca v rámci programu URBACT funguje najmä na základe tvorby medzinárodných tematických partnerských sietí. Siete programu URBACT pomáhajú mestám po celej Európe plánovať, realizovať a zdieľať udržateľné riešenia súčasných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov. V sieťach sa spája 5 až 12 európskych miest.

Najpriamejšou cestou, ako sa porovnať s inými mestami, načerpať inšpiráciu, ale aj podeliť
sa o vlastné skúsenosti, je zapojiť sa do niektorého typu tematických sietí.


V období 2014 – 2020 operačný program URBACT podporuje tvorbu týchto tematických sietí pre:

 • akčné plánovanie – s týmto typom sietí má URBACT najviac skúseností, výstupom projektu sú miestne akčné plány zúčastnených miest a metodika, ktorú mestá vyvinuli
  na riešenie konkrétnych urbánnych problémov,
 • implementáciu – ide o podporu realizácie  strategických a akčných plánov,
 • transfer – prenos osvedčených postupov medzi mestami, ktoré sa delia o svoju skúsenosť (tzv. donorské mestá) a mestami, ktoré tieto skúsenosti chcú prijať a adaptovať na svoje podmienky.


Dĺžka trvania projektov v rámci operačného programu URBACT

 • Fáza 1 v prvej 6-mesačnej fáze aktéri spracujú návrh projektu, dohodnú sa
  na prípadnom rozšírení partnerstva a podajú prihlášku do druhej fázy,
 • Fáza 2 v druhej 24-mesačnej fáze aktéri a partneri implementujú vopred dohodnuté činnosti.


Výška podpory

 • 70 % viac rozvinutý región (v SR je to Bratislavský kraj)
 • 85 % menej rozvinutý región (ostatné časti SR)      

Rozpočet jednej siete sa pohybuje v priemere medzi 600 000 až 750 000 eur.


Kto sa môže zapojiť a ako sa zapojiť do operačného programu URBACT?

Zapojiť sa môžu mestá, mestské časti, mestské aglomerácie a s obmedzením aj inštitúcie vlastnené mestom, verejná správa na regionálnej a národnej úrovni, štátne univerzity, výskumné centrá zapojené do rozvoja miest z 27 štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Uvedení aktéri sa môžu zapojiť do tematických sietí na základe otvorenej výzvy na predkladanie návrhov, ktorú vyhlasuje riadiaci orgán.

V súčasnom programovom období 2014 – 2020
už nebudú vyhlásené výzvy na podávanie návrhov