Koncept

Koncept

Operačný program URBACT je unikátny výmenný a vzdelávací program Európskej územnej spolupráce určený mestským samosprávam. Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, finančného mechanizmu predvstupovej pomoci IPA a národných príspevkov 27 členských štátov EÚ.História operačného programu URBACT v skratke

Program URBACT bol zriadený v roku 2002 ako platforma pre podporu integrovaného a udržateľného rozvoja v európskych mestách, ktorá má zároveň ambíciu ovplyvňovať tvorbu rozvojových politík. Po úspešných troch programových obdobiach program aktuálne realizuje svoje projektové aktivity už v štvrtom programovom období URBACT IV. Program URBACT je úzko prepojený s prioritami EÚ a prispieva k:

 • napĺňaniu politického cieľa 5 – Európa bližšie k občanom,
 • napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs),
 • napĺňaniu cieľov Novej Lipskej Charty (zelené, spravodlivé a produktívne mestá),
 • napĺňaniu cieľov a partnerstvám vytvorených v rámci Urbánnej Agendy pre EÚ.
Názov Začiatok programového obdobia Koniec programového obdobia Informácie
URBACT I 2002 2006 ukončené
URBACT II 2007 2013 ukončené
URBACT III 2014 2020 ukončené
URBACT IV

2021

2027

práve prebieha

Prehľad programových období
Zdroj: vlastné spracovanie


Hlavný cieľ operačného programu URBACT 

Hlavným cieľom je sieťovanie miest. Tieto spoločne vyvíjajú riešenia rôznych problémov, s ktorými zápasia, pričom hlavným kritériom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja. Mestá si vymieňajú poznatky, skúsenosti, vzájomne sa učia a v spoločnej diskusii generujú riešenia pre ich konkrétne situácie, ako aj pre všeobecné riešenie toho-ktorého problému. Takáto interakcia vytvára priestor na to, aby sa mestá na „svoje problémy“ pozreli „očami zvonka“ a našli tak originálne riešenia, ktoré by im vo výsostne miestnej diskusii nenapadli. Pridanou hodnotou programu URBACT je, že zhromažďuje skúsenosti jednotlivých sietí, zoraďuje ich do tematických okruhov a ponúka ich aj mestám, ktoré priamo nie sú v OP URBACT zapojené.


V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 sa operačný program URBACT zameriava na tieto ciele:

 • budovanie kapacít – využiť nadnárodne tematické siete na zlepšenie kapacít európskych miest prostredníctvom: tvorby integrovaných akčných plánov, prenosu dobrej praxe a osvedčených postupov medzi mestami a tvorby investičných plánov na opätovné použitie prvkov UIA – Urban Innovative Actions,
 • tvorba a uskutočňovanie politík – zlepšiť schopnosti mestských zainteresovaných subjektov navrhovať a implementovať urbánne politiky, postupy a inovácie udržateľného mestského rozvoja integrovaným, participatívnym a miestnym spôsobom,
 • akumulácia a zdieľanie znalostí – zabezpečiť, aby odborníci a osoby s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach mali lepší prístup k znalostiam a skúsenostiam 
  vo všetkých aspektoch udržateľného rozvoja miest s cieľom lepšieho začlenenia týchto znalostí do ich miestnych, regionálnych a národných mestských politík najmä prostredníctvom EUI – Európskej Urbánnej Iniciatívy a UAEU – Urbánnej agende pre EÚ.


V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 operačný program URBACT vyvíja tieto intervencie:

 • nadnárodná výmena znalostí a skúseností,
 • budovanie kapacít,
 • kapitalizácia a šírenie know-how.


Tematické siete operačného programu URBACT

Spolupráca v rámci programu URBACT funguje najmä na základe tvorby nadnárodných tematických partnerských sietí. Siete programu URBACT pomáhajú mestám po celej Európe plánovať, realizovať a zdieľať udržateľné riešenia súčasných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov. V sieťach sa spája 8 až 10 európskych miest, pričom zapojené mestá môžu spolupracovať na akejkoľvek téme, ktorá spadá do rozsahu politiky súdržnosti. Tento rozsah zahŕňa 5 politických cieľov, ktoré sú definované v článku 3 nariadenia o ERDF (EU) 2021/1058:

 • Inteligentnejšia Európa,
 • Ekologickejšia (nízkouhlíková) Európa,
 • Prepojenejšia Európa,
 • Sociálnejšia Európa,
 • Európa bližšie k občanom.

Treba mať však na pamäti, že tematické siete by mali do svojich pracovných metód zahŕňať nasledovné prierezové aspekty: rodová rovnosť, digitálna transformácia a zelený prechod. Najpriamejšou cestou, ako sa porovnať s inými mestami, načerpať inšpiráciu, ale aj podeliť sa o vlastné skúsenosti, je zapojiť sa do niektorého typu tematických sietí.


V období 2021 – 2027 operačný program URBACT podporuje tvorbu týchto tematických sietí pre:

 • akčné plánovanie – s týmto typom sietí má URBACT najviac skúseností, výstupom projektu sú miestne akčné plány zúčastnených miest a metodika, ktorú mestá vyvinuli
  na riešenie konkrétnych urbánnych problémov,
 • transferové siete – prenos osvedčených postupov medzi mestami, ktoré sa delia o svoju skúsenosť (tzv. donorské mestá) a mestami, ktoré tieto skúsenosti chcú prijať a adaptovať na svoje podmienky,
 • inovatívny transferový mechanizmus sieť združujúca mestá, ktoré vypracovávajú investičné plány na replikáciu prvkov Urban Innovative Actions.


Dĺžka trvania projektov v rámci operačného programu URBACT je 31 mesiacov

 • Etapa 1: prvá 7-mesačná etapa sa zameriava na vývoj sieťových aktivít, tak aby sa zabezpečilo vyvážené a koherentné partnerstvo. Zapojené mestá resp. projektoví partneri pracujú s podporou vedúceho experta na vývoji pracovného plánu, identifikácií miestnych výziev a relevantných zainteresovaných subjektov, ktoré sa majú zapojiť do miestnych skupín URBACT. 

Na konci 1. etapy posúdi externý hodnotiaci panel plán siete, aby sa zabezpečila dostatočná kvalita na pokračovanie do 2. etapy. Prechod z 1. do 2. etapy NIE JE automatický. Na postup do 2. etapy nie je potrebné žiadne oficiálne schválenie, ale projekty možno ukončiť/pozastaviť, v prípade ak sa považujú za nekvalitné.

 • Etapa 2: druhá 24-mesačná etapa sa zameriava na implementáciu aktivít stanovených na miestnej a nadnárodnej úrovni, tvorbu integrovaných akčných plánov, výmenné a vzdelávacie aktivity a navrhovanie konkrétnych opatrení na riešenie miestnych výziev. 


Výška podpory

 • 50 % Nórsko, Švajčiarsko
 • 65 % viac rozvinutý región (Bratislava I-V)
 • 70 % prechodový región z ERDF
 • 80 % menej rozvinutý región (ostatné časti SR)
 • 90 %  Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko      

Rozpočet na jednu sieť je maximálne 850 000 EUR.


Kto sa môže zapojiť a ako sa zapojiť do operačného programu URBACT?

Zapojiť sa môžu mestá (obce), mestské časti (obvody), mestské aglomerácie, miestne agentúry definované ako verejné, alebo poloverejné organizácie zriadené mestom, a s obmedzením aj inštitúcie vlastnené mestom, verejná správa na regionálnej a národnej úrovni, univerzity, výskumné centrá zapojené do rozvoja miest z 27 štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska a krajín IPA. Uvedení aktéri sa môžu zapojiť do tematických sietí na základe otvorenej výzvy na predkladanie návrhov, ktorú vyhlasuje riadiaci orgán.

Výzva na tvorbu sietí pre akčné plánovanie v rámci operačného programu URBACT IV bola ukončená dňa 31. marca 2023!