Financovanie

Financovanie

Hlavným cieľom v oblasti podpory nemotorovej dopravy je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry (parkovanie a úschovne bicyklov, potrebné hygienické zabezpečenie
pre zamestnancov po príchode do práce a pod.) a realizácie opatrení na upokojovanie dopravy a pod. Cieľom realizácie jednotlivých opatrení a aktivít je začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mesta.
V prvých rokoch rozvoja cyklistickej dopravy je vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov
na Slovensku reálnejšie dosiahnuť rozšírenie ponuky cyklokomunikácií realizáciou cyklopruhov
a cyklokoridorov už na existujúcich komunikáciách spolu s príslušným dopravným značením
a doplnkovou cykloinfraštruktúrou.

V roku 2014 bol schválený Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorého základné princípy boli:

 • vytvorenie samostatného programu v rozpočte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky,
 • vyčlenenie pravidelného finančného objemu prostriedkov  zo štátneho rozpočtu
  do vytvoreného programu na základe požiadavky premietnutej pri tvorbe návrhu rozpočtu verejnej správy SR na príslušné obdobie,
 • vytvorenie stabilného dotačného mechanizmu na prerozdeľovanie finančných zdrojov oprávneným žiadateľom.

Zdroje na financovanie cyklistickej infraštruktúry možno rozdeliť nasledovne:

 • štátny rozpočet,
 • rozpočty samosprávnych krajov, miest a obcí,
 • európske zdroje – európske investičné a štrukturálne fondy,
 • domáce nadačné zdroje,
 • zahraničné nadačné zdroje okrem fondov EÚ,
 • súkromné zdroje (sponzoring),
 • vlastné zdroje občianskych združení,
 • nefinančné zdroje občianskych združení – hlavne dobrovoľnícka práca.

V minulosti bolo financovanie opráv a údržby cykloturistických trás zo strany štátu realizované napríklad na základe výziev vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V súčasnosti podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky umožňuje rezort Ministerstva dopravy SR na základe zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorý však umožňuje poskytovanie finančných prostriedkov aj na iné účely ako na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Jedným z hlavných zdrojov financovania cyklistickej infraštruktúry sú prostriedky z európskych štrukturálnych fondov. V roku 2019 pribudla pre samosprávy možnosť čerpať účelovú dotáciu z rozpočtových prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby SR v rámci historickej prvej „cyklovýzvy“. Do tejto výzvy bolo alokovaných asi 13 mil. eur. Do výzvy sa prihlásilo 99 uchádzačov, schválených bolo 61 žiadostí na vypracovanie projektovej dokumentácie
na vybudovanie a výstavbu cyklistickej komunikácie, na výstavbu alebo rekonštrukciu
cyklistickej komunikácie a na vybudovanie cyklostojanov. Rezort dopravy bude zároveň analyzovať možnosti zavedenia štátneho fondu dopravnej infraštruktúry, z ktorého by sa
mohla financovať výstavba cyklistických komunikácií a príslušnej infraštruktúry.

V programovom období 2014 – 2020 môžu oprávnení žiadatelia čerpať finančné prostriedky na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z nasledovných operačných programov:

 1. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) – financovanie projektov zameraných na rozvoj cyklistickej dopravy;
 2. Program rozvoja vidieka – financovanie projektov zameraných na rozvoj cykloturistiky;
 3. Operačné programy cezhraničnej spolupráce – cieľom programov je podpora harmonického a vyváženého rozvoja územia EÚ, pokrývajú regióny nachádzajúce sa
  na hraniciach s cieľom podporiť spoluprácu a výmenu skúseností medzi regiónmi:

Pre operačné programy v programovom období 2014 – 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a konečných príjemcov vo forme spolufinancovania.

V súčasnom programovom období sú projekty na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z európskych zdrojov financované cez IROP, ktorého cieľom je podporiť zvýšenie kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dosahom na vyvážený územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Doteraz sa z prostriedkov IROP 2014 – 2020 na rozvoj cyklistickej infraštruktúry vyčerpalo viac ako 61 mil. eur, v júli 2020 plánuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásiť ďalšiu výzvu na podporu cyklistickej dopravy v celkovom objeme 12 mil. eur.