Mestský rozvoj

Mestský rozvoj

Mestské alebo vidiecke Slovensko?

Štatisticky vzaté je na Slovensku 141 obcí so štatútom mesta. To je z celkového počtu 2 890 obcí menej ako 5 % a na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 viac ako 54 % obyvateľov žilo v mestách. Oproti tomu v zmysle spoločnej harmonizovanej definície, ktorú v roku 2011 prijala Európska komisia a OECD, sa za mestá považujú aglomerácie, ktorých urbanizované jadrá majú minimálne 50 000 obyvateľov a spĺňajú aj ďalšie parametre, čo by schematicky znamenalo, že na Slovensku je miest iba 10. Takéto delenie sa však stáva čím ďalej menej relevantným jednak preto, že vzhľadom na pomerne krátke dochádzkové vzdialenosti a vzrastajúcu mobilitu ľudia prestávajú rozlišovať, v ktorom katastri napĺňajú svoje potreby, ale
aj preto, že sa životné štýly dynamicky preskupujú a časť vidieckych komunít sa mení urbánne.


Mestský, teda urbánny

V slovenskom jazyku sa bežne používa výraz „urbanistický“, vo význame plánovania a výstavby miest či „urbanista“ – odborník na územné plánovanie a výstavbu. Oproti tomu používanie prívlastku „urbánny“, ktorý vychádza z toho istého základu, je v odborných kruhoch, ktoré sa venujú rozvoju miest, pomerne opatrné. Najmenej naklonení tomuto slovu sú zatiaľ, zdá sa, jazykovedci. Pojem „urbánny“ s významom „mestský“ je síce zaradený v slovníku slovenského jazyka zo 60. rokov minulého storočia, ale ten ho zároveň kvalifikuje ako knižný alebo zriedkavý. Prídavné meno urbánny sa do súčasných platných kodifikačných príručiek nezaradilo. Pravdepodobne však aktuálnu frekvenciu prídavného mena urbánny jazykovedci neskúmali, pretože najmä v posledných dvoch desaťročiach sa používanie tohto slova rapídne zvyšuje. Najčastejšie sa vyskytuje v spojení s podstatným menom etnológia, krajina a kultúra.
Stretávame sa s ním aj mimo odborných diskusií, v bežných spoločenských či dokonca komerčných spojeniach. Najmä vo väčších mestách sa ľudia hlásia k „urbánnemu“ spôsobu života – chodia do „urbánnych kaviarní“, píše sa „urbánna literatúra“ a vznikajú „urbánne legendy“. Zvyšujúci sa výskyt tohto slova napovedá, že s určitosťou bude zaradené
do pripravovaných lexikografických príručiek, a to aj preto, že jednoznačne patrí do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a bude sa aj naďalej používať v rôznych kontextoch vo význame „mestský, súvisiaci s mestom“.

Koncept Medzinárodné skúsenosti Koncepcia MR SR do roku 2030
Platforma pre rozvoj slovenských miest Dokumenty Užitočné odkazy