Koncept

Koncept

Na mobilite, teda pohybe ľudí, tovarov a služieb sa podieľa drvivá časť ľudstva každodenne. V teoretickej rovine sa mobilita zaoberá „štúdiom všetkých priestorových pohybov vrátane prechodných priestorových pohybov s rôznou periodicitou, s rôznym účelom, v rôznych smeroch, na rôzne vzdialenosti a rôznym spôsobom“. To zahŕňa celkový pohyb osôb a tovarov s cieľom naplniť potreby jednotlivcov, skupín, organizácií a spoločnosti v území. Mobilita zahŕňa všetky druhy dopravy, jej vnímanie je veľmi subjektívne a závisí od potrieb a možností každého jednotlivca.V mnohých mestách, obciach a regiónoch Slovenskej republiky je súčasný stav dopravy neuspokojivý a nezodpovedá potrebám dopravných tokov, ani bezpečnosti cestnej premávky. Zreteľným prejavom sú dopravné zápchy, ktoré spôsobujú nielen časové straty účastníkov dopravy, ale aj zaťaženie životného prostredia. Nie je to však iba problém našej krajiny. Vytváranie udržateľných dopravných riešení je jednou z najväčších svetových výziev.
Udržateľná mobilita vyžaduje zmenu prístupu. Individuálna automobilová preprava ľudí a kamiónová preprava tovarov nadobudla rozmery, ktoré nie sú udržateľné – cestné komunikácie nie je možné budovať a rozširovať do nekonečna. Navyše uhlíková stopa, ktorú doprava zanecháva, závažne ohrozuje a poškodzuje planétu. Preto sa o tejto téme začalo diskutovať
na globálnej úrovni. Hľadajú sa nové riešenia. Udržateľná mobilita vyžaduje zmenu prístupu spoločnosti, ale najmä jednotlivcov. Na rozdiel od toho, že používanie automobilov sa začalo v istom historickom období považovať za jeden z aspektov osobnej slobody, v súčasnosti čoraz viac zaznieva apel na spoločenskú zodpovednosť. Nielen ochrancovia životného prostredia kladú otázky typu: „Musím použiť auto, ak sa môžem do miesta, kam smerujem, dostať pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou? Je používanie auta prezentácia môjho sociálneho statusu?
Je naozaj nevyhnutné prepravovať tovary kamiónmi alebo je železničná preprava natoľko spoľahlivá, aby dokázala potrebný materiálový a tovarový tok zabezpečiť v reálnom čase?“
Dopyt po efektívnej a k životnému prostrediu šetrnej mobilite a systémom, ktoré vedia eliminovať negatívne dosahy sa stále zvyšuje.

Koncept udržateľnej mobility v mestách a ich funkčných územiach vychádza aj z dokumentov prijatých na európskej úrovni. Európska komisia v roku 2009 pripravila „Akčný plán mestskej mobility“. Tento akčný plán obsahuje rôzne odporúčania a tiež skúsenosti z implementácií plánov udržateľnej mobility. Rada Európskej únie v roku 2010 podporila vytváranie plánov udržateľnej mobility pre mestá a mestské regióny. Zároveň boli podporené stimuly vedúce k odbornej asistencii a výmene skúseností pri ich príprave. Európska komisia v roku 2004 financovala aktualizáciu dokumentu „Pokyny k vytváraniu a implementácii plánov udržateľnej mestskej mobility“. V podmienkach Slovenska bol pripravený dokument „Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility“, ktorý je nástrojom na podporu udržateľnej mobility a podporuje vyvážený a udržateľný rozvoj všetkých dôležitých spôsobov dopravy (individuálna automobilová doprava, verejná osobná doprava, nemotorová doprava – cyklistická a pešia doprava).