O nás

O nás

Jednou z kompetencií Ministerstva dopravy a výstavby SR je tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja, ktorý spadá do agendy oddelenia mestského rozvoja sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja.

Oddelenie mestského rozvoja spracovalo Koncepciu mestského rozvoja Slovenskej republiky
do roku 2030, ktorá je nástrojom na formulovanie politiky mestského rozvoja. Koncepcia bola prijatá uznesením vlády SR č. 5 dňa 10. januára 2018.

Oddelenie zároveň vykonáva funkciu národného kontaktného miesta operačného programu URBACT v Slovenskej republike, ktorý poskytuje informácie o OP URBACT III v slovenskom jazyku. Je platformou pre dialóg a výmenu skúseností v oblasti mestského rozvoja.