Dokumenty

Dokumenty

ZISŤOVANIE STAVU A BARIÉR ZHODNOCOVANIA NEVYUŽÍVANÝCH ÚZEMÍ V INTRAVILÁNOCH MIEST SLOVENSKA
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

Rok vydania: 2019


ANALÝZA PREKÁŽOK V ZHODNOCOVANÍ NEVYUŽÍVANÝCH A ZANEDBANÝCH ÚZEMÍ
V INTRAVILÁNE MIEST A NÁVRH PODPORNÝCH OPATRENÍ
Štúdia

Rok vydania: 2019