Osveta a vzdelávanie

Osveta a vzdelávanie

Nemotorová doprava je podporovaná Ministerstvom dopravy a výstavby SR prostredníctvom národného cyklokoordinátora, a to realizovaním celoštátnych kampaní, ktoré sa každý rok tešia narastajúcemu záujmu verejnosti.

Cieľom kampaní Do práce na bicykli a Do školy na bicykli je osveta a propagácia cyklistickej dopravy a podpora využívania bicykla (prípadne pešej alebo verejnej osobnej dopravy) na cestu do práce, resp. do školy, v rámci snahy o zníženie podielu individuálnej automobilovej dopravy v mestách a obciach a minimalizovanie negatívnych dôsledkov s tým spojených (dopravné upokojovanie, eliminácia dopravných zápch, využívanie alternatívnych, zdravých a environmentálnych druhov dopravy). V roku 2019 prebehol 6. ročník kampane Do práce
na bicykli s 12 687 účastníkmi a do kampane Do školy na bicykli sa v roku 2019 zapojilo 136 škôl.

Kampaň Na bicykli do obchodu podporovala vznik cyklistických stojanov pri obchodných prevádzkach. Okrem uvedených kampaní sa približne v polovici septembra samosprávy zúčastňujú na Európskom týždni mobility, ktorý je zameraný na presun ľudí z áut na využívanie ekologickejších foriem dopravy, ako napr. vlak, električka, trolejbus, autobus, bicykel či chôdza.