Koncept

Koncept

ESPON (European Spatial Observation Network) – Európska pozorovacia sieť pre priestorové plánovanie a súdržnosť je výskumným programom, ktorý podporuje územný a regionálny rozvoj. Jeho cieľom je poskytovať informácie, analýzy, scenáre, mapy, databázy, indikátory ai., ktoré prispievajú k vyváženému rozvoju regiónov. Program ESPON sa zúčastňuje a spolufinancuje ho všetkých 27 členských štátov EÚ a 4 partnerské štáty (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).História programu ESPON

Program vznikol v roku 2002 na základe potreby členských štátov EÚ a Európskej komisie kompletizovať a aktualizovať informácie o výskume v oblasti územného rozvoja a súdržnosti na celoeurópskej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Počas svojho fungovania prešiel tento program dvoma programovými obdobiami pod označením ESPON 2006 (2002 – 2006) a ESPON 2013 (2007 – 2013). 


Hlavný cieľ programu ESPON 2030

Program ESPON už od roku 2002 podporuje účinnosť politiky súdržnosti EÚ a ďalších odvetvových stratégií a programov v rámci EŠIF, ako aj národné a regionálne stratégie územného rozvoja. Preto aj v súčasnom programovom období bude jeho hlavnou úlohou prepájanie výskumu s politikami. 

Ďalšími úlohami sú poskytovanie pomoci verejným orgánom pri porovnávaní regiónov alebo miest, identifikácia nových výziev a potenciálov a formovanie úspešných rozvojových politík do budúcnosti. ESPON štúdie majú územné zameranie, čo znamená, sú prispôsobené špecifikám a potrebám ľudí a miest.


Tematické zameranie programu ESPON 2030

Tematicky sa program ESPON zameriava na sociálne, územné a ekonomické disparity, technologické, environmentálne zmeny, riadenie a budovanie kapacít. V rámci programu ESPON 2030 sú štúdie v rámci tzv. tematických akčných plánov


Výsledky týchto štúdií sa potom využívajú rôznymi spôsobmi:

  • priamo sa využívajú v politických diskusiách na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,
  • zefektívňujú kľúčové politiky EÚ, ako je napríklad kohézna politika a podpora implementácie Územnej agendy EÚ 2030,
  • podpora priority predsedníctiev EÚ prostredníctvom výskumu šitého na mieru,
  • inšpirácia pre politické dialógy v počiatočných fázach naštartovanie transformácie politík,
  • pomoc občanom/politikom pochopiť, ako si ich miesto (mesto/región/oblasť) vedie v porovnaní s inými európskymi miestami,
  • poskytovanie nových informácií a analýz o témach, ktoré sú v popredí európskej agendy.


Kto a akým spôsobom môže profitovať z programu ESPON?

Hlavnými príjemcami výsledkov sú miestne, regionálne a vnútroštátne orgány. Môžu požiadať Program Spolupráce o služby a získať na mieru šité štúdie, ktoré zahŕňajú porovnávacie analýzy, analýzy konkrétnych prípadov a politické usmernenia k témam podľa ich záujmu.

ESPON je jedinečným zdrojom informácií pre vedcov, výskumníkov a študentov. Od roku 2006 bol ESPON citovaný viac ako 20 000-krát v akademických publikáciách. ESPON zároveň uzatvára zmluvy s mnohými európskymi univerzitami a výskumnými centrami na realizáciu štúdií.

Keďže obsah je voľne prístupný a stiahnuteľný pre každého, z práce ESPONu profituje súkromný sektor. Poradenské spoločnosti, malé a stredné podniky, dokonca aj priemyselné odvetvia môžu využívať publikácie ESPONu na lepšie umiestnenie na konkrétnych trhoch a/alebo na úpravu svojich produktov a služieb.


ESPON je tiež zdrojom informácií pre novinárov. Poskytuje im dôkazy a údaje na podporu ich príbehov a spája ich s rozsiahlou skupinou odborníkov a zainteresovaných strán. 

ESPON môže byť rovnako užitočný pre každého aktívneho občana, ktorý má záujem pochopiť, ako sa darí jeho mestu/regiónu, alebo má prehľad o hlavných územných trendoch v Európe, či si jednoducho prezrieť interaktívne mapy a vizuály.

Rokovacím jazykom programu je angličtina. Celý proces predkladania projektov, schvaľovania, podpisovania zmlúv aj samotná realizácia projektov prebieha v angličtine.

Ďalšie informácie a aktuality nájdete na oficiálnej stránke programu ESPON 2030.