Dopravné upokojovanie

Dopravné upokojovanie

Pod upokojovaním dopravy rozumieme aplikáciu dopravno-organizačných a stavebno-technických prvkov pre úpravu dopravného priestoru s cieľom nastoliť rovnováhu medzi premávkou a inými spôsobmi využitia. Dopravné upokojovanie zahŕňa rôzne techniky určené na zníženie vplyvu premávky motorových vozidiel jej spomalením alebo doslova „upokojením“. Tieto opatrenia zvyšujú bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a kvalitu života obyvateľov v zastavaných oblastiach, cez ktoré prechádza cestný prieťah.Výhodou dopravného upokojovania je, že sa dá lacno a flexibilne uplatniť – napr. maľovanie čiar, farieb a vzorov; aplikovanie kvetináčov, stĺpikov a iných odstrániteľných bariér, eliminovanie alebo vhodnejšie doplnenie parkovacích miest atď. Tieto opatrenia sa môžu kombinovať a zlepšovať tak, aby vyhovovali dlhodobým potrebám.

Dopravne upokojené Námestie SNP v Bratislave
Foto: Peter Klučka, 2020
Dopravne upokojená Grösslingova ulica v Bratislave
Foto: Peter Klučka, 2019

Zásady upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách určujú technické podmienky TP 018 „Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy
na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)“
, ktoré nadväzujú na zásady uvádzané v STN. Poskytujú prehľad, stanovujú vhodnosť a kritériá použitia prvkov upokojovania dopravy pre vytváranie nového, resp. úpravu alebo rekonštrukciu existujúceho dopravného priestoru.
Plánovanie výstavby cyklistickej komunikácie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry sa riadi technickým predpisom TP 085 „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“.