Skúsenosti miest

Skúsenosti miest

Čím ďalej rýchlejší a intenzívnejší spôsob života v mestách je sprevádzaný rastúcimi nárokmi na mobilitu, ktorá je v čoraz väčšej miere uspokojovaná individuálnou automobilovou dopravou. To je spolu s chýbajúcou infraštruktúrou pre nemotorovú dopravu problémom väčšiny miest.Preto sa viaceré slovenské mestá začali zaoberať otázkou udržateľnej mobility, predovšetkým z hľadiska komplexného prístupu k podpore verejnej osobnej a nemotorovej (cyklistickej) dopravy. Mestá na Slovensku prispievajú rôznymi aktivitami k zatraktívneniu verejného priestoru pre účastníkov nemotorovej dopravy (chodcov a cyklistov) a zároveň nabádajú na vzájomné rešpektovanie sa a ohľaduplnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Prinášame niekoľko inšpirujúcich príkladov, ktoré sú dôkazom efektívnejšieho a udržateľnejšieho riešenia rozvoja mestskej mobility.