Cyklotrasa v Šali

Názov projektu:

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu


Miesto realizácie: katastrálne územie mesta Šaľa a obce Močenok, popri ceste III/1368, okres Šaľa
Čas realizácie: 02/2018 – 04/2019
Výdavky: 973 000 € (projekčná príprava, geodetické služby, stavebný dozor, stavebné práce, doplnková infraštruktúra, znalecké posudky a GP na odňatie pôdy, bilancie skrývky HHPP, publicita, atď.), plus výkup pozemkov 82 000 € spolu 1,055 mil. €
Kontaktné osoby: Ing. Eliška Vargová, Mesto Šaľa, referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy, MsÚ, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
telefón: 0903 649 933, mail: mesto@sala.sk


História a charakteristika lokality

Pôvodne malo mestečko Šaľa prevažne poľnohospodársky charakter. Po výstavbe závodu
na výrobu dusíkatých hnojív v roku 1958 – súčasné Duslo, sa ráz mesta úplne zmenil. Vybudovali sa nové sídliská, sociálne a kultúrne zariadenia, služby. Duslo, a. s., sa stalo jednou z najväčších
a najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu na Slovensku a počas svojej histórie sa vyprofilovalo na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárenských chemikálií. Spoločnosť patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne.

V súčasnosti mesto Šaľa dlhodobo trpí následkami vysokej intenzity automobilovej, prevažne nákladnej tranzitnej dopravy. Toto okresné mesto s vyše 21-tisíc obyvateľmi nedisponovalo pred realizáciou projektu žiadnou cyklistickou komunikáciou, čo obyvatelia považovali za konkurenčnú nevýhodu oproti iným sídlam.

Podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015 prešlo v úseku plánovaného nástupu na cyklistickú komunikáciu v priechode cez cestu I/75 až 15 937 vozidiel za deň. Absencia cyklistickej infraštruktúry a z toho plynúci nedostatok pocitu bezpečia na cestách vytvára nevyhovujúce podmienky pre cyklistickú dopravu a na jej úkor vedie k dlhodobému uprednostňovaniu automobilovej dopravy, čo má negatívny vplyv na zvyšovanie kvality života
v meste a potenciál jeho ďalšieho rastu.

Mesto Šaľa, ako aj jeho priľahlé územie má vhodné podmienky a záujmový potenciál na využitie cyklistickej dopravy pre potreby lokálnej prepravy – cesty za prácou, službami či v rámci voľného pohybu v mestskom a priľahlom prostredí.


Zámer projektu

Predmetom projektu bolo vybudovanie 3,43 km dlhej osvetlenej cyklistickej komunikácie
vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vo forme 216 parkovacích miest v dvoch prístreškoch pre bicykle, spájajúcej vzdialený priemyselný areál spoločnosti Duslo, a. s., a ďalšie výrobné závody (celkovo s vyše 2 000 zamestnancami) s okresným sídlom Šaľa. Cieľom bolo vytvoriť podmienky na bezpečnú a ekologickú nemotorovú dopravu zaručujúcu lepšiu mobilitu
a prístup obyvateľov k práci a zároveň vytvoriť podmienky na udržateľný a vyvážený územný rozvoj, rast a konkurencieschopnosť mesta. V neposlednom rade sme chceli, aby sa zvýšila atraktivita tohto druhu dopravy, ktorý má medzi iným aj pozitívny vplyv na životné prostredie,
čo v našom meste, ktoré je historicky známe ako centrum priemyslu, má neoceniteľnú hodnotu.


Situácia pred rekonštrukciou

Mesto Šaľa pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) nemalo vo svojom katastri ani jediný kilometer cyklistických ciest. To súvisí  aj so zlým technickým stavom cestnej infraštruktúry ako celku v dôsledku neúnosne narastajúcej dopravy, najmä nákladnej tranzitnej dopravy. Vzhľadom na absenciu siete segregovaných cyklokomunikácií boli cyklisti odkázaní na pohyb po cestách, kde dominuje automobilová doprava. Nerovnosť vozoviek zhoršuje komfort jazdy na bicykli, zvyšuje riziko nehôd a zranení, čo mnoho ľudí od pravidelného využívania bicykla odrádza. Toto je aj prípad mesta Šaľa a cesty do zamestnania do priemyselného areálu Duslo, a. s. Podľa našich zistení sa z celkového počtu (r. 2016)
2 095 zamestnancov spoločnosti odvážilo využívať bicykel na dopravu do práce asi 17 osôb, pričom zo smeru mesta Šaľa to bolo len približne 10 osôb na jednu zmenu. Prevádzka bola trojzmenná. Niekoľko jednotlivcov dochádzalo za prácou do bližších priemyselných spoločností, ktoré sú tiež lokalizované pri trase cyklistickej komunikácie. V tomto smere bol potenciál cyklomobility v rámci mesta nevyužitý.

Cyklisti pred výstavbou cyklokomunikácie využívali na prepravu do výrobnému komplexu Duslo a okolitých obcí jestvujúce cestné komunikácie I., II., III. triedy, kde obmedzovali plynulosť cestnej premávky, čím ohrozovali aj bezpečnosť všetkých jej účastníkov.

Doprava na trase cyklotrasy – pred výstavbou cyklotrasy
Zdroj: archív mesta Šaľa

Vzhľadom na nepostačujúce priestorové parametre cesty III/1368, dokonca aj pre automobilovú dopravu a nákladný transport do a zo spoločnosti Duslo, a. s., či ďalších spoločností, nebolo možné iné riešenie (napr. vyznačením cyklopruhov), ako vybudovať novú cyklistickú komunikáciu.

V regionálnych dimenziách prechádza územím mesta Šaľa zopár turistických cyklotrás popri rieke Váh, napr. Vážska cyklomagistrála, Podunajský a Vážsky cyklookruh. Sú skôr turisticky zamerané a nie sú vhodné na bežnú dopravu za prácou. V súčasnosti sú len sčasti vyznačené a bez potrebného vybavenia pre cyklistov.


Priebeh realizácie, aktéri

Realizácia aktivít projektu sa začala 1.2.2018 nadobudnutím účinnosti kúpnej zmluvy na pozemok, ktorý sa financoval cez projekt. Následne sa zrealizovali všetky úkony spojené s jednotlivými stupňami kontrol verejného obstarávania a prevzatie staveniska sa uskutočnilo 23.8.2018.

Z hľadiska dopravného riešenia bola cyklotrasa navrhovaná pre pohyb cyklistov a v obmedzenej časti, kde to priestorové možnosti nedovoľovali, ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov.

Cyklotrasa bola rozdelená na niekoľko významových úsekov:

  • začiatok cyklotrasy v meste Šaľa, mestská časť Veča po križovatku s cestou III/1368,
  • križovatka ciest I/75 a III/1368,
  • intravilánová cyklotrasa od križovatky po koniec mesta,
  • extravilánová časť po navrhovanú okružnú križovatku,
  • križovanie cyklotrasy s navrhovaným obchvatom I/75,
  • cyklotrasa smerujúca do areálu Duslo Šaľa,
  • vjazdy na polia,
  • lávky cez odvodňovacie kanály,
  • osvetlenie cyklotrasy,
  • mobiliár.
Prípravné práce na výstavbu cyklotrasy
Zdroj: zhotoviteľ stavby Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.
Asfaltovanie cyklotrasy
Zdroj: zhotoviteľ stavby Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.
Realizácia lávok cez odvodňovacie kanály
Zdroj: archív mesta Šaľa

Parkovanie bicyklov zamestnancov v areáli Duslo Šaľa zabezpečujú dva prístrešky pre bicykle
so strechou z vrstveného bezpečnostného skla. Cyklostojany sú realizované ako dvojposchodové obojstranné moduly s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním a celkovo poskytujú parkovanie pre 216 bicyklov.

Prístrešok pre bicykle v areáli Duslo, a. s.
Zdroj: archív mesta Šaľa

Nová cyklistická komunikácia sa začína nástupom na protiľahlej strane cesty I/75 pred kostolom v mestskej časti Veča. Následne cyklotrasa vedie súbežne popri ceste III/1368 na samostatne vybudovanej cyklokomunikácii, ktorá smeruje do spoločnosti Duslo, a. s.

Na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov bolo vybudované stožiarové osvetlenie, ktoré je dôležité vzhľadom na trojzmennú prevádzku v spoločnosti Duslo, a.s., keďže priľahlá cestná komunikácia nie je vôbec osvetlená. Neskôr je tu možnosť inštalovať kameru, resp. počítadlo cyklistov.

Osvetlená cyklistická komunikácia smerujúca do spoločnosti Duslo, a. s.
Zdroj: zhotoviteľ stavby Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.

Priechody pre chodcov, zníženia na chodníkoch, ako aj križovanie spoločného pohybu chodcov
a cyklistov s vjazdami do areálov sú navrhnuté bezbariérovou úpravou, znížením obrubníka a výstražným pásom pre nevidiacich a slabozrakých.

Dielo bolo prevzaté koncom februára 2019, cyklotrasa bola skolaudovaná koncom apríla 2019. Slávnostné otvorenie cyklotrasy sa uskutočnilo dňa 27.5.2019 za účasti generálneho riaditeľa Duslo, a. s., primátora mesta Šaľa a zástupcu zhotoviteľa, ako aj verejnosti. Cyklotrasa bola zaradená do majetku mesta a poistená. Starostlivosť o ňu zabezpečuje mesto v rámci bežných komunálnych činností.

Slávnostné otvorenie novej cyklotrasy
Zdroj: archív mesta Šaľa
Cyklotrasa vedúca po samostatne vybudovanej cyklokomunikácii
Zdroj: zhotoviteľ stavby Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.
Novú cyklotrasu využívajú ľudia bez ohľadu na vek
Zdroj: archív mesta Šaľa

Financovanie

Financovanie výstavby cyklotrasy sa uskutočnilo v rámci oprávnených výdavkov projektu implementovaného cez Integrovaný regionálny operačný program vo výške  992-tisíc eur  z prostriedkov EÚ 85 %, 10 % ŠR (spolu NFP  943-tisíc eur) a 5 % vlastné zdroje mesta.
V tomto smere pomohlo i Duslo, a. s., ktoré pri príležitosti 60. výročia svojho založenia prispelo na projekt cyklotrasy sumou 60-tisíc eur, čím sa znížila potreba spolufinancovania zo strany mesta Šaľa oproti celkovej výške výdavkov 1,055 mil. eur. Ďalšie výdavky mesta boli spojené s výkupom ostatných pozemkov mimo oprávnených výdavkov projektu, ako aj výdavky
na geodetické služby, znalecké posudky, projektové dokumentácie, vyjadrenia atď.


Prípadné bariéry, riziká

Už pred podaním žiadosti o NFP sa mesto muselo vyrovnať s náročnosťou majetkového usporiadania pozemkov pod cyklotrasou. Rozdrobenosť pozemkov, rozmanitosť vlastníkov, požiadaviek a potrieb, boli výzvy pre odborný tím mestského úradu. Niekde pristúpili k odkúpeniu pozemkov, niekde akceptovali vlastníci len dlhodobý nájomný vzťah.

Okrem tejto stránky bolo výzvou aj zosúladenie projektu výstavby cyklistickej komunikácie so zámerom štátnej investície výstavby preložky cesty I/75 – obchvatu mesta Šaľa, ktorá križuje jestvujúcu cestu III/1368 (teda aj cyklistickú komunikáciu) vedúcu z mesta do spoločnosti Duslo, a. s., a obce Močenok. Obchvat bol v tom čase vo fáze spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie.

Ďalšou výzvou bolo jednanie s hospodármi, ktorí mali od vlastníkov prenajaté pozemky a obhospodarovali ich až dovtedy, kým sa projekt mohol začať realizovať. Začiatok realizácie diela koncom leta vyžadoval vyrovnanie sa s predčasným zberom úrody, resp. kde to nebolo možné, dohodou o vyplatení škôd.


Popis výsledku, prínos

Realizácia projektu viedla k zlepšeniu mobility v meste a vytvorila podmienky na plynulý a bezpečný presun pracovníkov do priemyselného areálu Duslo, a. s., a ďalších prevádzok
pozdĺž novej cyklistickej komunikácie. Predpokladali sme, že projekt povedie k zvýšeniu intenzity dochádzky na bicykli do zamestnania trojnásobne, teda približne 30 osôb na jednu zmenu,
20 do administratívy a ďalších 20 osôb do ostatných prevádzok, čo je asi 130 cyklistov denne.
V absolútnom vyhodnotení však môže byť toto číslo ovplyvnené aj výstavbou obchvatu mesta Šaľa, čo by znamenalo nárast dopravy na tejto ceste z dôvodu príjazdu a zjazdu z obchvatu mesta. V dôsledku realizácie projektu sme dosiahli zvýšenie bezpečnosti a zníženie kolíznych situácií cyklistov a vodičov automobilovej, najmä nákladnej dopravy v dotknutej lokalite. Tým sme docielili zvýšenie pocitu bezpečia cyklistov, ako aj zvýšenie atraktivity tejto nemotorovej dopravy.

Mesto Šaľa má vďaka tomu dobrý základ ďalšieho zlepšovania podmienok ekologickej mobility v meste. Cyklotrasa je vyhľadávaná nielen cyklistami, čo je zrejmé aj z obsadenosti stojanov
na bicykle, ale aj korčuliarmi, chodcami, či bežcami. V cyklostojanoch z počiatočných 6 – 10 bicyklov je dnes 40 – 60 bicyklov len priamo v Dusle, pričom nepočítame cyklistov dochádzajúcich do firiem, ktoré pri cyklotrase zamestnávajú ďalších ľudí.

Efekt realizovaného projektu sa znásobí po napojení tohto úseku na cyklotrasy, ktoré sú vo fáze prípravy a majú viesť naprieč mestom od Dusla až po železničnú a autobusovú stanicu, kde sa vybuduje záchytné parkovisko a prestupný bod pre všetky formy dopravy.

Nová cyklotrasa vedúca popri rušnej ceste III/1368 smerujúca do spoločnosti Duslo, a. s.
Zdroj: archív mesta Šaľa

Resumé

Projekt je príkladom toho, že všetko sa dá, len sa netreba vzdávať.  Na jeho príprave, ale aj samotnej realizácii sa podieľalo nesmierne veľa ľudí, ktorí hľadali spôsoby, ako tomuto zámeru pomôcť. Dokonca sa našli ľudia, ktorí boli ochotní darovať svoj kúsok pozemku, ktorý cyklotrasa križovala.

Významné zlepšenie infraštruktúry prípadne ďalších podmienok na cyklodopravu môže výrazne zvýšiť popularitu tohto spôsobu prepravy a motivovať časť obyvateľov na obmedzenie využívania motorovej dopravy pri každodennej preprave najmä na krátke vzdialenosti v mestách. To vytvára predpoklady na znižovanie podielu plochy určenej pre automobilovú dopravu (dynamickú i statickú) na celkovom verejnom priestore v prospech ekologickej nemotorovej dopravy a zelene, čo v konečnom dôsledku priaznivo vplýva na kvalitu života v meste.

Vypracovala:
Eliška Vargová, referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy mesta Šaľa

V Šali september 2020