Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

EUROCITIES
je sieť 190 veľkých miest v 39 krajinách. Presadzuje hlas miest na úrovni EÚ, monitoruje a podáva správy mestám
o najnovšom vývoji v EÚ, možnostiach financovania
a trendoch, ktoré ich ovplyvňujú, zdieľa osvedčené
postupy, aby uľahčila výmenu vedomostí a skúseností z praxe, pomáha budovať kapacity. Členom Eurocities
zo Slovenska je Bratislava.
https://eurocities.eu


Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
Rada európskych samospráv a regiónov je najstaršie
a najširšie európske združenie miestnych a regionálnych samospráv. Združuje národné združenia miestnych
a regionálnych samospráv zo 41 európskych krajín
a prostredníctvom nich zastupuje všetky úrovne území – miestnu, strednú a regionálnu. Ovplyvňuje európske politiky a tvorbu právnych predpisov vo všetkých oblastiach
s dosahom na obce a regióny, poskytuje fóra na diskusiu medzi miestnymi a regionálnymi vládami prostredníctvom ich národných strešných organizácií. Slovensko zastupuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).
https://www.ccre.org/associations


Európsky výbor regiónov
(European Council of Regions) je poradný orgán EÚ,
ktorý tvoria zástupcovia všetkých členských štátov volení
na miestnej a regionálnej úrovni. Prostredníctvom Výboru regiónov sú schopní vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá. Každá krajina nominuje členov podľa vlastného výberu, ktorých vymenúva Rada EÚ na päťročné obdobie s možnosťou
jeho predĺženia. Počet členov za každú krajinu závisí
od počtu jej obyvateľov. Slovenská delegácia sa skladá z deviatich členov a deviatich náhradníkov.
https://cor.europa.eu/sk


European Urban Knowledge Network (EUKN)
je popredná medzivládna mestská platforma, ktorá sa výrazne zapája do tvorby politiky EÚ. Ako sieť nezávislých členských štátov s viac ako 10ročnými skúsenosťami
v mestskej politike, EUKN poskytuje strategické know-how z oblasti urbánneho rozvoja,  výskumnú pomoc členským štátom, mestám, Európskej komisii a vládnym orgánom od miestnej až po medzinárodnú úroveň.
https://www.eukn.eu


Urban Data Platform Plus
je spoločnou iniciatívou Joint Research Center (JRC) a DG REGIO. Knowledge Center for Territorial Policies (znalostné centrum pre územné politiky) poskytuje prístup k informá-
ciám o stave a trendoch miest a regiónov a k stratégiám mestského a územného rozvoja podporovaných EÚ.
https://urban.jrc.ec.europa.eu/#/en


UN-HABITAT
je program Organizácie spojených národov, pracuje
vo viac ako 90 krajinách. Transformačné zmeny v mestách podporuje prostredníctvom zdieľania informácií, politického poradenstva, technickej pomoci a spolupráce. Realizuje výskum, prispieva k budovaniu kapacít, zdieľa osvedčené postupy, sleduje globálny pokrok a podporuje formulovanie politík týkajúcich sa udržateľných miest.
https://unhabitat.org