Cykloveža v Trnave

Názov projektu:

Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava


Miesto realizácie: Staničná ulica, Trnava, okres Trnava
Čas realizácie hlavnej aktivity projektu: 3/2019 – 1/2020
Náklady: 630 855,31 eura s DPH, z toho projektová dokumentácia 8 070 eur s DPH a samotná stavba 622 785,31 eura s DPH (505 319,11 eura získaných z ERDF a ŠR)
Kontaktné osoby:
Ing. Zuzana Betinová, PhD., projektová manažérka, telefón: 033/3236143, mail: zuzana.betinova@trnava.sk,
Mesto Trnava, MsÚ, Trhová 189/3, 917 01 Trnava


História a charakteristika lokality

Hlavná stanica v Trnave je dôležitým dopravným uzlom, kde sa stretávajú železničná,
prímestská a mestská autobusová doprava. Z Trnavy dochádza za prácou i štúdiom množstvo ľudí a parkovisko pred stanicou je v pracovných dňoch neustále plné (parkovacie miesta v okolí sú spoplatnené). Možnosť doviezť sa na stanicu na bicykli a nemusieť riešiť problém s parkovaním sa javí ako ideálna, pokiaľ sa však človek nemusí obávať, že mu do jeho návratu bicykel zmizne. Krádeže bicyklov na tomto mieste neboli, žiaľ, až takým zriedkavým javom. Obzvlášť pre majiteľov drahších dvojkolesových tátošov predstavovalo toto riziko závažnú prekážku.


Zámer projektu

Naším úmyslom bolo jednak ponúknuť ľuďom možnosť bezpečne si svoj bicykel uschovať a zároveň ich tým motivovať, aby pri dochádzaní na stanicu volili bicykel namiesto auta. Ide o environmentálne priaznivejšiu kombináciu dopravných prostriedkov (bicykel + vlak alebo bicykel + autobus, tzv. bike & ride).

Hlavným cieľom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveže) bolo zvýšenie atraktivity cyklodopravy a jej podielu na celkovej mobilite Trnavy. Okrem toho mal, prirodzene, zvýšiť parkovacie kapacity pre bicykle na železničnej a autobusovej stanici, a tak prispieť k nárastu počtu obyvateľov, ktorí ich budú využívať na dochádzanie do práce.


Financovanie

Celkové náklady na projekt predstavovali 630 855,31 eura s DPH. Spolufinancovanie bolo zabezpečené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 vo výške 85 %
(452 127,62 eura), z 10 % (53 191,49 eura) bol projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR
a z 5 % (26 595,74 eura) z rozpočtu mesta Trnava. Zvyšné, resp. neoprávnené výdavky vrátane projektovej dokumentácie vo výške 98 940,46 eura zafinancovalo mesto z vlastných zdrojov.

V sume nie sú zahrnuté platby za záručný servis, ktorý je dohodnutý v zmluve o dielo na päť rokov v celkovej sume 22 680 eur s DPH. Servis sa bude vykonávať dvakrát ročne a faktúra bude vystavená vždy po jeho vykonaní. Platcom bude prevádzkovateľ objektu – Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.


Príprava a priebeh realizácie

Prvé úvahy o vybudovaní cykloveže sa v trnavskej samospráve začali v roku 2016. V ďalšom roku získalo Mesto Trnava na tento účel nenávratný finančný príspevok (NFP) a projekt prvého automatického parkovacieho domu pre bicykle na Slovensku tak mohol odštartovať.

Miesto plánovanej cykloveže
Zdroj: archív mesta Trnava

Prvé verejné obstarávanie bolo vyhlásené v roku 2017, prihlásil sa však iba jeden záujemca a Komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila proces VO zrušiť bez otvorenia obálky s ponukou. Mesto následne ako reakciu na nezáujem hospodárskych subjektov zrealizovalo trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní. Ich cieľom bolo overiť, či je možné
v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a podľa špecifikácie prijímateľa zrealizovať verejné obstarávanie tak, aby boli dodržané všetky zákonné požiadavky a výsledkom bolo predloženie dostatočného počtu ponúk.

Na základe trhových konzultácií sme zanalyzovali pripravené podklady na súťaž, prijali sme opatrenia na zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže a v roku 2018 sme vyhlásili druhé verejné obstarávanie. Predmet zákazky bol opísaný technologicky neutrálnym spôsobom „naprojektuj a postav“, čím umožnil účasť všetkým potenciálnym dodávateľom. Zároveň boli stanovené minimálne podmienky účasti a zákazka bola realizovaná nadlimitným postupom. Aj tento raz prišla iba jedna ponuka, samospráva sa ju však po riadnom zdôvodnení rozhodla prijať. Dôvodom nízkeho počtu uchádzačov mohlo byť to, že na slovenskom trhu ide o jedinečný projekt a Mesto Trnava bolo v našich končinách prvým, ktoré malo o výstavbu takéhoto objektu záujem.

Príprava betónového základu pre cyklovežu
Zdroj: archív mesta Trnava
Železná konštrukcia tvoriaca kostru cykloveže
Zdroj: archív mesta Trnava


Popis výsledku, prínos

Stavba dvanásťuholníkového objektu vysokého 11,5 metra sa začala v auguste 2019. Zhotoviteľom bola spoločnosť CS, s. r. o., samotná technológia bola riešená v subdodávke od spoločnosti SYSTEMATICA, s. r. o. Počas výstavby nenastali žiadne vážnejšie komplikácie a práce boli hotové už v októbri. Nasledovala dvojmesačná skúšobná prevádzka, keď vybraná skupinka používateľov testovala technológiu. Pre verejnosť sa cykloveža otvorila 7. januára 2020.

Prvá cykloveža na Slovensku
Zdroj: archív mesta Trnava

Kapacita parkovacieho domu je 118 bicyklov (102 pre dospelých a 16 detských). Okrem príslušenstva či detskej sedačky je možné nechať na bicykli aj menší nákup, pokiaľ však
nič nevytŕča a nehrozí zachytenie v mechanizme. Celý proces úschovy je veľmi jednoduchý; používateľa sprevádza hlasová navigácia, ktorá zrozumiteľne popisuje každý potrebný krok. Priamo na mieste je k dispozícii aj textový návod. Systém umožňuje automatický príjem, evidenciu, skladovanie, monitorovanie a následný výdaj bicyklov. Bicykle sú počas celej
úschovy snímané kamerovým systémom.

Prví používatelia parkovacieho domu pribúdali hneď po jeho otvorení. Napriek januárovým mrazom dochádzalo na stanicu pár desiatok ľudí, ktorí si tu uschovali svoje bicykle počas neprítomnosti. So zlepšujúcim sa počasím ich počet neustále narastal. Najsilnejšie sú pracovné dni, počas leta 2020 sa niekoľkokrát podarilo kapacitu cykloveže naplniť, voľné ostávali iba miesta na detské bicykle.

Vybudovaním automatického parkovacieho domu vznikol priestor na praktické uschovanie bicykla kedykoľvek počas dňa – rýchlo, pohodlne a bezpečne. A v neposlednom rade finančne výhodne: cena úschovy za 24 hodín je symbolických 10 centov.

Automat na výdaj lístkov
Zdroj: archív mesta Trnava
Vstupný priestor cykloveže
Zdroj: archív mesta Trnava

Resumé

Jedným z najväčších prínosov projektu výstavby cykloveže je, že na vysadnutie na bicykel motivuje aj ľudí, ktorí o tomto dopravnom prostriedku predtým v rámci svojej každodennej rutiny ani neuvažovali – práve kvôli obavám z krádeže či poškodenia. Vybudovanie automatického parkovacieho domu pre bicykle týmto spôsobom podporuje rozvoj udržateľnej mobility, ktorá je pre Trnavu jednou z priorít.

Vypracovala:
Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta a vedúca úseku komunikácie a marketingu,
Mesto Trnava

V Trnave december 2020