Mikulášska cyklotrasa

Názov projektu:

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – I. a IV. etapa (vnútromestská cyklotrasa)


Miesto realizácie: katastrálne územie mesta Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš
Čas realizácie hlavnej aktivity projektu: I. etapa: 08/2018 – 02/2019,
IV. etapa 06/2019 – 11/2019
Náklady: 470 161 eur
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kormaníková, projektová manažérka, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš,
telefón: 044/5565230, mail: jana.kormanikova@mikulas.sk


História a charakteristika lokality

Liptovský Mikuláš sa z pôvodne malého mestečka za niekoľko desaťročí 20. storočia rozvinul
na centrum služieb a obchodu, ktoré sú v súčasnosti svojím rozsahom na úrovni krajského mesta. Liptovský Mikuláš je strediskom širokej palety podnikov ľahkého, spracovateľského a potravinárskeho priemyslu a tiež jedným z najvýznamnejších centier turizmu na Slovensku.

Dopravnú os mesta tvorí cesta I/18, na ktorú sa sústreďuje gro vnútromestskej a časť tranzitnej dopravy. Pre súčasné potreby obyvateľstva je priepustnosť tejto cesty v niektorých časových intervaloch už nepostačujúca. Mesto preto podporuje alternatívy individuálnej dopravy vytváraním podmienok pre hromadnú autobusovú dopravu (taktová doprava, smart platobný systém). Ďalšou významne podporovanou alternatívou automobilov je cyklodoprava. Ochotu využívať ju prejavujú obyvatelia každý rok v rámci celoslovenskej kampane Do práce na bicykli, v ktorej sa Mikulášania umiestňujú pravidelne na popredných priečkach v rámci Slovenska. Všetky tieto východiská sú predpokladom na budovanie cyklochodníkov, cyklotrás a s tým súvisiacej infraštruktúry.


Zámer projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte prepravených ľudí v Liptovskom Mikuláši. Zámerom vnútromestskej cyklotrasy je prepojiť najdôležitejšie body záujmu – železničnú/autobusovú stanicu s historickým jadrom a veľkým obchodným centrom s perspektívou pokračovania cez najľudnatejšie obytné súbory mesta Nábrežie-Vrbica a napojením na jestvujúci cyklochodník vedúci po hrádzi popri Váhu.


Situácia pred rekonštrukciou

Pred výstavbou vnútromestskej cyklotrasy bol na území mesta vybudovaný chodník pre peších aj cyklistov po hrádzi Váhu od mosta ponad Smrečianku cez kruhový objazd pri hoteli Jánošík až po odpočívadlo v katastrálnom území Liptovský Mikuláš-Liptovská Ondrašová. Oficiálny názov projektu bol Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – cyklochodník Liptovský Mikuláš
a celý úsek mal dĺžku približne 4,5 km. Okrem toho bol na sídlisku Podbreziny v rámci pešej zóny vyznačený chodník pre peších a cyklistov v dĺžke niekoľko sto metrov. Celkovo z katastra mesta vychádzalo alebo ním prechádzalo päť značkovaných cyklotrás.


Popis výsledku

Projekt vnútromestskej cyklotrasy mesto rozdelilo do štyroch etáp. Realizácia projektov I. a IV. etapy sa uskutočnila v rokoch 2018 a 2019, kolaudácia IV. etapy bola ukončená v roku 2020. Celková dĺžka vybudovanej cyklotrasy je 2 424 m, z toho sa v I. etape vybudovalo 2 315 m a v IV. etape 109 m. Cyklotrasa vedie po rovine a jej výškový profil je v celej dĺžke takmer nemenný.

I. etapa
Trasa I. etapy projektu sa začína v parku oproti železničnej stanici, kde sme umiestnili vybavenie pre cyklistov pre systém zaparkuj a bicykluj. Pri stanici sme kvôli tomu umiestnili dvojpodlažné uzamykateľné cykloboxy s rovnou vegetačnou strechou. V cykloboxoch s kapacitou 40 bicyklov je možné bezpečne odložiť bicykel a prilbu a následne môže cyklista pokračovať v ceste iným druhom verejnej dopravy (vlak, autobus, MAD).

Cykloboxy pri železničnej stanici
Zdroj: archív mesta Liptovský Mikuláš

V tôni stromov sme umiestnili posedenie, cyklostojan a aj veľkú cyklomapu regiónu Liptov.
Už na tomto pre mnohých vstupnom bode do mesta sme mysleli aj na možný úmysel spoznávať Liptovský Mikuláš a jeho krásne prírodné zázemie zo sedadla bicykla. Cyklotrasa ďalej ústi
na Hodžovu ulicu, kde bola zrealizovaná bezbariérová úprava pre chodcov spolu s priechodom
pre cyklistov.

Štefánikova ulica
Zdroj: archív mesta Liptovský Mikuláš

Na križovatke Štefánikovej a Hodžovej sme pri vstupe do predajne potravín osadili cyklostojan pre 8 bicyklov. Cyklotrasa pokračuje na Kukučínovej ulici, kde bolo doplnené dopravné značenie – cyklopiktogramy.

V úseku Bernolákovej ulice po križovatku s Rumanovou sa realizovala jednosmerná premávka v smere k Obchodnému domu Central, čo umožnilo umiestniť dva jednosmerné pruhy pre cyklistov, vytvoriť pozdĺžne parkovanie a jazdný pruh so šírkou 3 m. Pokračovanie cyklochodníka je v ďalšom úseku Bernolákovej ulice značené len vodorovným dopravným značením.

Zjednosmernenie premávky na Bernolákovej ulici
Zdroj: archív mesta Liptovský Mikuláš

Ďalej sa dostávame do Rohonciho záhrady, kde je cyklotrasa vedená po jednom z jestvujúcich asfaltových chodníkov. Ten sa rozšíril z 2,7 m na 4,5 m, pričom sa rozdelil na obojsmerný pás
pre cyklistov so šírkou 2,5 m s asfaltovým povrchom a pás pre chodcov so šírkou 2 m zo zámkovej dlažby. V Rohonciho záhrade boli umiestnené jednopodlažné cykloboxy s rovnou vegetačnou strechou a kapacitou na odloženie 10 bicyklov a príslušenstva. Taktiež boli osadené cyklostojany, lavičky, stoly, odpadkové koše a dosadená zeleň.

Cyklotrasa v historickom centre
Zdroj: archív mesta Liptovský Mikuláš

Trasa vedúca cez historické centrum sa začína pri OD Central. Cyklisti sa pohybujú v pešej zóne po asfaltovej vozovke vyhradenej pre zásobovacie autá a peší sa pohybujú po vydláždených plochách. Oddelenie peších od automobilovej a cyklistickej dopravy má pomôcť predchádzať vzniku kolízií.

V historickom centre na Námestí osloboditeľov (pri parkovisku Liptáčik) je umiestnený cyklostojan pre 12 bicyklov a pred Múzeom Janka Kráľa kompresor na dofúkanie pneumatík.
Od centra vedie cyklotrasa po novej Pišútovej ulici, kde ju na vozovke vyznačujú cyklopiktogramy. Cyklotrasa pokračuje za budovou polície smerom doľava a poza bytovku cez parkovisko nákupného centra „Stop.Shop“. Od ulice Stodolovcov pred prevádzkami na prízemí bytovky sa pôvodný chodník široký 4,3 m nahradil novým so šírkou 4,5 m, pričom bol rozdelený na obojsmerný pás pre cyklistov so šírkou 2,5 m a pás pre chodcov so šírkou 2 m s asfaltovým povrchom až po Nálepkovu.

Súčasťou celého vedenia trasy je doplnková cykloinfraštruktúra (cyklostojany, nabíjačka, cykloboxy, mapy, servisný modul na dofúkanie kolies…). V rámci vnútromestskej cyklotrasy nebolo potrebné budovať nové odpočívadlá, keďže sa už dve aj s fontánkou a pumpou nachádzajú na cyklochodníku na hrádzi popri Váhu.

IV. etapa

Park M. R. Martákovej
Zdroj: archív mesta Liptovský Mikuláš

V Parku M. R. Martákovej sme vybudovali spoločný chodník pre obojsmerný pohyb chodcov a cyklistov v dĺžke 109 m. V strede parku bolo vytvorené oddychové miesto, v rámci ktorého boli umiestnené cyklostojany a malé posedenie, zrealizovali sme dopravné značenie a bezbariérové úpravy. Trasa vyúsťuje na Ul. 1. mája (pri baptistickom kostole), odkiaľ cyklisti pokračujú po existujúcej ceste ako riadni účastníci cestnej premávky.

Ulica 1. mája
Zdroj: archív mesta Liptovský Mikuláš

Financovanie

Projekt Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy bol vzhľadom na pôvodnú alokáciu výzvy rozdelený do štyroch etáp, z toho dve etapy (I. a IV.) mesto úspešne zrealizovalo vďaka poskytnutým nenávratným finančným príspevkom (NFP) z Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020. Poskytnutý NFP bol spolu 446 653 eur, z toho na projekt I. etapy 397 983 eur, na IV. etapu 48 670 eur. Mesto Liptovský Mikuláš spolufinancovalo tieto dva projekty vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 23 508 eur.


Ďalšie zámery

V rámci rovnakej výzvy programu IROP zameranej na cyklistickú dopravu bol mestu dodatočne schválený aj projekt realizácie III. etapy, ktorú zrealizujeme v roku 2021. V rámci III. etapy projektu Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravybude riešená cyklotrasa
na Štefánikovej ulici v úseku s dĺžkou 453 m. Táto etapa sa začína na križovatke Štefánikova – Revolučná a pokračuje rozšíreným chodníkom až po Hurbanovu ulicu.

Vybudovaním III. etapy sa Mikulášska cyklotrasa pripojí k existujúcemu cyklochodníku po hrádzi rieky Váh, ktorý bol zrealizovaný v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – cyklochodník Liptovský Mikuláš. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 92 645 eur, z toho schválená výška NFP bola 88 012 eur.

Navyše Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo mestu žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu Výstavba mestskej cyklotrasy – prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. Poskytnutá dotácia predstavuje 388 443 eur. Realizácia projektu v roku 2021 bude pokračovaním II. etapy cyklochodníka po hrádzi rieky Váh a prepojí cyklochodník aj vnútromestskú cyklotrasu
s Liptovskou Ondrašovou.


Prípadné bariéry, riziká

Problematické je prepojenie realizovaných úsekov s doteraz nerealizovaným úsekom na ul. Alexyho, pretože počas prípravy projektu sa počítalo s vtedy existujúcimi cyklopruhmi na ceste
č. I/18. Avšak medzitým ako sa spracoval projekt, vybavili sa príslušné povolenia a získali sa zdroje na realizáciu jednotlivých etáp, SSC ako správca cesty č. I/18 tieto cyklopruhy jednostranne zrušila, a teda s týmto cykloprepojením už nemôžeme počítať. Samozrejme, cestu č. I/18 cyklisti môžu aj naďalej využívať a aj tak robia, avšak už nie v takom bezpečnom priestore, aký zabezpečuje cyklopruh.


Resumé

Mestská cyklotrasa za zamestnaním je kostrou systému mestskej cyklodopravy, na ktorú nadviažu lokálne cyklotrasy k jednotlivým atraktivitám mesta a do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Cyklotrasa za zamestnaním prechádza centrom mesta Liptovský Mikuláš, kde sa nachádzajú prevádzky, do ktorých môžu cyklisti dochádzať po cyklotrase. Cyklotrasa je realizovaná v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, odkiaľ odchádzajú denne spoje
do všetkých smerov.

Po zrealizovaní ďalších dvoch nových zazmluvnených projektov bude v meste na konci roka 2021 k dispozícii 6,5 km dlhý cyklochodník a 3 km dlhá vnútromestská cyklotrasa, teda spolu 9,5 km cyklokomunikácií.

Vypracoval:
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a ŽP MsÚ Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši apríl 2021