Oznámenie o otvorení výzvy programu ESPON

Oznámenie o otvorení výzvy programu ESPON

„Open invitation to submit proposals for Targeted Analyses – 3rd cut off date“

Originálne znenie výzvy a všetky súvisiace dokumenty sú zverejnené v anglickom jazyku na webstránke ESPON.

S potešením oznamujeme 3. termín uzávierky na predkladanie návrhov na cielené analýzy pre program ESPON 2030:

29. marec 2024.

Aktualizovaný formulár žiadosti a usmernenia pre zainteresované subjekty – stakeholderov (verzia z 02.10.2023)

Tvorcovia politík si môžu niekedy myslieť, že osobitosti ich územia im bránia vo využití skúseností iných, ktorí čelia podobným výzvam v rôznych krajinách alebo v iných územných či politických kontextoch. Porovnávacie štúdie na vypracovanie politických odporúčaní založených na dôkazoch nemusia byť ich prioritou a tento proces sa im môže zdať príliš zložitý.

Cielené analýzy ESPON to zmenili!

Od roku 2007 podporujú cielené analýzy ESPON procesy územného rozvoja na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni v Európe tak, že spájajú tvorcov politík, ktorí majú rovnaké problémy a ktorí hľadajú nové územné dôkazy a európske perspektívy. Cielené analýzy poskytujú pre podporu územného rozhodovania analytické štúdie, ktoré sú dopytovo orientované a šité na mieru. V týchto cielených analýzach sa aplikujú vhodné metodiky a poskytujú vedecké expertízy.

Bez ohľadu na to, či zastupujete národný, regionálny alebo miestny orgán/úrad, čí zastupujete väčšie mesto alebo menšiu obec, riadiaci orgán alebo orgán územnej spolupráce, ESPON dokáže vybrať a plne financovať odborníkov, ktorí urobia analytickú prácu s cieľom poskytnúť územné dôkazy prispôsobené vašim potrebám. Na našej webstránke môžete nájsť projekty schválené v predchádzajúcich dvoch uzávierkach a niekoľko príkladov z programu ESPON 2020.

Ako to funguje?

Stakeholderi pripravia svoj návrh projektu a predložia ho vyplnením digitálneho prihlasovacieho formulára (viď prílohy na webstránke originálnej výzvy ESPON). Vo formulári uvedú politické otázky/problémy, ktorými sa má daná cielená analýza zaoberať a ktoré má riešiť. Stakeholderi sa pritom musia uistiť, že ich návrh:

 • zohľadňuje ich špecifický územný kontext a politické potreby,
 • sa vzťahuje k jednému z ôsmych tematických akčných plánov (TAPs) definovaných v programe ESPON,
 • odráža širšiu európsku perspektívu.

Vybrané návrhy sa realizujú v úzkej spolupráci s akademickými odborníkmi uskutočňujúcimi analýzy, stakeholdermi a ESPON EGTC. V záujme bezproblémového procesu implementácie musia stakeholderi zohľadniť pri tvorbe ich návrhu nasledujúce:

 • analýza musí byť realizovateľná z hľadiska metodiky, indikátorov a poskytnutia údajov,
 • aktívne zapojenie stakeholdera počas celého implementačného procesu je kľúčom k získaniu zmysluplných a užitočných výsledkov.

Nakoniec, pokiaľ ide o následné kroky po cielenej analýze, stakeholderi by mali vo svojom návrhu taktiež preukázať:

 • Využitie výsledkov analýz vo svojich procesoch tvorby politík;
 • Pridanú hodnotu ich projektového nápadu pre seba, ako aj pre stakeholderov v iných krajinách, regiónoch alebo mestách.

Ak bude váš návrh vybraný:

 • Budete pozvaní, aby ste spolupracovali na „Terms of Reference“ (Zadávacích podmienkach) spolu s ESPON EGTC. ESPON EGTC začne verejné obstarávanie a pozve vás na participáciu pri vyhodnotení ponúk. Potom ESPON EGTC podpíše zmluvu o poskytnutí služieb s najlepším uchádzačom a bude vystupovať ako obstarávateľ, aby sa zabezpečilo, že kvalita služieb bude zodpovedať vašim očakávaniam.
 • Na financovanie vypracovania cielenej analýzy a umožnenie vašej interakcie s odborníkmi na výskum v danej tematickej oblasti bude vyčlenený osobitný rozpočet, zvyčajne okolo 250.000 EUR.
 • Bude vám ponúknutá možnosť učiť sa s kolegami a zdieľať dôkazy a skúsenosti s ostatnými stakeholdermi.
 • Taktiež budete pozvaní na podujatia ESPON, organizované v spolupráci s predsedníctvami EÚ, aby ste nadviazali kontakty s medzinárodnou komunitou tvorcov politík a odborníkov

Ako sa prihlásiť?

Návrhy môžu predkladať jednotliví stakeholderi ako aj skupiny stakeholderov, ktoré zdieľajú spoločnú potrebu analýzy. Do riadenia cielenej analýzy je taktiež možné zapojiť aj príslušné zastrešujúce organizácie z európskej, národnej, regionálnej či miestnej úrovne.

Návrhy stakeholderov sa musia predložiť elektronicky spolu s digitálnym prihlasovacím formulárom (viď prílohy na webstránke originálnej výzvy ESPON). Prihlasovací formulár obsahuje informácie o tom, ako a komu je potrebné zaslať návrh stakeholdera a aké dokumenty je potrebné priložiť. Medzi prílohami na webstránke originálnej výzvy ESPON je k dispozícii na stiahnutie aj usmerňujúci dokument, ktorý má stakeholderom pomôcť pri príprave ich návrhov.

Návrhy stakeholderov na cielené analýzy ESPON je možné predložiť kedykoľvek. ESPON EGTC hodnotí všetky návrhy stakeholderov doručené v termínoch jednotlivých uzávierok dvakrát ročne.

Najbližší termín uzávierky na predkladanie návrhov stakeholderov je 29. marec 2024.

Ako sa budú vyberať návrhy stakeholderov?

Je dôležité, aby žiadatelia dôkladne zvážili svoj návrh projektu v kontexte kritérií výberu a oprávnenosti a prihlasovací formulár vyplnili v celom rozsahu. Kritériá oprávnenosti a výberu sú uvedené v usmerňujúcom dokumente (viď prílohy na webstránke originálnej výzvy ESPON).

*Nový postup: Každý vedúci partner, ktorého návrh prešiel úvodným hodnotením, bude pred záverečným hodnotením pozvaný na online diskusiu s ESPON EGTC.

Ak návrh nie je vybraný, stakeholderi môžu vždy svoje návrhy vylepšiť a opätovne ich predložiť v budúcom termíne uzávierky.

Hľadáte partnerov?

Nápady na cielené analýzy ESPON môžete zdieľať v špecializovanej skupine LinkedIn „ESPON stakeholders“. Cieľom tejto skupiny je uľahčiť medzi tvorcami politík výmenu informácií o ich potrebách v oblasti územných dôkazov, ktoré môžu v rámci spoločného úsilia zefektívniť viaceré politické procesy. Pre podporu sa môžete obrátiť aj na národné kontaktné miesto ESPON (ECP).

Na koho sa obrátiť pre ďalšie poradenstvo?

Vaše otázky v procese prípravy návrhov stakeholderov môžete zasielať na adresu application@espon.eu.