Novinky programu ESPON

Novinky programu ESPON

espon

Webinár o cielených analýzach

Dňa 15. januára 2024 zorganizovalo združenie ESPON EGTC informačný webinár zameraný na stakeholderov, ktorí majú malé alebo nemajú žiadne skúsenosti s programom ESPON, s cieľom predstaviť im túto možnosť podpory politiky.

Webinára sa zúčastnilo 175 účastníkov z 27 krajín. Najviac účastníkov bolo registrovaných/prihlásených zo Španielska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Talianska, Maďarska, Írska a Česka.

Zúčastnili sa rôzne skupiny účastníkov, najmä zamestnanci úradov na národnej úrovni (26%), regionálnej úrovni (22%) a lokálnej úrovni (30%), ale aj účastníci z univerzít a európskych úradov.

Záznam webinára a prezentácie (v anglickom jazyky) sú dostupné tu.

Nedávno ukončené výzvy

  • Cielená analýza Politiky zraniteľnosti, odolnosti a obnovy fyzického životného prostredia (Vulnerability, REsilience and REcovery POlicies of the physical living environment – VREPO; TAP Miesta odolné voči krízam) – výzva sa uzavrela 19. februára 2024.
  • Cielená analýza Zameranie rozvoja atlantického makroregiónu (Orientations for the development of an Atlantic Macro-Region – AtlanticMRS; TAP Riadenie nových geografických území) – výzva sa uzavrela 19. februára 2024.

Prebiehajúce výzvy

Okrem toho EZÚS ESPON (ESPON EGTC) vyhlásil nasledovné výzvy na získanie externej podpory pri tvorbe nových územných dôkazov:

  • Cielená analýza Výzvy na severovýchodných vonkajších hraniciach EÚ (Challenges at EU’s North-East External Borders – CHANEBO; TAP Miesta odolné voči krízam) – výzva sa uzatvára 25. marca 2024.
  • Cielená analýza Zlepšenie pripravenosti miestnych orgánov na krízy a územná odolnosť (Improving Local Intermediate Authorities‘ crises preparedness and territorial Resilience – ResiLIAnce; TAP Miesta odolné voči krízam) – výzva sa uzatvára 28. marca 2024.
  • Európsky výskumný projekt: Európske regióny medzi dohodami o voľnom obchode a otvorenou strategickou autonómiou (European regions between free trade agreements and Open Strategic Autonomy – ESPON STARTER; TAP Európske územia v globálnej interakcii) – výzva sa uzatvára 4. apríla 2024.
  • Európsky výskumný projekt: Územné perspektívy digitálneho prechodu v európskych regiónoch (Territorial perspectives of digital transition in European regions – ESPON DIGIREG; TAP Smart konektivita) – výzva sa uzatvára 8. apríla 2024.
  • Európsky výskumný projekt: Mechanizmy riadenia pre cezhraničné funkčné oblasti (Governance mechanisms for cross-border functional areas – ESPON CROSSGOV; TAP Život, práca a cestovanie cez hranice) – výzva sa uzatvára 15. apríla 2024.
  • Pre posledný pripravovaný európsky výskumný projekt ESPON READAPT, bude verejná súťaž vyhlásená koncom februára 2024.
  • EZÚS ESPON (ESPON EGTC) vyzval zainteresované hospodárske subjekty na predloženie žiadosti o účasť v súťažnom dialógu v rámci európskeho výskumného projektu ESPON Baro Wealth. Účelom je identifikovať vhodné prístupy k vývoju nového a aktualizovateľného európskeho barometra, ktorý by meral priemerný príjem domácnosti na subregionálnej úrovni. Konečný termín na predloženie žiadostí o účasť je 4. marca 2024.
  • Stále dostupná je výzva na vyjadrenie záujmu o vytvorenie skupiny editorov, ktorá je zameraná na pomoc pri tvorbe obsahu kampaní na rozvoj vedomostí programu ESPON. Táto výzva je otvorená a prihlášky budú akceptované do 20. septembra 2028 (s možnosťou predĺženia).

Viac informácií o súčasných výzvach nájdete na webovej stránke ESPON.

Predbežné oznámenie o nových výzvach na odbornú podporu

Čoskoro bude zverejnená výzva pre zainteresované hospodárske subjekty na účasť v súťažnom dialógu s cieľom pomôcť aktualizovať metodiku ESPON TIA. Účelom bude zamerať sa na tvorcov politík na viacerých územných úrovniach, ktorí by hľadali podporu pri vypracovaní TIA v súvislosti s návrhmi právnych predpisov, územných a sektorových politík, programov financovaných EÚ atď.

Výzva bude zverejnená v druhej polovici februára 2024.