Konzultácie o programe ESPON po roku 2027 (ESPON Post 2027 consultation)

Konzultácie o programe ESPON po roku 2027 (ESPON Post 2027 consultation)

Prieskum ESPON

Posilnenie spolupráce a solidarity naprieč regiónmi je cestou k dosiahnutiu územného rozvoja a územnej kohézie.

Zatiaľ čo iné programy Interreg sa zameriavajú na podporu spolupráce a územnej kohézie prostredníctvom financovania cezhraničných, nadnárodných a medziregionálnych projektov, program ESPON dopĺňa toto úsilie pomocou poskytovania dát, analytických nástrojov, výsledkov výskumov a politickými odporúčaniami, ktoré pomáhajú stakeholderom robiť informované rozhodnutia o stratégiách regionálneho rozvoja a investíciách.

Okrem poskytovania týchto informácií ponúka program ESPON aktivity, ktoré pomáhajú potenciálnym používateľom pomocou dôkazov programu ESPON uplatňovať tieto znalosti pri tvorbe vlastných politík.

Tento zber podnetov a nových myšlienok bude prezentovaný a prerokovaný počas hlavného podujatia organizovaného DG REGIO a INTERACT koncom tohto roka a bude použitý ako základ pre formovanie budúcej územnej spolupráce, ale aj pre ďalší rozvoj úlohy a formy programu ESPON v budúcnosti.

Prieskum prebieha do konca júla 2024.

Link na prieskum:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPON_post_2027

Prehlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti

Európska komisia nezodpovedá za obsah dotazníkov vytvorených pomocou služby EUSurvey – za obsah dotazníkov zodpovedá výlučne ich tvorca a správca. Používanie služby EUSurvey neznamená odporúčanie alebo schválenie názorov vyjadrených v dotazníkoch Európskou komisiou.

Anonymný režim

Bola aktivovaná možnosť anonymného režimu. V dôsledku toho bude váš príspevok do tohto prieskumu anonymný, pretože systém neuloží žiadne osobné údaje, napríklad vašu IP adresu.