EURÓPSKA KOMISIA HĽADÁ ŠPIČKOVÝCH EXPERTOV PRE NOVÚ MISIU EÚ ZAMERANÚ NA NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS (NEB)

EURÓPSKA KOMISIA HĽADÁ ŠPIČKOVÝCH EXPERTOV PRE NOVÚ MISIU EÚ ZAMERANÚ NA NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS (NEB)


Európska komisia (EK) vyhlásila výzvu na vyjadrenie záujmu adresovanú expertom, aby sa pripojili k poradnej expertnej skupine, ktorej cieľom je vytvoriť novú misiu EÚ zameranú na Nový Európsky Bauhaus (NEB) v rámci programu Horizon Europe.

Hlavnou úlohou poradnej expertnej skupiny, známej pod pojmom „MISSION BOARD“, bude poskytovať Európskej komisii (EK) usmernenia týkajúce sa potenciálneho rozvoja misie Nového Európskeho Bauhausu (NEB), ktorú navrhla EK dňa 19. júla 2023. Tieto usmernenia budú zahŕňať poznatky o navrhovanej misii, jej cieľoch, definovaní príslušných ukazovateľov a stanovení vhodného časového harmonogramu.

Okrem toho, poradná expertná skupina bude poskytovať poradenstvo v oblasti špecifického výskumu a inovácií (R&I), ktorý je potrebný na dosiahnutie cieľov navrhovanej misie. Sformulované odporúčania budú brať na zreteľ vstupy zainteresovaných subjektov a, kde je to relevantné, aj názory verejnosti na investície do odvážnych inovácií súvisiacich s NEB.

Požiadavky

Poradná expertná skupina, ktorá sa bude zameriavať na usmernenia týkajúce sa rozvoja misie Nového Európskeho Bauhausu (NEB) bude zložená z 15 špičkových odborníkov s rôznymi profilmi. Kvalifikačný profil uchádzača by mal pokrývať niekoľko oblastí, akými sú napr. podnikanie, verejná správa, veda, výskum a inovácie, kultúra, participácia občanov a občianskej spoločnosti naprieč EÚ, ale aj mimo nej. 

Členmi poradnej expertnej skupiny, sú jednotlivci menovaní na základe osobnej spôsobilosti, ktorí konajú nezávisle a vo verejnom záujme. Zároveň by mali mať schopnosť strategického a analytického myslenia, mali by demonštrovať jasné pochopenie NEB a prejaviť záväzok na dosiahnutie cieľov navrhovanej misie.

Prihláška

Jednotlivcov resp. experti, ktorí majú záujem o predmetnú výzvu, vyzývame, aby predložili svoju žiadosť prostredníctvom platformy EUSurvey! Znenie výzvy na podávanie žiadostí je dostupné na tomto odkaze: bit.ly/3QnysFu.

Uzávierka na podávanie žiadostí je do 29. augusta 2023, 12:00 SEČ.

Pozadie

Nový európsky Bauhaus (NEB) je významná transdisciplinárna iniciatíva Európskej komisie, ktorú predstavila predsedníčka EK – Ursula von der Layenová vo svojom prejave o stave EU v roku 2020. NEB kombinuje umenie, dizajn, udržateľnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe implementovať Európsku zelenú dohodu (EGD) a volá po spoločnom úsilí a spolupráci na budovaní krásnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti pre všetkých.

Po dvoch rokoch implementácie dosiahla iniciatíva významný pokrok: má vlastnú komunitu s viac ako 1 000 členmi aktívnymi v celej Európe, ale aj mimo nej inšpiruje množstvo projektov a “bottom-up” iniciatív, ktoré testujú a demonštrujú myšlienky NEB.

So zameraním na inovácie sa navrhovaná misia EÚ zameraná na Nový Európsky Bauhaus (NEB) bude zameriavať na transformáciu oblasti/štvrtí, tak aby do roku 2035 boli tieto oblasti krásne, udržateľné a inkluzívne. Spomínané oblasti/štvrte by mali fungovať ako „živé laboratóriá“ pre inovácie, ktoré vedú k zdokonaľovaniu existujúcich noriem. Navrhovaná nová misia EÚ zameraná na Nový Európsky Bauhaus (NEB) sa bude snažiť o budovanie väčšej spoločenskej akceptácie pre politiku Európskej zelenej dohody (EGD), o podporu sociálneho vlastníctva ekologických riešení a podporu zmeny správania, ktoré je potrebné pre splnenie cieľov EGD. 

Navrhovaná nová misia EÚ zameraná na Nový Európsky Bauhaus (NEB) bude filtrovať inovácie v rámci ekosystémov, ktoré ovplyvňujú rozvoj oblastí/štvrtí a to nielen z pohľadu udržateľnosti, ale aj z hľadiska cenovej dostupnosti a akceptácie. Navrhovaná misia EÚ vychádza a prijíma tri základné hodnoty: krásu, udržateľnosť a inkluzívnosť. V základných intenciách tieto pojmy netreba chápať iba v súvislosti s klimatickou neutralitou a zeleným prechodom, ale je potrebné zobrať do úvahy a zohľadniť cenovú dostupnosť a kvalitu zážitku. Úspech a rýchlosť transformácie závisí nielen od environmentálnej udržateľnosti a funkčnosti navrhovaných riešení, ale aj od výskumu a inovácií v kombinácii s ďalšími aspektmi. „Udržateľné návrhy často nie sú cenovo dostupné, a cenovo dostupné riešenia často neposkytujú komunitám kvalitné zážitky a nie sú ani udržateľné„.

Päť misií EÚ, ktoré sú zamerané na rozličné témy, začalo implementovať svoje činnosti už v septembri 2021. Tieto vysoko profilové iniciatívy sú založené na výskume a inováciách a ich úlohou je dosiahnuť transformačný vplyv na spoločnosť, hospodárstvo a životné prostredie, ktorému čelí celá Európa. Spomínané misie EÚ poskytujú jasný cieľ a kombinujú nové poznatky s technológiami a inováciami v oblasti podnikania, financií, regulácie, foriem riadenia, zručností a sociálnych aspektov.

V prípade, že novú misiu EÚ schvália členské štáty a komunita, táto nová stratégia môže zmeniť „hru“ v oblasti využitia inovatívnych materiálov v stavebníctve a zastavanom prostredí. Spomínaná misia predstavuje pre EÚ pozoruhodnú príležitosť presadiť svoju pozíciu lídra vo výskume a vývoji. Vďaka kombinácii prirodzených riešení (No Tech) s pokročilými kognitívnymi nástrojmi vedy (High Tech) by sa vďaka tejto novej misii EÚ mohli vytvoriť prelomové riešenia (Super Tech).

Podrobnejšie informácie