VÝZVA NA TVORBU PARTNERSTIEV V RÁMCI URBÁNNEJ AGENDY PRE EÚ (UAEU)

VÝZVA NA TVORBU PARTNERSTIEV V RÁMCI URBÁNNEJ AGENDY PRE EÚ (UAEU)


Vyzývame mestá všetkých veľkostí, regióny, členské štáty EÚ, partnerské štáty, národné združenia miest a ďalšie zainteresované subjekty, aby sa zapojili do výzvy a stali sa partnermi v nových tematických partnerstvách UAEU, ktoré sa zameriavajú na „Potravu (Food)“ a „Mestá rovnosti (Cities of Equality)“.

Urbánna agenda pre EÚ (UAEU)

Urbánna agenda pre EÚ (UAEU) sa zameriava na riešenie urbánnych výziev miest prostredníctvom tvorby partnerstiev medzi Európskou komisiou, inštitúciami a orgánmi EÚ, národnými a miestnymi orgánmi a zainteresovanými subjektami, ako sú napr. mimovládne organizácie.

Výstupom týchto partnerstiev sú akčné plány, ktoré prispievajú k trom pilierom UAEU (lepšia regulácia, lepšie financovanie a lepšie vedomosti). Tieto tri piliere vnímame ako základ UAEU s cieľom posilniť mestskú dimenziu v politikách. 

Amsterdamský pakt (2016) predstavil prvých 14 prioritných tém UAEU, vďaka čomu vznikol rovnaký počet tematických partnerstiev. Prijatím Ľubľanskej dohody (2021) do existujúceho zoznamu prioritných tém UAEU pribudli ďalšie štyri témy: 

  • Ekologické mestá (Greening Cities), 
  • Udržateľný cestovný ruch (Sustainable Tourism), 
  • Potrava (Food),
  • Mestá rovnosti (Cities of Equality).

Na konci roka 2022 boli vytvorené partnerstvá pre tému Ekologické mestá (Greening Cities) a Udržateľný cestovný ruch (Sustainable Tourism) a v roku 2023 bola vyhlásená nová výzva na tvorbu partnerstiev pre posledné témy, ktorými sú Potrava (Food) a Mestá rovnosti (Cities of Equality). 

Hodnotenie ex ante

Spomínaná výzva ťaží z predchádzajúcej prípravy hodnotiacich správ o potrave (Food) a mestách rovnosti (Cities of Equality). Tieto hodnotiace správy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní efektívnosti viacúrovňovej spolupráce v týchto dvoch témach tým, že poskytujú usmernenia týkajúce sa zamerania a načasovania implementácie aktivít. Nové tematické partnerstvá budú mať v budúcnosti tzv. „voľnú ruku“ pri formovaní konkrétnych tém a opatrení, ktorým sa chcú venovať s ohľadom na odporúčania uvedené v hodnotiacich správach. 

Podklady / dokumenty

Priložené podkladové dokumenty vysvetľujú kto je opravený žiadateľ, ako prebieha výberový proces a aké sú hodnotiace kritériá. Poskytujú tiež opisy všeobecných tém, na ktoré sa partnerstvá zamerajú. 

Potrava (Food)

Výroba, distribúcia a spotreba potravín sú dôležité odvetvia hospodárstva, ktoré sú zároveň späté so zložitými sociálnymi a ekologickými výzvami. Na podporu udržateľných a spravodlivých potravinových systémov by sa partnerstvo malo zaoberať kľúčovými témami, akými sú agroekológia, potravinová spravodlivosť, prístup k pôde a verejné obhospodarovanie pôdy. Mala by zdôrazniť dôležitosť lokalizácie potravinových systémov, začlenenia externých nákladov na výrobu potravín do cien a podpory verejného obstarávania miestnych a ekologických potravín. Do budúcnosti má partnerstvo potenciál riadiť systémovú transformáciu v rámci EÚ a prispievať k širším cieľom, akými sú EGD a ciele udržateľného rozvoja SDG’s. 

Podkladový dokument nájdete na: bit.ly/3OFg3Tv a a hodnotenie „ex ante“ nájdete na: bit.ly/3YlFkFF.

Mestá rovnosti (Cities of Equality)

Napriek pokroku, ktorý sa dosiahol pri ochrane základných a sociálnych práv občanov, pretrvávajú nerovnosti založené na charakteristikách, ako je pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia (LGBTIQ), etnická príslušnosť atď. Na dosiahnutie tejto ambície pri vytváraní prostredia pre rovnosť je potrebné využiť cielené zásahy, ale aj holistické myslenie. V tomto úsilí sa bude presadzovať princíp intersekcionality, ktorý uznáva prekrývanie sa a prepojenosť rôznych foriem diskriminácie a znevýhodnenia. Vzhľadom na jedinečné výzvy, ktorým čelia rôzni jednotlivci a komunity, sa tematické partnerstvo bude snažiť o komplexné a inkluzívne prístupy k dosiahnutiu rovnosti v mestách.

Podkladový dokument nájdete na: bit.ly/44RNR5k a hodnotenie „ex ante“
nájdete na: bit.ly/45v0ALx.

Ako sa zapojiť? 

Mestá všetkých veľkostí, regióny, členské štáty EÚ, partnerské štáty, národné združenia miest a obcí a ďalšie zainteresované subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa a pridať sa k jednému alebo obom tematickým partnerstvám, môžu prejaviť svoj záujem zaslaním prihlášky najneskôr do 29. septembra 2023 do 18:00 SEČ. 

  • Chcete sa zapojiť do partnerstva pre „Potravu (Food)“? Kliknite TU!
  • Chcete sa zapojiť do partnerstva pre „Mestá rovnosti (Cities of Equality)“? Kliknite TU!

Upozorňujeme, že pre každé tematické partnerstvo je potrebne vyplniť samostatnú prihlášku!

Po posúdení žiadostí externými odborníkmi a skupinou pre technickú prípravu UAEU bude navrhnutý zoznam vybraných partnerov predložený generálnym riaditeľom pre mestské záležitosti (október 2023) a/alebo na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za mestské záležitosti, ktoré sa bude zaoberať témou obnovy miest (november 2023). 

Vybraní partneri budú informovaní e-mailom a budú vyzvaní, aby potvrdili svoju účasť v tematickom partnerstve (november 2023).