Výzva na hľadanie partnerov: Urbánna agenda pre EÚ pripravuje partnerstvá zamerané na udržateľný cestovný ruch a zelené mestá

Výzva na hľadanie partnerov: Urbánna agenda pre EÚ pripravuje partnerstvá zamerané na udržateľný cestovný ruch a zelené mestá

Výzva je určená pre mestá, členské štáty, partnerské štáty, regióny, združenia miest, národné organizácie združujúce mestá a ďalšie zainteresované subjekty. Cieľom je vytvoriť dve tematické partnerstvá v rámci Urbánnej agendy pre EÚ: Sustainable Tourism (Udržateľný cestovný ruch) a Greening Cities (Zelené mestá).


Urbánna agenda pre EÚ sa zaoberá výzvami, ktorým čelia mestá, prostredníctvom partnerstiev medzi mestami, Európskou komisiou, inými inštitúciami a orgánmi EÚ, národnými vládami a ďalšími zainteresovanými subjektmi, ako sú mimovládne organizácie.

Spoločne pripravia akčné plány, ktoré:

  • Obsahujú návrhy na zlepšenie existujúcich pravidiel/legislatívy týkajúcej sa mestských oblastí a mestských výziev;
  • Podporujú a zlepšujú inovatívne a užívateľsky prístupné zdroje financovania mestských oblastí;
  • Zdieľajú a rozvíjajú vedomosti (dáta, štúdie, osvedčené postupy).

Urbánna agenda pre EÚ v minulosti priniesla 14 tematických partnerstiev na rôzne urbánne témy, ktoré boli stanovené v Amsterdamskom pakte. Obnovenie Urbánnej agendy pre EÚ prostredníctvom Ľubľanskej dohody v novembri 2021 navrhlo spustenie dvoch nových tematických partnerstiev v roku 2022 – jedno na tému udržateľného cestovného ruchu a druhé zamerané na zelené ekologické mestá. 

O výzve na hľadanie partnerov

K tejto výzve boli pripravené informačné súbory, ktoré nájdete na stránke https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/news/call-partners-urban-agenda-eu-partnerships-greening-cities-and-sustainable-tourism. V týchto súboroch nájdete vysvetlenie, kto je oprávnený žiadateľ, ako prebieha výberový proces a kritériá, ako aj úlohy každej kategórie partnerov. Obsahujú tiež bližšie popísanie témy, na ktorú sa partnerstvo zameriava. 

Poznámka: Tejto výzve predchádzajú dve ex-ante hodnotiace správy o udržateľnom cestovnom ruchu a zelených mestách, ktoré pomáhajú optimalizovať zameranie, načasovanie a aktivity budúcej viacúrovňovej spolupráce na tieto témy. Tieto hodnotiace správy nájdete tu https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/news/urban-agenda-eu-ex-ante-assessment. Upozorňujeme, že budúce tematické partnerstvo bude mať flexibilitu pri výbere konkrétnych tém, na ktorých budú pracovať, na základe odporúčaného zamerania. 

Ako sa prihlásiť

Mestá, členské štáty, partnerské štáty, regióny, združenia miest, národné organizácie združujúce mestá a ďalšie zainteresované subjekty, ktoré majú záujem pripojiť sa k jednému alebo obom z dvoch nových tematických partnerstiev, môžu svoj záujem prejaviť odoslaním prihlášky/prihlášok do 16. septembra 2022 do 18:00 (SEČ).

Prihláška Greening Cities: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UAEUGreeningCitiesTP2022

Prihláška Udržateľný cestovný ruch: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UAEUSustainableTourismTP2022

Upozorňujeme, že pre každé partnerstvo je potrebné predložiť samostatný prieskum.

Poznámka: Po posúdení prihlášok externými odborníkmi a Technickou skupinou pre prípravu Urbánnej agendy bude v októbri 2022 generálnym riaditeľom zodpovedným za urbánne záležitosti predstavený navrhovaný zoznam vybraných partnerov s cieľom získať ich rozhodnutie. Vybraní partneri budú informovaní emailom a budú vyzvaní, aby potvrdili svoju dostupnosť na pripojenie sa k príslušnému tematickému partnerstvu od októbra 2022. 

Originálne znenie výzvy nájdete tu: https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/news/call-partners-urban-agenda-eu-partnerships-greening-cities-and-sustainable-tourism