Virtuálna konzultácia o cestovnom ruchu a mestskom rozvoji 17.12.2020

Virtuálna konzultácia o cestovnom ruchu
a mestskom rozvoji 17.12.2020


Dňa 17.12.2020 v rámci pracovných konzultácií k Partnerskej dohode, https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/index.html, organizovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republike sa uskutočnilo dodatočné rokovanie k téme cestovného ruchu a udržateľného rozvoja.

Pre lepšiu informovanosť v prílohe nájdete:

  • návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj Fond pre azyl a migráciu, fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza. Relevantné časti k téme integrovaného rozvoja sú vyznačené
    v kapitole II – „ÚZEMNÝ ROZVOJ“ – strany 40 – 42;
  • návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom fonde regionálneho rozvoja a kohéznom fonde. Zvýraznená je kapitola II – osobitné ustanovenia o postupe pri špecifických územných charakteristikách, konkrétne: článok 8 – „Integrovaný územný rozvoj“; článok 9 – „Udržateľný mestský rozvoj“; článok 10 – „Európska mestská iniciatíva“ – strany 20 – 21.

Všeobecný akademický dokument o vymedzovaní funkčných mestských území – „Vymedzenie miest a mestských regiónov na Slovensku, vrátane zhodnotenia funkčných typov sídiel, na báze hustoty obyvateľstva, s použitím rastovej technológie“ nájdete na https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-rozvoj/studie

Nariadenie_EFRR_KF_navrh

Všeobecne_nariadenia_navrh