Slovensko sa hlási k Novej Lipskej charte

Prijatie Novej Lipskej charty – Tlačová správa, Bratislava 01.12.2020


Dňa 30. novembra 2020 sa zišli členské štáty EÚ, Nórsko, Európsky výbor regiónov EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor EÚ, Rada európskych samospráv a regiónov, Eurocities, Európska investičná banka, OECD, Európska rada územných plánovačov, UN-HABITAT, URBACT a Európska komisia, aby vo virtuálnom formáte potvrdili svoju podporu Novej Lipskej charte – najvýznamnejšieho dokumentu za posledné roky, ktorý sa venuje udržateľnému mestskému rozvoju. Novú Lipskú chartu pripravilo Nemecko, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ. Príprava dokumentu trvala takmer dva roky, boli do nej zaangažované všetky členské štáty EÚ a ostatné zainteresované subjekty.

Potrebu udržateľnej transformácie miest zdôrazňuje aj Agenda pre udržateľný rozvoj do roku 2030, najmä cieľ udržateľného rozvoja 11, ktorý sa zameriava na to, aby boli mestá inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné, ďalej Nová urbánna agenda, Parížska dohoda a Zelená dohoda Európskej komisie. Nová Lipská charta poskytuje politický rámec na predvídanie a realizáciu európskych a globálnych dohôd v mestskom meradle.

Nová Lipská charta nadväzuje na pôvodný dokument Lipská charta z roku 2007, ktorý inšpiroval urbánnu politiku nielen v európskom, ale aj globálnom rozmere. Hlavným posolstvom bola podpora integrovaného a udržateľného rozvoja miest s dôrazom na znevýhodnené územia. Lipsko po zjednotení Nemecka čelilo problémom v súvislosti s vysídľovaním, a to aj napriek významným dotáciám na obnovu stavebnej substancie mesta. Historické mesto nevedelo poskytnúť dostatok pracovných príležitostí, ale na druhej strane vďaka štedrej sociálnej podpore zaznamenalo prílev prisťahovalcov. K situácii sa predstavitelia mesta postavili čelom a začali hľadať spôsoby, ako znovu využiť opustené budovy a kde nájsť nové pracovné príležitosti. Proces experimentovania a odborných expertíz vyústil do prijatia európskeho dokumentu, ktorý sa stal základom pre formulovanie integrovaného prístupu v mestskom rozvoji, teda kombinácie investičných a neinvestičných nástrojov a zapojenia širokého spektra zainteresovaných subjektov.

Potreba integrovaného prístupu je dnes rovnako platná ako v roku 2007. Popri tom však pribudli ďalšie naliehavé výzvy, ako sú: zmena klímy, strata biodiverzity, nedostatok zdrojov, migračné pohyby, demografické zmeny, pandémie a rýchlo sa meniace ekonomiky. Prehlbovanie sociálnych rozdielov, využívanie digitálnych technológií, prestavba energetickej základne, zvládanie mobility, to všetko sú faktory, ktoré transformujú spoločnosť a vytvárajú potenciálne politické, sociálne, ekologické a ekonomické výhody alebo nerovnosti. Reakciou na všetky tieto výzvy je aktualizovaná verzia pôvodnej Lipskej charty. Nová Lipská charta sa opiera o tri základné rozmery udržateľného rozvoja miest – spravodlivé, zelené a produktívne. Zároveň zachováva kľúčové princípy zodpovedného riadenia miest: mestský rozvoj vo verejnom záujme; integrovaný prístup; participácia a spolutvorba mestskej politiky a rozvojových projektov; viacúrovňové riadenie; miestne orientovaný prístup na úrovni susedstiev, mestských častí, celého mesta či regiónu.

Významnou premisou Novej Lipskej charty je transformačný potenciál miest využiteľný pre verejné blaho. Mestá sú si vedomé svojej zodpovednosti. Je však zrejmé, že bez primeraných základných podmienok nemôžu úspešne fungovať. Nová Lipská charta uvádza v samostatnej kapitole, ako posilniť kompetencie a ako posilniť postavenie miest prostredníctvom primeraných nariadení, financovania a politickej podpory na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Cieľom je zabezpečiť a zvýšiť kvalitu života vo všetkých európskych mestách a ich funkčných oblastiach.

Udržateľný mestský rozvoj je významnou spoločnou agendou všetkých členských krajín EÚ, čomu zodpovedajú aj samostatné ustanovenia v európskej legislatíve na roky 2021 – 2027, okrem iného povinná alokácia na udržateľný mestský rozvoj z obálok Európskeho fondu regionálneho rozvoja národných štátov v rozpätí minimálne 8 %.

Slovensko sa spoločne s ostatnými členskými štátmi EÚ podieľalo na tvorbe Novej Lipskej charty, hrdo sa k nej hlási a plne ju podporuje.

Mestá sú hnacími motormi krajín.

Viac informácií na: https://english.leipzig.de/construction-and-residence/urban-development/leipzig-2020-integrated-city-development-concept-seko/implementation/leipzig-charter/