Systematická podpora revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel

Systematická podpora revitalizácie zanedbaných
a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel

Návrh na začlenenie tejto témy do programovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)


Takmer v každom sídle Slovenska sú zanedbané a nevyužívané územia, ktoré vznikli
tým, že aktivity, ktorým slúžili, zanikli, alebo sa ich prevádzka stala nerentabilná. Majú negatívny dosah na rozširovanie zastavaných území, čo je problém z pohľadu zvyšovania nárokov na budovanie infraštruktúry, ale aj s ohľadom na ochranu životného prostredia a potrebu reagovať na klimatické zmeny. Skrývajú v sebe potenciál a mohli by byť využité na funkcie, ktoré sú aktuálne žiadané. Počet a veľkosť takýchto území nie je známy, ani neexistuje žiadna reálna evidencia.


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky disponuje kompetenciou pripravovať a realizovať politiku mestského rozvoja. Obnovu zanedbaných a nevyužívaných území považuje za dôležitý prvok sociálneho a hospodárskeho rozvoja miest.

Tento návrh sa predkladá Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré je zodpovedné za programovanie čerpania finančných prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.

Zároveň má ambíciu osloviť samosprávy a ďalších aktérov, ktorí by sa chceli zapojiť do obnovy zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel.

Návrh na začlenenie témy systematickej podpory revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel do programovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF):

Systematická-podpora-revitalizácie-zanedbaných-a-nevyužívaných-území-v-intravilánoch-sídiel_návrh-na-začlenenie-do-programovania-EŠIF