30. marca sa otvorí výzva na podporu miestnych iniciatív Nového európskeho Bauhausu

30. marca sa otvorí výzva na podporu miestnych iniciatív Nového európskeho Bauhausu

Výzva na podporu miestnych iniciatív Nového európskeho Bauhausu predstavuje ocenenie a podporu miestnych inšpiratívnych a transformačných projektov, ktoré realizujú miestne verejné orgány.


Prostredníctvom tejto súťažnej výzvy je snahou inkubovať inšpiratívne transformačné miestne projekty, ktoré podporujú tri vzájomne sa dopĺňajúce hodnoty Nového európskeho Bauhausu v každodennom živote, životnom priestore a zážitkoch:

 • udržateľnosť – podpora klimatických cieľov, obehového hospodárstva, nulového znečistenia a biodiverzity;
 • estetika – zvyšovanie kvality zážitkov a štýlu nad rámec funkčnosti;
 • inklúzia – podporovať oceňovanie rozmanitosti, prístupnosti a cenovej dostupnosti.

Snahou je podporovať projekty vedené miestnymi verejnými orgánmi, ktoré prispievajú k Novému európskemu Bauhausu v týchto štyroch oblastiach činnosti:

 • obnova existujúcich budov a verejných priestorov v duchu obehového hospodárstva a uhlíkovej neutrality;
 • zachovanie a premena kultúrneho dedičstva;
 • adaptácia a transformácia budov na cenovo dostupné riešenia bývania;
 • regenerácia mestských alebo vidieckych priestorov.

Túto výzvu financuje EÚ prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a realizuje ju v spolupráci so spoločnosťou Ramboll Management Consulting.

Podpora

Máte pokročilú víziu, ako zrekonštruovať existujúcu infraštruktúru, brownfield alebo verejné priestranstvo na vašom území?

Môže váš projekt preukázať silný potenciál využiť náš inkubátor a stať sa jednou z našich miestnych iniciatív Nového európskeho Bauhausu, ktorá je príkladom našich hodnôt estetiky, udržateľnosti a inklúzie?

Ste nadšení z navrhovania perspektívneho, nadčasového a inovatívneho projektu, ktorý rieši miestne výzvy našej doby, ale zároveň prináša nové pridané hodnoty pre užívateľov, obyvateľov a územia?

Chcete vypracovať návrh projektu pre miestnu iniciatívu Nový európsky Bauhaus, ktorý bude vhodný pre súťažné výzvy na financovanie na národnej úrovni a úrovni EÚ?

Staňte sa lídrom nového európskeho Bauhausu, predveďte, ako vytvárať zmeny v praxi, a zverejnite svoje inšpiratívne transformačné nápady v celej EÚ!

V rámci programu technickej pomoci bude vybraných 20 miestnych projektov, ktoré získajú vecnú podporu od interdisciplinárnych expertov, vrátane:

 • Posúdenie potrieb: Odborníci posúdia špecifické potreby plánovaného projektu Nového európskeho Bauhausu a vypracujú plány technickej pomoci s podporou šitou na mieru.
 • Podporné služby: Odborníci poskytnú najmodernejšie informácie o vývoji a plánovaní projektu, zapojení zainteresovaných strán (napr. mapovanie zainteresovaných strán, zapojenie občanov) a technické poradenstvo (napr. odhady nákladov, stratégie financovania, právne poradenstvo) podľa zistených potrieb.
 • Plán realizácie: v rámci inkubácie projektu odborníci podporia príjemcov pri tvorbe podrobného plánu, ktorý bude usmerňovať a umožňovať realizáciu ich nápadu.

Odborné znalosti, s ktorými môžu víťazné projekty počítať, budú konkrétne zahŕňať:

 • Rôzne metodiky a nástroje na prepojenie prírody, kultúry, inklúzie a umenia pri navrhovaní miest a budov vhodných pre život;
 • Skúsení projektoví koordinátori a odborníci na vysokej úrovni na udržateľné miesta vhodné pre život a na zapojenie zainteresovaných strán (napr. antropologické metódy založené na digitálnych technológiách a údajoch);
 • Vývoj návrhov projektov založených na miestnych, participatívnych, plánovacích a projektových postupoch, ktoré sú najlepšie vo svojej triede.

Skúsenosti víťazných projektov budú zhrnuté v súbore nástrojov, ktorý poskytne budúcim vlastníkom projektov plán a ďalšie usmernenia, ako integrovať zásady NEB.

Kto sa môže prihlásiť?

Vyzývame najmä malé mestá a stredne veľké obce, aby predložili svoje projekty. Z tohto dôvodu sa táto výzva zameriava na miestne orgány s hranicou do 100 000 obyvateľov a pripravuje cestu k vyváženému zastúpeniu rôznych druhov priestorov a miest v celej EÚ.

Prosím, skontrolujte, či spĺňate hlavné požiadavky na podanie žiadosti:

 • Geografická pôsobnosť: sídlo v členskom štáte EÚ
 • Typ žiadajúceho subjektu: orgány verejnej správy na nižšej ako celoštátnej úrovni (napr. mestá, obce, okresy, kraje), ako aj aglomerácie, skupiny obcí a funkčné oblasti (vrátane cezhraničných oblastí), ktoré majú všetky právomoci potrebné na realizáciu predloženého návrhu projektu
 • Veľkosť žiadajúcich subjektov: menej ako 100 000 obyvateľov (v rámci skupiny musí mať každá z obcí menej ako 100 000 obyvateľov)
 • Typ projektu: pokročilé projektové zámery na rekonštrukciu existujúcej infraštruktúry v mieste realizácie alebo verejného priestoru
 • Charakteristika projektu:
  • rieši všetky tri základné hodnoty Nového európskeho Bauhausu – udržateľnosť, estetiku, inkluzívnosť
  • prispieva k aspoň jednej zo štyroch oblastí činnosti
 • Vylúčenie dvojitého financovania: nie je už predmetom podobnej podpory EÚ
 • Jazyk: žiadosť sa predkladá v angličtine

Ako sa prihlásiť?

Súťažiaci musia predložiť online prihlášku vrátane podpornej dokumentácie. Jazykom prihlášok je angličtina.

Prihlášky sa otvoria 30. marca 2022!

Termín na podávanie prihlášok je do: 23. mája 2022 o 17:00 SEČ


Viac informácií nájdete na https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?hsLang=en