RESILIENT EUROPE – Burgas

Názov projektu:

RESILIENT EUROPE Improving city resilience
OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Burgas (Bulharsko)
Počet obyvateľov: 211 033
Trvanie projektu: september 2016 – marec 2018

Vysádzanie stromov podporuje mestskú odolnosť a participáciu


Aby mesto Burgas pomohlo zmierniť následky závažných povodní, otestovalo nové, úspešné formy zapojenia občanov. Vyzbrojené zásobou stromov vybudovalo podporu
na zlepšenie odolnosti miest prostredníctvom spolupráce.Burgas, štvrté najväčšie mesto Bulharska, leží na pobreží Čierneho mora a nachádza sa tam veľký komplex slaných jazier. Pre túto vodu je mesto obzvlášť zraniteľné povodňami. V posledných rokoch bol Burgas zasiahnutý silnými povodňami a zároveň zápasil so starnúcou infraštruktúrou a nedostatočnou pripravenosťou na krízové obdobia. Pred zapojením sa do siete URBACT RESILIENT EUROPE bola účasť verejnosti a dôvera v miestnu samosprávu nízka a zdroje
na testovanie riešení boli obmedzené.


Úvod do odolnosti

Zapojením sa do RESILIENT EUROPE sa chcel Burgas stať odolnejším mestom vzhľadom na svoju zraniteľnosť povodňami. Keď bolo mesto v sieti, vytvorilo skupinu miestnych zainteresovaných subjektov, miestnu skupinu URBACT, ktorá vypracovala integrovaný akčný plán týkajúci sa odolnosti mesta. Slovo odolnosť predstavovalo nový koncept pre mnoho miestnych zainteresovaných subjektov, ktorí sa zišli na prvom stretnutí skupiny. Okamžite sa však prijalo ako hodnotný medzisektorový rámec na riešenie problémov životného prostredia a zvýšenie
sily mesta. Týmto sa tiež otvorila príležitosť uvažovať novými spôsobmi, zamerať sa skôr
na občiansky angažované „mäkšie“ prístupy, ako sa jednoducho spoliehať na rozsiahle
zmeny v infraštruktúre.


Susedstvo na testovanie

Miestna skupina zahŕňala úradníkov z rôznych oddelení mestskej samosprávy, mimovládne organizácie a miestne podniky. Po diskusii o hlavných klimatických problémoch mesta a o tom, ako čo najlepšie zapojiť obyvateľov do pozitívnych zmien, navrhla skupina oblasť Dolno Ezerovo ako miesto pre testovanie posilnenia odolnosti mesta.

Oblasť Dolno Ezerovo sa nachádza západne od centra mesta Burgas, neďaleko jazera Vaya. V posledných rokoch oblasť zažila deštruktívne povodne v dôsledku vysokých zrážok a odtoku. Väčšina štvrtí je pod úrovňou mora a ich drenážna infraštruktúra starne. Miestna skupina URBACT navrhla pilotný program, ktorý by naštartoval miestne úsilie o zvýšenie odolnosti
proti povodniam prostredníctvom riešení založených na prírode a angažovanosti občanov.
To zahŕňalo výsadbu stromov zmierňujúcich povodne, ako aj posilnenie spolupráce medzi mestom a komunitou s cieľom v budúcnosti lepšie riešiť otázky odolnosti miest.

Burgas predtým bojoval so zapojením občanov a niektorí obyvatelia nedôverovali mestu. Miestna skupina URBACT preto vymenovala vedúceho miestneho centra pre administratívne služby, ktorý bude pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi mestom a obyvateľmi oblasti Dolno Ezerovo. Členovia miestneho zastupiteľstva tiež navštevovali ľudí a hovorili s nimi o pilotnom projekte a vypracovaní integrovaného akčného plánu budúcich aktivít. Učitelia učili miestne deti o dôležitosti odolnosti miest. Obyvatelia boli pozvaní na stretnutie, aby rozhodli, kde sa majú vysadiť stromy – dali tým komunite slovo pri zvyšovaní odolnosti ich susedstva voči povodniam.


Sadenie budúcnosti

Miestna skupina URBACT zorganizovala komunitné podujatie, na ktorom sa vysadilo päť vŕb
na centrálnom námestí Dolno Ezerovo. Pred povodňami to bol pekný verejný priestor, avšak povodňami sa stal premáčaný. Na populárnom podujatí, kde obyvatelia pomáhali pri sadení stromov, získalo mesto aj nápady k integrovanému akčnému plánu. Obyvatelia boli nadšení z možnosti podeliť sa o svoje názory a nápady. Tí, ktorí si pamätali odlesňovanie spred 20 rokov, mu pripisovali zvýšené miestne záplavy a súhlasili, že zalesňovanie pomôže zmierniť následky povodní.

V spolupráci s občanmi všetkých vekových skupín bolo vysadených ďalších 35 stromov
na miestach, ktoré boli identifikované ako najzraniteľnejšie povodňami. Stromy sa vyberali tak, aby prežili vo vlhkom prostredí a vydržali budúce povodne. Výsadba stromov bola síce pomerne malá, ale pomohla poukázať na to, čo sa dá dosiahnuť lacnými ekologickými opatreniami a posilnila podporu verejnosti pre plán.

Miestna skupina URBACT pokračovala v spolupráci s obyvateľmi s cieľom vypracovať integrovaný akčný plán, ktorý navrhne celý rad nástrojov na zmiernenie záplav v štvrti.
Tieto nástroje a aktivity zahŕňajú školiace kurzy o pripravenosti a odolnosti voči povodniam
pre občanov, kurzy o odolnosti životného prostredia pre školákov, výstavbu záchytných nádrží
na skladovanie dažďovej vody, lepšiu údržbu drenážnej infraštruktúry, zriadenie varovných systémov, výsadbu trvalých rastlín, udržiavanie aktívnej komunikácie medzi občanmi a mestom online a osobne. Verí sa v to, že tieto nástroje budú inšpiráciou pre podobné akcie v celom meste.


Vplyv operačného programu URBACT: angažovanejšia komunita

Prostredníctvom siete RESILIENT EUROPE sa mesto Burgas naučilo nové spôsoby zapojenia občanov do tvorby plánov, pochopilo význam zapojenia komunity do zlepšovania odolnosti miest a výrazne zvýšilo účasť zainteresovaných subjektov na činnosti mesta. Občania medzitým znovu získali dôveru v mesto prostredníctvom zapojenia sa do tvorby integrovaného akčného plánu a vybudovali si povedomie o opatreniach, ktoré je možné prijať na zlepšenie odolnosti proti povodniam.

„Burgas odviedol skvelú prácu tým, že zapojil občanov, ktorí boli predtým voči mestským úradníkom veľmi skeptickí a dokonca podozrievaví,“ vysvetľuje vedúci expert „Lead Expert“
siete Niki Frantzeskaki. Georgi Sakaliev z oddelenia územnej spolupráce mesta Burgas dodáva: „Program URBACT bol pre mesto Burgas veľkou príležitosťou stať sa partnerom v sieti, ktorá obohatila obzory odborníkov, pokiaľ ide o adaptáciu mesta, a posilnila kapacitu mesta vyrovnať sa so zmenou klímy.“ Mesto dúfa, že bude stavať na svojich skúsenostiach z RESILIENT EUROPE a zabezpečí zdroje na implementáciu integrovaného akčného plánu.

„Burgas odviedol skvelú prácu tým, že zapojil občanov, ktorí boli predtým voči mestským úradníkom veľmi skeptickí a dokonca podozrievaví.“
Niki Frantzeskaki


Kde môžete získať ďalšie informácie o transferovej sieti „RESILIENT EUROPE“?