RESILIENT EUROPE – Solún

Názov projektu:

RESILIENT EUROPE Improving city resilience
OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Solún (Grécko)
Počet obyvateľov: 315 196  
Trvanie projektu: september 2016 – marec 2018

Miestna agitácia za mesto priateľské k cyklistike


V meste Solún, ktoré čelí silnému znečisteniu spôsobenému nadmernou závislosťou
od automobilov, sa zaviazali proaktívne podporovať cyklistiku a prostredníctvom siete URBACT RESILIENT EUROPE vypracovali svoj vôbec prvý strategický rámec na zvýšenie cyklistiky v meste.Ako druhé najväčšie grécke mesto Solún zažil koncentráciu výziev, ktorým čelí celá krajina: finančná kríza znižujúca zdroje služieb, vážne znečistenie ovzdušia závislosťou od automobilov, slabo udržiavaná dopravná infraštruktúra a ovzdušie nedôvery medzi občianskou spoločnosťou a miestnou správou. Mesto priznalo, že jeho predchádzajúce reakcie na riešenie svojich problémov nezahŕňali účasť občanov. Účasťou v RESILIENT EUROPE sa Solún chcel
od partnerských miest dozvedieť, ako v spolupráci s občanmi implementovať otvorenejší
prístup k rozvoju miestnych stratégií a plánov a následne zvyšovať dôveru v miestnu správu. Mesto sa rozhodlo zamerať svoju prácu navypracovanie spoločného akčného plánu na podporu a zlepšenie cyklistiky v meste, ktorá trpela nízkou angažovanosťou občanov, ako aj neefektívnou, slabo udržiavanou infraštruktúrou. Mesto Solún sa už vo svojom akčnom pláne pre udržateľnú energiu rozhodlo znížiť emisie CO2 o 20 % od roku 2011 do roku 2020, ale potrebovalo väčšiu podporu, aby zapojilo do tohto procesu občanov a aby spoločne podporovali cyklistiku ako životaschopný spôsob cestovania.


Akčný plán mobilizácie občanov pre bezpečnosť cestovania

Solún dúfal, že sieť URBACT zlepší spoluprácu medzi mestskými aktérmi. Vytvorenie miestnej skupiny URBACT pomohlo spojením rôznych zainteresovaných strán pri práci napropagácii cyklistiky a súčasnom zlepšovaní kvality ovzdušia a zdravia obyvateľov. Miestna skupina
URBACT pozostávala z pracovníkov mesta z odboru udržateľnej mobility, z miestnych agentúr ako napríklad Metropolitná rozvojová agentúra, z aktivistov z mimovládnych organizácií vrátane cyklistických klubov.

Aby sa vyskúšali nové prístupy a pracovalo sa na vytvorení integrovaného akčného plánu, skupina podnikla experiment v oblasti Toumba vo východnej časti Solúna. Zameraný bol
na spoločné vytváranie nových riešení s občanmi s cieľom zvýšiť používanie cyklodopravy.

Skupina zorganizovala v máji 2017 verejné podujatie s názvom „Pohybujem sa v bezpečnom meste“ apozvala miestnych obyvateľov, aby sa dozvedeli viac o tom, ako mestá na celom
svete podporujú cyklistiku a aby lepšie porozumeli, ako funguje sieť URBACT. Dotazníkový prieskum zhromaždil spätnú väzbu od občanov o výzvach cyklistiky na miestnej úrovni
a návrhy na zlepšenie. Ukázalo sa, že miestni obyvatelia požadovali viac cyklistickej
infraštruktúry − vrátane zariadení na parkovanie bicyklov a jazdných pruhov, ako aj lepšiu bezpečnosť cestnej premávky, opatrenia na upokojenie premávky, bezplatné cyklistické
kurzy, školenia o bezpečnosti premávky a rozšírenie existujúceho systému zdieľania bicyklov.
Miestna skupina URBACT zahrnula tieto návrhy do integrovaného akčného plánu pre mesto.

V júni 2017 zorganizovala miestna skupina dve podujatia pre rodiny s deťmi, zamerané
na podporu cyklistiky. Cyklotrasy prechádzali pokojnými ulicami a spájali rôzne školy, aby občanom pomohli uvedomiť si, že aj bez cyklistickej infraštruktúry existujú bezpečnejšie ulice, ktoré by umožňovali každodenné dochádzanie na bicykli. Účastníci cyklistického podujatia sa zhodli na tom, že trasa bola pre cyklistov bezpečná a ako veľmi užitočné vyhodnotili zážitkové tréningy na bicykli a hodiny cestnej bezpečnosti.

Po komunitných podujatiach miestna skupina sformulovala „Integrovaný akčný plán na podporu cyklistiky a zvýšenie odolnosti spoločnosti a mesta Solún“. Navrhla opatrenia ako napríklad zavedenie povinného vzdelávacieho kurzu v cyklistike, realizáciu kampaní na zvýšenie povedomia a motivačných kampaní na podporu cyklistiky, vytváranie parkovísk pre cyklistov
v blízkosti podnikov, podpora kampane zameranej na cestu do práce na bicykli.


Vybudovanie pozitívneho odkazu

Po projekte mesto využilo skúsenosti získané v sieti RESILIENT EUROPE a predložilo návrh
na regionálne financovanie. Bolo to úspešné a Solún dostal finančné prostriedky na rozšírenie súčasnej siete jazdných pruhov pre bicykle a renováciu časti existujúcej siete. „Sme presvedčení, že účasť mesta v sieti RESILIENT EUROPE zohrala pri úspechu nášho návrhu významnú úlohu,“ hovorí Georgios Papastergios, špecialista pre plánovanie v meste Solún.

Andreas Karadakis, finančný a projektový manažér mesta rozpráva o tom, aký prínos mal program URBACT pre Solún: „Myslím si, že najdôležitejšou vecou, ktorú sme získali z našej
účasti v sieti RESILIENT EUROPE, bola metodika participatívneho akčného plánovania. Je skutočne dôležité preniesť toto know-how na ďalšie komunálne služby. Zaujímavým prvkom siete bol pilier odolnosti, ktorý spojil mestá čeliace rôznym výzvam. Komunálne služby, ktoré pôsobili v rôznych oblastiach, sa vzájomne skontaktovali a táto interdisciplinarita bola zdrojom inšpirácie pre služby nášho mesta“.

Solún nikdy predtým nezaviedol konkrétny rámec stratégií na podporu cyklistiky, a to dokonca špecializovaným postupom a s využitím pre mesto novej metodiky vytvorenia integrovaného akčného plánu. V nadväznosti na túto úspešnú prvú skúsenosť mesto dúfa, že sa metodika
bude uplatňovať aj pre plánovanie budúcich projektov v okolí mesta.


Kde môžete získať ďalšie informácie o transferovej sieti „RESILIENT EUROPE“?