Procure

Názov projektu:

Procure – Driving innovation in public procurement OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: okres Praha 9 (Česká republika)
Počet obyvateľov: 55 000
Trvanie projektu: jún 2016 – marec 2018

Zmena myslenia pri obstarávaní pre verejné dobro

V Českej republike sú zmluvy uzatvárané mestom často spájané s podvodom a nekompetentnosťou. Pražský okres 9 buduje transparentnejší a efektívnejší proces obstarávania pomocou osvedčených postupov z miest zapojených do URBACT-u.Praha 9 je bývalý priemyselný okres na severovýchode hlavného mesta. Poloha medzi centrom a predmestiami s dobrými dopravnými spojeniami a dostatkom zelene sa stala cieľovou zónou pre regeneráciu. Okolie je stále charakterizované opustenými továrňami, nájomnými budovami a ďalšími brownfieldami, ale zmeny nastávajú. Revitalizujú sa parky, otvorili sa nové verejné budovy a do oblasti sa začali presúvať mimovládne organizácie a súkromné podniky.

Obyvatelia však úlohu miestnej samosprávy vnímajú s podozrením. „V oblasti verejných zákaziek existuje nedôvera,“ hovorí Pavel Pospíšek, projektový manažér Prahy 9. „Obstarávanie je veľmi podozrivé pre ľudí, ktorí ho často vnímajú ako záhadnú vec spojenú s podvodom.“ Okrem toho „často vyhrá kandidát, ktorý nie je schopný zákazku dokončiť v stanovenom rozpočte,“ píše pán Pospíšek. „Potom musí upraviť ponuku a municipalita nakoniec zaplatí viac.“


Sledovanie výdavkov

V roku 2016 vstúpili do platnosti európske právne predpisy s cieľom uvoľniť kritériá obstarávania a poskytnúť nové možnosti na výpočet hodnoty navrhovaného podnetu. Cieľom bolo poskytnúť právny rámec na hodnotenie environmentálnych a sociálnych otázok, ktoré treba brať do úvahy popri cene, a aj všeobecne zlepšiť vnímanie obstarávania zo strany verejnosti.

„Vedeli sme, že existuje možnosť inovácie, ale my sme vlastne nevedeli, čo robiť,“ spomína pán Pospíšek. „To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa obrátili na sieť Procure.“ Na začiatku mesto založilo skupinu miestnych zainteresovaných subjektov – miestnu skupinu URBACT
so špecifickým cieľom implementovať nové politiky, ktorá sa skladala zo zástupcov mesta,
z organizácií zaoberajúcich sa výberovými konaniami a z malých podnikateľov. V tom čase okres nemal k dispozícii žiadne analýzy. „Bola to príležitosť na výmenu praktických poznatkov,“ hovorí Zdeněk Davídek, koordinátor miestnej skupiny. „Nikdy by som nepovedal, ako môžu byť iní partneri pokročilí v inováciách v oblasti obstarávania.“

Jedným z projektov, ktorý sa ukázal byť okamžite užitočným, bol príklad dobrej praxe URBACT „Pokrok v obstarávaní prostredníctvom analýzy výdavkov“ z britského mesta Prestone. Pražský tím sa po prvýkrát stretol s týmto projektom na tematickom stretnutí v Nagykálló (HU), kde ho predstavili ako prípadovú štúdiu. „Neboli sme iba inšpirovaní,“ hovorí pán Pospíšek, „rozhodli sme sa pripraviť vlastnú verziu.“ Úplná analýza trvala päť rokov, ale už po dvoch rokoch sa začali prejavovať jej prínosy. „Údaje nie sú úplné, ale už poskytujú prehľad o tom, kde prostriedky boli využité dobre a kde boli premrhané,“ hovorí pán Pospíšek. Pred vstupom do siete URBACT nemala Praha 9 celkový prehľad o výdavkoch na obstarávanie. Teraz sú schopní presne zmapovať, kde miestne prostriedky končia geograficky a ktorí poskytovatelia služieb ich najefektívnejšie využívajú.

Najdôkladnejším experimentom, ktorý vzišiel z miestnej skupiny URBACT, bol pokus využívať environmentálne kritériá v procese obstarávania. „Dozvedeli sme sa, ako to urobiť vďaka usmerneniu vedúceho experta URBACT,“ hovorí pán Pospíšek. Po štúdiu európskej legislatívy spoločne s mestami zapojenými do siete Procure, vypracovala miestna radnica Praha 9 výberové konanie týkajúce sa nákupu výpočtovej techniky pre školské IT laboratórium. Environmentálne kritériá špecifikovali smernice pre spotrebu energie a životnosť dodaného tovaru. „Nakoniec zvíťazila ponuka s najnižšou cenou,“ hovorí pán Pospíšek. „Výsledkom nebolo to, v čo sme dúfali, ale kritériá boli implementované. Naučili sme sa, ako to robiť, vyskúšali sme si to a chceme v tom pokračovať.“


Nový proces tendrov

S cieľom konsolidovať svoje skúsenosti, vypracovala miestna skupina URBACT príručku
pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti obstarávania, pričom čerpala zo svojich ponaučení zo siete Procure a svojich špecifických skúseností pri implementovaní nových kritérií. „Chceli sme pripraviť príručku krok za krokom v českom a anglickom jazyku,“ hovorí pán Pospíšek, „ako niečo, na čo sa vždy môžeme pozrieť, ale tiež sme chceli poskytnúť návod ľuďom, ktorí by
to takto chceli robiť vo svojich mestách, či už zapojených do URBACT-u, ale aj v ostatných.“

Zatiaľ čo Praha 9 čaká na vyhodnotenie prebiehajúcej analýzy výdavkov, pripravuje sa
na zvýšenie počtu tendrov zahŕňajúcich environmentálne a sociálne kritériá. Miesta skupina URBACT potvrdzuje, že už tieto prvé kroky zlepšili kvalitu obstarávania. Najmä Zdeněk Davídek
je presvedčený, že prínosy siete Procure sa v nasledujúcich rokoch stanú ešte viditeľnejšie.
„Vo všeobecnosti čelíme podobným alebo dokonca rovnakým problémom ako kedykoľvek predtým,“ dodáva, „ale teraz už vieme, že existuje mnoho nových spôsobov, ako ich zvládnuť.“

„Neboli sme iba inšpirovaní, rozhodli sme sa pripraviť vlastnú verziu.“
Pavel Pospíšek

Kde môžete získať ďalšie informácie o transferovej sieti „Procure“?