Mesto Prešov – CIVICeState

Názov projektu:

CIVICeState – Pooling Urban Commons 
OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Prešov (Slovensko)
Trvanie projektu: január 2018 – jún 2020   
Vedúci partner: Neapol (Taliansko)

O projekte

Transferová sieť „CIVICeState – Pooling Urban Commons“ vznikla vďaka podpore operačného programu URBACT III v programovom období 2014 – 2020. Projekt vychádza z predpokladu, že ak mestá prekonajú tradičný prístup riadenia „zhora nadol“ a obyvatelia miest dostanú možnosť zapojiť sa do rozhodovacieho procesu, tak sa posilní účasť na politických rozhodnutiach týkajúcich sa starostlivosti a regenerácie mesta.

Cieľom medzinárodnej spolupráce transferovej siete „CIVICeState“ je prenos a opätovné použitie príkladu dobrej praxe, ktorý už dosiahol výsledky v meste Neapol a následná adaptácia do prostredia miest, ktoré sa zapojili do siete. Každý partner bude preverovať či a ako by bolo možné vyskúšať riešenia, ktoré boli úspešne aplikované v meste Neapol. Zároveň táto medzinárodná diskusia poskytne podnety pre jednotlivé zúčastnené mestá o nových výzvach a trendoch. Výsledkom tejto prenosovej siete je zaručiť kolektívne užívanie, ako aj kolektívnu správu mestských zariadení. Tento prístup správy verejných vecí zabezpečí spravodlivý
a otvorený prístup, participatívne rozhodovanie, udržateľnosť a zachovanie v prospech
budúcich generácií.

Vedúcim partnerom tejto siete je mesto Neapol (Taliansko), ktoré spolupracuje, vymieňa si skúsenosti a zabezpečuje prenos príkladu dobrej praxe do mesta Prešov a do ďalších piatich európskych miest:

Neapol Taliansko
Gdansk Poľsko
Barcelona Španielsko
Amsterdam Holandsko
Ghent Belgicko
Iasi Rumunsko
Prešov Slovensko


Mesto Prešov ako jeden z 7 projektových partnerov transferovej siete „CIVICeState“

Mesto Prešov je krajským mestom s približne 85 tisíc obyvateľmi, ktoré sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji. O tom, že mesto Prešov je významným hospodárskym
a správnym centrom regiónu Šariš niet pochýb. Jednou zo zaujímavostí mesta Prešov je, že má silné prostredie občianskej spoločnosti, pričom viac ako 150 subjektov (občianskych združení, neziskových a nadačných organizácií) sídli práve v meste Prešov. Tento fakt motivoval miestnu samosprávu k hľadaniu foriem spolupráce s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a nadačnými organizáciami. Ambíciou mesta Prešov je zapojenie a participácia tretieho sektora na správe verejných statkov, realizácia rozvojových projektov a hľadanie inovatívnych a efektívnych procesov spolupráce s týmito skupinami.


Aký je hlavný cieľ mesta Prešov v sieti pre akčné plánovanie „CIVICeState“

Hlavným cieľom mesta Prešov v rámci účasti v sieti „CIVICeState“ je získanie skúseností a dobrej praxe z ostatných štátov v oblasti zlepšenia legislatívnych procesov správy nehnuteľností.
Počas vzájomnej výmeny informácií a skúseností mesto Prešov zistilo, že pre dosiahnutie cieľov projektu je nutné riešiť aj komplexnejšie problematiky a otvoriť témy, ktoré ostali dlhšiu dobu bez povšimnutia (zvýšiť komunikačné aktivity so subjektami, ktoré sú pre kultúru a komunitný život mesta veľmi podstatné). Jednou z priorít mesta Prešov je vybudovanie spolupráce a podpory občianskych združení, neziskových a nadačných organizácií, najmä vo vzťahu
k správe verejných statkov, podpora iniciatív zameraných na rehabilitáciu a modernizáciu mesta Prešov. Okrem týchto komunikačných aktivít je dosť podstatné spomenúť, že snahou pri riešení projektu je aj zjednodušiť prístup iných osôb (súkromných osôb, mimovládnych organizácií, neziskových alebo nadačných spoločností) s verejno-prospešným zameraním k nevyužívaným nehnuteľnostiam mesta, a to tak z legislatívneho hľadiska, ako aj z toho procesného. Konkrétne tento projekt by mal do samosprávy priniesť model zjednodušeného užívania nehnuteľností osobami a organizáciami vykonávajúcich verejno-prospešné činnosti a pilotný projekt využitia opustenej nehnuteľnosti v majetku mesta na takýto účel v rámci otvorenej výzvy na spoluprácu.


V akej fáze sa nachádza sieť pre akčné plánovanie „CIVICeState“ a mesto Prešov?

Fáza 1
Mesto Prešov v prvej fáze ako „neskúsený, učiaci sa“ partner transferovej siete  najmä získavalo skúsenosti od „skúsenejších“ partnerských miest. Sledovalo príklady dobrej praxe a skúmalo problematiku v rámci odlišných štátnych úprav legislatívy nehnuteľností. Počas prvej fázy koordinátori z mesta Prešov navštívili partnerské mestá (Ghent, Gdańsk, Barcelonu, Lasi), kde mali možnosť načerpať nové myšlienky, nápady a know-how ako čeliť výzvam, ktoré mesto Prešov trápia. Skúsenosti získané na týchto stretnutiach mesto Prešov prediskutovalo v rámci ULG (Urbact Local Group) – miestnej skupiny, ktorá pozostáva z miestnych aktérov: pracovníci MsÚ mesta Prešov, zástupcovia Prešovskej univerzity v Prešove, zástupcovia komunitných organizácií, právnici. Najpodstatnejším momentom a prvkom prvej fázy bolo hľadanie a diskutovanie právneho modelu zjednodušenia užívania nehnuteľností v mestách.

Fáza 2
Mesto Prešov a projektoví partneri transferovej siete sa v súčasnosti nachádzajú v druhej fáze projektu, ktorá trvá 2 roky. Počas nej bude mesto Prešov pripravovať a uskutočňovať konkrétne kroky spojené s implementáciou a prenosom príkladu dobrej praxe do svojho prostredia.
Mesto má v pláne vyhlásiť otvorenú výzvu, do ktorej sa budú môcť zapojiť komunitné organizácie sídliace v meste s cieľom obnovy, revitalizácie, participácie a konečného užívania nevyužitého priestoru. Výsledkom projektu bude obnova vybraného územia a vypracovanie samosprávnej legislatívy, ktorá bude zjednodušovať užívanie nevyužitých mestských nehnuteľností.


Kde môžete získať ďalšie informácie o transferovej sieti „CIVICeState“?