Mesto Nitra – USEAct

Názov projektu:

USEAct – Urban Sustainable Environmental Actions OP URBACT II (2007 – 2013)


Miesto: Nitra (Slovensko)
Trvanie projektu: február 2013 – apríl 2015
Vedúci partner: Neapol (Taliansko)
Celkový príspevok: 700 000 € (z toho ERDF 493 580 €)

O projekte

Sieť pre akčné plánovanie „USEAct – Urban Sustainable Environmental Actions“ vznikla vďaka podpore operačného programu URBACT II v programovom období 2007 – 2013. Projekt vychádzal z požiadavky, aby mestá riešili využívanie zastavaných území vrátane existujúcich budov tak, aby  nedochádzalo k vysídľovaniu sídiel a negatívnemu záberu krajiny a poľnohospodárskej pôdy.  

Hlavným cieľom siete pre akčné plánovanie „USEAct“ bolo definovať nové spôsoby a nástroje, ako vytvoriť v existujúcom zastavanom území miest optimálne podmienky pre život obyvateľov
v rôznych oblastiach (bývanie, pracovné príležitosti, atď.) tak, aby nedochádzalo k negatívnym efektom. Súčasne sa projekt zameriaval na rozvoj stavebníctva a realitnej sféry, využitie existujúcich územných rezerv (brownfieldov), dedičstva historickej zástavby, zníženie spotreby energie v budovách a nákladov na ďalšie budovanie infraštruktúry.

Vedúcim partnerom spomínanej siete bolo mesto Neapol (Taliansko), ktoré spolupracovalo, vymieňalo si skúsenosti a osvedčené postupy pri hľadaní nových udržateľných riešení s mestom Nitra a s ďalšími ôsmimi európskymi mestami:

Neapol Taliansko
Viladecans Španielsko
Ostfold Nórsko
Buckinghamshire Spojené kráľovstvo
Terst Taliansko
Riga Lotyšsko
Barakaldo Španielsko
Baia Mare Rumunsko
Dublin Írsko
Nitra Slovensko


Mesto Nitra ako jeden z 10 projektových partnerov siete pre akčné plánovanie „USEAct“

Nitriansky samosprávny kraj je jedným z ôsmich slovenských administratívnych regiónov, v ktorom žije 760-tisíc obyvateľov. Približne 1/8 obyvateľstva žije v meste Nitra, ktoré patrí k jedným z najstarších miest na Slovensku. Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj vďaka univerzitám, poľnohospodárstvu a kultúre. Na druhej strane každá komparatívna výhoda regiónu prináša so sebou nevýhody, akými sú v prípade mesta Nitra nízka dostupnosť verejnou dopravou a alternatívnymi prepravnými prostriedkami, znížená mobilita v meste.
Na identifikácii obyvateľov mesta s jeho históriou sa negatívne podpísali aj politické rozhodnutia najmä v 70. rokoch 20. storočia. Nutnosť riešiť túto výzvu motivovala miestnu samosprávu zapojiť sa do siete pre akčné plánovanie „USEAct“. Hlavným cieľom mesta v rámci projektu
bolo „zvýšenie kvality centra mesta“ z hľadiska funkcie, mobility, ponuky služieb, potenciálu priestorových rezerv, kvality verejných priestranstiev, mestskej bezpečnosti, a tým prispieť
k celkovej udržateľnosti rozvoja mesta Nitra.


Na dosiahnutie hlavného cieľa v rámci siete „USEAct“ mesto Nitra realizovalo tieto aktivity:

 • Priestorové rezervy v meste Nitra:
  • nové funkčné a priestorové zloženie centrálnej mestskej zóny – komplexná aktualizácia priestorového zloženia verejných priestranstiev,
  • podpora bytovej politiky – zlepšenie kvality verejných priestranstiev,
  • zelené ostrovy a vreckové parky – zvýšenie a zlepšenie príťažlivosti lokality.
 • Nová koncepcia mobility a odstraňovanie prekážok v oblasti:
  • centrum ako spojenie hlavných prvkov mobility zníženie individuálnej automobilovej dopravy v centre, nižší dopyt po parkovacích miestach, a tým zvyšujúci sa počet cyklistov,
  • vytvorenie siete cyklistických trás zlepšenie prístupu a zvýšenie počtu cyklotrás v meste,
  • vytvorenie bezpečnej siete garáží pre bicykle – vytvorenie „garáží“ pre bicykle,
  • systém zdieľania bicyklov – 6 staníc na zdieľanie bicyklov s 10 bicyklami.
 • Kvalita verejných priestorov a mestská bezpečnosť:
  • funkčné profilovanie služieb vo vzťahu ku konkrétnym cieľovým skupinám používateľov – vytvorenie koncepcie mobility pre konkrétne skupiny v centrálnej mestskej zóne, prispôsobenie fyzickej štruktúry požiadavkám špecifických skupín (prostredie bezbariérové, osi mobility).
 • Kvalita verejných priestorov a mestská bezpečnosť:
  • funkčné profilovanie služieb vo vzťahu ku konkrétnym cieľovým skupinám používateľov – vytvorenie koncepcie mobility pre konkrétne skupiny v centrálnej mestskej zóne, prispôsobenie fyzickej štruktúry požiadavkám špecifických skupín (prostredie bezbariérové, osi mobility),
  • rozšírenie pešej zóny, zavedenie poľnohospodárskej tradície na trhu – zvýšenie kvality verejného priestoru v centre mesta, rekonštrukcia plôch, zariadení mestského mobiliáru atď.
  • kreatívny priemysel na námestí – zvýšenie počtu obyvateľov a návštevníkov
   v lokalite investujúcich svoj čas a peniaze do služieb a aktivít vo voľnom čase,
  • vytvorenie centrálneho priestoru pre matky a deti – potreba vytvorenia centrálneho priestoru pre matky a deti z dôvodu vyššej návštevnosti centra mesta
   v dopoludňajších hodinách a cez víkendy.


Aké výsledky priniesla sieť pre akčné plánovanie „USEAct“ pre mesto Nitra?

Mesto Nitra sa v čo najväčšej možnej miere snažilo využiť možnosť získavať poznatky
a osvedčené postupy od projektových partnerov. Hlavný cieľ projektu „zvýšenie kvality centra
z hľadiska funkcie, mobility, ponuky služieb, potenciálu priestorových rezerv, kvality verejných priestranstiev, mestskej bezpečnosti“ sa mestu Nitra podarilo naplniť prostredníctvom realizácie aktivít.  Priority „miestnej podpornej skupiny“ boli naplnené prostredníctvom diskusií a hľadania riešení, ako zvýšiť kvalitu centra, nájsť problematické alebo nevyužité priestory a miesta
v centre mesta a jeho okolí, o ktorých si myslelo, že nefungujú alebo bolo potrebné ich zmeniť. V interdisciplinárnej spolupráci bol spracovaný „miestny akčný plán mesta Nitra“ ako hlavný projektový výstup v podmienkach mesta Nitra.


Aké benefity získalo mesto Nitra participáciou v sieti „USEAct“?

 • medzinárodná výmena – výmena informácií, poznatkov a osvedčených postupov
  na nadnárodných stretnutiach s projektovými partnermi,
 • príležitosť využiť nové metódy a nástroje URBACT-u – napríklad na identifikáciu miestnych problémov, až po interaktívne techniky, ako napríklad (Six Thinking Hats, Lunar Dinner etc.),
 • vytvorenie miestnej podpornej skupiny – členmi pracovnej skupiny okrem pracovníkov samosprávy a volených zástupcov vedenia mesta boli i architekti a urbanisti, univerzitní pedagógovia, pamiatkari, zástupcovia tretieho sektora a podnikateľov,
 • z rozpočtu projektu boli hradené expertízy, analýzy pre tvorbu miestneho akčného plánu,
 • z rozpočtu projektu boli hradené cestovné náklady súvisiace s návštevou partnerských miest,
 • zlepšenie komunikácie s verejnosťou a otvorenie nových možností spolupráce.


Kde môžete získať podrobnejšie informácie o sieti pre akčné plánovanie „USEAct“?