Mesto Michalovce – URBSecurity

Názov projektu:

URBSecurity – Planning Safer Cities
OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Michalovce (Slovensko)
Trvanie projektu: september 2019 – marec 2022
Vedúci partner: Leiria (Portugalsko)

O projekte

Sieť pre akčné plánovanie „URBSecurity – Planning Safer Cities“ vznikla vďaka podpore operačného programu URBACT III v programovom období 2014 – 2020. Projekt vychádza z predpokladu, že územné plánovanie je kľúčovým prvkom pri definovaní rozvoja miest.
Detailné plánovanie urbanistických štruktúr, prevádzka území, monitoringu spolu s prevenciou kriminality a uplatňovaním reštrikčných opatrení má priamy vplyv na rôzne sociálne prejavy správania. Na vnímanie mestskej bezpečnosti občanmi najviac pôsobia negatívne javy. V mnohých prípadoch sú tieto príčinou alebo dôsledkom sociálnej segregácie.

Cieľom medzinárodnej spolupráce siete pre akčné plánovanie „URBSecurity“ je vzájomná výmena skúseností v oblasti mestskej bezpečnosti. Každý partner bude preverovať, či a ako
by bolo možné vyskúšať riešenia, ktoré boli úspešne aplikované v iných mestách. Zároveň táto medzinárodná diskusia poskytne podnety pre jednotlivé zúčastnené mestá o nových výzvach a trendoch. Výsledkom projektu budú miestne akčné plány, ktoré nastavia efektívnejšie a presne cielené opatrenia na vytváranie bezpečnejšieho mestského priestoru,  čo sa prejaví
aj vo vyššej spokojnosti občanov a v skvalitnení ich života. Vytvorenie miestnej akčnej skupiny mestám pomôže lepšie komunikovať a spolupracovať s relevantnými organizáciami a zástupcami občanov.

Vedúcim partnerom tejto siete je mesto Leiria (Portugalsko), ktoré spolupracuje, vymieňa si skúsenosti a osvedčené postupy pri hľadaní nových udržateľných riešení s mestom Michalovce a s ďalšími siedmimi európskymi mestami:

Leiria Portugalsko
Mechelen Belgicko
Pella Grécko
Madrid Španielsko
Szabolcs Maďarsko
Longford Írsko
Parma Taliansko
Romagna Faentina Taliansko
Michalovce Slovensko


Mesto Michalovce ako jeden z 9 projektových partnerov siete pre akčné plánovanie „URBSecurity“

Mesto Michalovce – srdce Zemplína, tak nazývajú toto mesto jeho obyvatelia. Okresné mesto Michalovce s približne 38-tisíc obyvateľmi sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v centre historického regiónu Dolný Zemplín. Na jednej strane je mesto Michalovce známe vďaka bohatej histórii, vodnej nádrži Zemplínska šírava, kultúre, športu, osobnostiam a blízkosti pohraničného mesta Užhorod. Na druhej strane málokto však vie, že mesto Michalovce čelí mnohým výzvam, akými sú vysoká fluktuácia automobilov a tranzitov (dopravné nehody), znížená mestská bezpečnosť (vandalizmus, násilné trestné činy).

Podľa dostupných štatistík Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v roku 2016 riešilo 563 trestných činov, 628 trestných činov v roku 2017 a 610 trestných činov v roku 2018, ktoré boli spáchané na území mesta Michalovce. Za posledné tri roky najväčší podiel na kriminalite predstavuje majetková trestná činnosť s hodnotou 33,09 %, hospodárska trestná činnosť 30,76 %, trestné činnosti súvisiace s dopravnými nehodami 14,05 %, iné trestné činy 11,60 % (vandalizmus, drogy, požiare, výbuchy), násilné trestné činy 6,44 % a morálne zločiny 1,61 % pričom väčšina týchto trestných činov súvisí predovšetkým s rôznorodou etnickou štruktúrou.

Súčasne v roku 2018 mesto Michalovce spustilo projekt pocitovej mapy, v ktorej obyvatelia mesta Michalovce mali možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave a zeleni v meste.

 • Ktoré priestory sa obyvateľom a návštevníkom páčia?
 • Kde identifikovali problémy napr. s bicyklovaním?
 • Kde sa cítia bezpečne?
 • V ktorej oblasti je/nie je dostatok kvalitnej zelene?

Následne do mapy obyvatelia a návštevníci mesta Michalovce označovali miesta, ktoré sa týkali týchto 4 kategórií:

 • atraktívnosť priestorov,
 • doprava,
 • zeleň,
 • bezpečnosť.

Nutnosť zamyslieť sa a vyriešiť túto výzvu motivovalo miestnu samosprávu zapojiť sa do siete pre akčné plánovanie „URBSecurity“.


Aký je hlavný cieľ mesta Michalovce v sieti pre akčné plánovanie „URBSecurity“?

Sieť pre akčné plánovanie „URBSecurity“ mestu Michalovce poskytla možnosť zamyslieť sa,
ako zlepšiť súčasný stav bezpečnejšieho mestského priestoru. Prostredníctvom siete by chcelo mesto Michalovce získať nové skúsenosti z iných európskych miest, detailne analyzovať existujúcu situáciu, diskutovať o urbánnej bezpečnosti a riešeniach mestského dizajnu s členmi miestnej skupiny URBACT, relevantnými organizáciami a inými dotknutými skupinami. Výsledkom projektu bude integrovaný akčný plán, ktorý nastaví efektívnejšie a presne cielené opatrenia na vytváranie bezpečnejšieho mestského priestoru, a tým aj vyššej spokojnosti občanov a skvalitnenie ich života. Ďalším prínosom pre mesto Michalovce by mala byť prevencia antispoločenského správania, prevencia segregácie, a celkové zvýšenie komfortu užívateľov verejných priestorov.


Ambíciou mesta Michalovce je pripraviť nasledovné opatrenia:

 • skoordinovanie všetkých prvkov verejných priestranstiev v súlade s koncepciou „Smart Cities“,
 • spracovanie plánu udržateľnej mobility mesta Michalovce,
 • rozšírenie a modernizácia kamerového systému,
 • inštalovať kamerové systémy, ktoré slúžia na obojsmernú komunikáciu s občanmi
  na volanie o pomoc alebo iné správy občanov,
 • prepojenie kamerových systémov s geografickým informačným systémom,
 • modernizácia verejného osvetlenia, integrácia inteligentných funkcií,
 • osvetlenie ďalších priechodov pre chodcov.


V akej fáze sa nachádza sieť pre akčné plánovanie „URBSecurity“ a mesto Michalovce?

Fáza 1
Prvá fáza projektu prebehla od 2. septembra 2019 do 2. marca 2020. Počas nej mesto Michalovce vytvorilo ULG (Urban Local Group) – miestnu skupinu pozostávajúcu z miestnych aktérov (zástupca primátora mesta Michalovce, vedúci zamestnanci MsÚ a zamestnanci MsÚ, územní plánovači, odborníci na mestskú zeleň, zástupcovia štátnej a mestskej polície, terénni sociálni pracovníci, občania), ktorí sa podieľali na analýze súčasného stavu, identifikácii výziev a potrieb a formulácii opatrení na zlepšenie stavu. Okrem toho koordinátori z mesta Michalovce navštevovali partnerské mestá, čerpali nové myšlienky,
nápady a know-how, ako čeliť výzvam, ktoré mesto Michalovce trápili, a prenášali ich
do svojho prostredia.

Fáza 2
Dňa 7. mája 2020 Monitorovací výbor operačného programu URBACT schválil pokračovanie projektu „URBSecurity“ do druhej fázy. Mesto Michalovce a projektoví partneri siete pre akčné plánovanie sa v súčasnosti nachádzajú v druhej fáze projektu, v ktorej  mestá budú navrhovať integrované akčné plány pre budúcu implementáciu. Na základe výsledkov „pocitovej mapy“, ktorá ukázala oblasti a miesta v meste Michalovce, kde sa ľudia necítia dobre a bezpečne, plánuje sa mesto Michalovce venovať téme, ako zlepšiť bezpečnosť v daných označených problémových lokalitách. Aj prostredníctvom zlepšenia danej mapy zistiť, prečo sa ľudia necítia bezpečne, a postupne sa dostať k riešeniam daných problémov. Druhá fáza je nová v tom, že mestá testujú pilotné akcie, experimentujú s novými nápadmi a benefitujú
zo sieťových výmen.


Kde môžete získať ďalšie informácie o sieti pre akčné plánovanie „URBSecurity“?