Mesto Košice – CreativeSpIN

Názov projektu:

CreativeSpIN – Creative Spill-Overs for Inovations OP URBACT II (2007 – 2013)


Miesto: Košice (Slovensko)
Trvanie projektu: február 2013 – apríl 2015
Vedúci partner: Birmingham (Spojené kráľovstvo)
Celkový príspevok: 685 978 € (z toho ERDF 498 309 €)

O projekte

Sieť pre akčné plánovanie „CreativeSpIN“ vznikla vďaka podpore operačného programu URBACT II v programovom období 2007 – 2013. Projekt vychádzal z predpokladu, že kultúra a kreativita sú kľúčovými zdrojmi inovácií pre ekonomiku a bezprostredne súvisia so schopnosťou ľudí myslieť nápadito, obrazne a inovatívne.

Hlavným cieľom siete pre akčné plánovanie „CreativeSpIN“ (Creative Spill-Overs for Inovations) bolo definovať a otestovať nástroje a metódy na prepojenie kultúry a tvorivých odvetví s ostatnými odvetviami hospodárstva s cieľom stimulovať „kreatívne prelievanie“
a prispievať k inováciám. Konečným cieľom projektu bolo podnietiť kreativitu v podnikoch
a organizáciách povzbudením umelcov, tvorivých odborníkov, ako aj kultúrnych a tvorivých odvetví, aby sa spojili s ostatnými odvetviami a delili sa o svoje zručnosti, kreativitu a služby.

Vedúcim partnerom spomínanej siete bolo mesto Birmingham (Veľká Británia), ktoré spolu s ostatnými ôsmimi mestami zapojenými v sieti vrátane mesta Košice spolupracovalo, vymieňalo si skúsenosti a osvedčené postupy pri hľadaní nových udržateľných riešení s členmi siete, v ktorej boli mestá:

Birmingham Spojené kráľovstvo
Óbidos Portugalsko
Bologna Taliansko
Tallinn Estónsko
Essen Nemecko
Mons Belgicko
Rotterdam Holandsko
Kortrijk Belgicko
Košice Slovensko


Mesto Košice ako jedno z 9 projektových partnerov siete pre akčné plánovanie „CreativeSpIN“

Košický samosprávny kraj je jedným z ôsmich slovenských administratívnych regiónov, v ktorom žije približne 800-tisíc obyvateľov. Približne 1/3 regiónu žije v mestskej aglomerácii Košice, ktorá je jej hlavným ekonomickým, hospodárskym a kultúrnym centrom s veľkým potenciálom. O tom, že mesto Košice je kultúrnym centrom, svedčia aj získané ocenenia EHMK – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a získaný štatút Európskeho mesta športu 2016. Vďaka týmto atribútom malo mesto Košice ako jeden z ôsmich partnerov výnimočné postavenie, keďže projekt „CreativeSpIN“ nadväzoval na predchádzajúce projekty, ocenenia a procesy.

Sieť pre akčné plánovanie poskytla mestu Košice možnosť zamyslieť sa, ako zlepšiť súčasný stav kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Hlavnou ideou bolo posilniť medzisektorový prístup a umožniť, aby Košice vytvorili lepšie prostredie pre inováciu firiem, tvorbu nových pracovných príležitostí, a umožniť tvorivým ľuďom rozvíjať svoje individuálne schopnosti v prospech mesta.

Mesto Košice sa v rámci siete pre akčné plánovanie „CreativeSpIN“ snažilo najmä o zapojenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu a medzisektorových partnerstiev do každodenného života v oblastiach obchodu, priemyslu a kultúry.


Na dosiahnutie hlavného cieľa v rámci siete „CreativeSpIN“ Mesto Košice realizovalo tieto aktivity:

 • Medzisektorové vzdelávanie a príprava:
  • zavedenie programu odbornej prípravy pre podniky – pomoc mesta Košice podnikom (IKT, cestovný ruch a iné), využívať ich maximálne kapacity a nájsť nový spôsob riešenia problémov, organizačných otázok, úloh a nadchádzajúcich zmien,
  • zriadenie programu odbornej prípravy pre tvorivé a kultúrne organizácie –  realizácia školení, ktoré pomohli kreatívnym a kultúrnym organizáciám využívať obchodný prístup pri svojej produkčnej a organizačnej činnosti.
 • Medzisektorové intervencie:
  • zavedenie rezidenčného kreatívneho programu v podnikaní – zlepšenie existujúcich postupov podnikov, ktoré sa zameriavali na externú a internú komunikáciu, blahobyt zamestnancov, životné prostredie, tvorbu nových produktov
   a marketing podnikov,
  • umelecké zásahy – investície do netechnologických inovácií, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu vo forme podpory kreativity zamestnancov, priamy prístup k tradičným prevádzkam, službám, produktom alebo podnikovému prostrediu.
 • „Urban Game“ – mestská hra: 
  • vývoj pilotného riešenia „Urban Game“ (fáza 1) – pilotné IT riešenie pre geografickú lokalizáciu kultúrnej ponuky,
  • vývoj komplexného riešenia „Urban Game“ (fáza 2) – modernizácia pilotného IT riešenia a vytvorenie produktu IT ako profesionálny nástroj elektronického marketingu pre kultúru a cestovný ruch.
 • Pravidelná mestská platforma:
  • vytvorenie platformy na stretnutia a prezentácie  pravidelná medzisektorová platforma predstavuje celoštátnu komunikačnú a prezentačnú platformu
   na stretnutie podnikov s kreatívnymi a inými odvetviami.


Aké výsledky priniesla sieť pre akčné plánovanie „CreativeSpIN“ pre mesto Košice?

Pred realizáciou projektu „CreativeSpIN“ mesto Košice nemalo v skutočnosti jasne definovaný medziodvetvový prístup, čo sa odzrkadľovalo na rozvoji dôvery a účinnej komunikácie medzi rôznymi odvetviami. Podnikateľský sektor bol neochotný, pokiaľ išlo o spoluprácu s malými kreatívnymi podnikmi, verejnými orgánmi alebo kultúrnymi organizáciami, pretože tento druh spolupráce sa už mnoho rokov zakladal na charitatívnych vzťahoch, ktoré podporovali kultúru, kreativitu zadávaním projektov alebo udalostí vo forme sponzorstva.

Mesto Košice vďaka projektu využilo svoje kultúrne a tvorivé zdroje na prilákanie a udržanie talentov a stimulovanie kreativity v rôznych odvetviach. Priority „miestnej podpornej skupiny“ boli naplnené prostredníctvom diskusií a hľadania riešení ako priniesť inovácie, aby bolo mesto Košice atraktívnejšie nielen ako turistická destinácia. Hlavný cieľ projektu „zapojenie kultúrneho
a kreatívneho priemyslu a medzisektorových praktík do každodenného života v oblastiach obchodu, priemyslu a kultúry“, ktoré si mesto Košice stanovilo pred realizáciou projektu, boli naplnené prostredníctvom realizácie aktivít. V interdisciplinárnej spolupráci bol spracovaný „miestny akčný plán mesta Košice“ ako hlavný projektový výstup.


Aké benefity získalo mesto Košice účasťou v sieti „CreativeSpIN“?

 • medzinárodná výmena – výmena informácií, poznatkov a osvedčených postupov
  na nadnárodných stretnutiach s projektovými partnermi,
 • príležitosť využiť osvedčené metódy a nástroje URBACT-u – napríklad na identifikáciu miestnych problémov až po interaktívne techniky ako napríklad (Walt Disney Creative Thinking Method),
 • vytvorenie miestnej podpornej skupiny, 
 • z rozpočtu projektu boli hradené cestovné náklady súvisiace s návštevou partnerských miest,
 • zlepšenie komunikácie s malými kreatívnymi podnikmi, verejnými orgánmi
  a kultúrnymi organizáciami,
 • zviditeľnenie „kreatívneho priemyslu“ v meste Košice.


Kde môžete získať podrobnejšie informácie o sieti pre akčné plánovanie „CreativeSpIN“?