Mesto Kežmarok – IoTxChange

Názov projektu:

IoTxChange – Connecting Cities for Better Life
OP URBACT III (2014 – 2020)


Miesto: Kežmarok (Slovensko)
Trvanie projektu: september 2019 – marec 2022
Vedúci partner: Fundão (Portugalsko)

O projekte

Sieť pre akčné plánovanie IoTxChange – Connecting Cities for Better Lifevznikla vďaka podpore operačného programu URBACT III v programovom období 2014 – 2020. Projekt vychádza z predpokladu, že moderné technológie a IoT – internet vecí zažívajú celosvetový narastajúci trend, ktorý stavia na princípoch globálnej digitálnej ekonomiky. Okrem iného moderné technológie a IoT – internet vecí ponúkajú množstvo príležitostí pre mestá, inštitúcie, spoločnosti a občanov v oblasti zlepšenia, zefektívnenia a skvalitnenia jednotlivých procesov.

Cieľom medzinárodnej spolupráce siete pre akčné plánovanie „IoTxChange“ je vzájomná výmena skúseností v oblasti digitalizácie založenej na riešeniach IoT – internetu vecí. Každý partner bude preverovať, či a ako by bolo možné vyskúšať riešenia, ktoré boli úspešne aplikované v iných mestách. Zároveň táto medzinárodná diskusia poskytne podnety
pre jednotlivé zúčastnené mestá o nových výzvach a trendoch.
Výsledkom projektu budú miestne akčné plány, ktoré nastavia efektívnejšie a presne cielené opatrenia na vytvorenie plánov digitalizácie založených na riešeniach IoT – internetu vecí
s cieľom zvýšiť kvalitu života v malých a stredných mestách EÚ. 

Vedúcim partnerom tejto siete je mesto Fundão (Portugalsko), ktoré spolupracuje a vymieňa si skúsenosti a osvedčené postupy pri hľadaní nových udržateľných riešení s mestom Kežmarok a s ďalšími šiestimi európskymi mestami:

Fundão Portugalsko
Razlog Bulharsko
Dodoni Grécko
Åbo akademi university Fínsko
Nevers Agglomération Francúzsko
Jelgava Local Municipality Lotyšsko
Ånge Švédsko
Kežmarok Slovensko


Mesto Kežmarok ako jeden z 8 projektových partnerov siete pre akčné plánovanie „IoTxChange“

Mesto Kežmarok je okresným mestom s  približne 16 500 obyvateľmi, ktoré sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji. Mnoho ľudí si pri vyslovení mesto Kežmarok vybaví
malé mestečko ležiace pod Vysokými Tatrami, ktoré malo v minulosti významné postavenie
v textilnom a drevospracujúcom priemysle. Mesto Kežmarok na jednej strane patrí k menším mestám, no na druhej strane má veľký potenciál, pretože má už mnohé skúsenosti s plánovaním, implementáciou projektov, stratégií a otvorenosťou k inováciám.

O bohatých skúsenostiach mesta Kežmarok svedčí aj stratégia mesta „Smart Green City Kežmarok“, vďaka ktorej mesto získalo titul ENVIROMESTO 2019 v druhom ročníku súťaže vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR. Cieľom súťaže je podporiť mestá, ktoré najviac dbajú na klímu a životné prostredie a na úsilie ich administratívy v boji proti zmene klímy a za skvalitnenie života občanov. Okrem toho spomínaná stratégia sa snaží čo najviac využívať moderné technológie a priniesť do mesta nové príležitosti  na zavádzanie moderných „smart“ technológií, zariadení a riešení, ktoré vytvárajú príjemnejšie, modernejšie prostredie
pre obyvateľov a návštevníkov mesta Kežmarok. Dynamika, tempo rastu globálnej digitálnej ekonomiky a spomínané atribúty motivovali miestnu samosprávu zapojiť sa do siete pre akčné plánovanie „IoTxChange“, vďaka čomu by mesto Kežmarok chcelo rozšíriť a prehĺbiť spomínanú stratégiu mesta.


Aký je hlavný cieľ mesta Kežmarok v sieti pre akčné plánovanie „IoTxChange“?

Sieť pre akčné plánovanie „IoTxChange“ poskytla mestu Kežmarok možnosť zamyslieť sa,
ako zlepšiť súčasný stav v moderných riešeniach založených na IoT – internete vecí. Prostredníctvom siete by chcelo mesto Kežmarok získať nové skúsenosti z iných európskych miest, detailne analyzovať existujúcu situáciu, diskutovať o téme digitalizácie založenej
na riešeniach „IoT“ – internetu vecí, skvalitniť a uľahčiť život občanom a návštevníkom mesta s členmi miestnej skupiny URBACT, relevantnými organizáciami a inými dotknutými skupinami.Vďaka programu URBACT Kežmarok participatívnou metódou vytvorí integrovaný akčný plán (IAP), ktorý prehĺbi vypracovanú stratégiu mesta „Smart Green City Kežmarok“.


Ambíciou mesta Kežmarok je pripraviť nasledovné opatrenia:

  • inteligentné svetelné priechody s odpočítaním sekúnd, organizácia dopravy, elektromobilita, nabíjacie stanice, zdieľanie bicyklov, cyklistika, inteligentný parkovací systém,
  • zabezpečenie čistoty v meste, inteligentné podzemné kontajnery na odpad s meracími prístrojmi, inteligentné triedenie odpadu, recyklácia, povedomie verejnosti o odpadovom hospodárstve, kompostovanie,
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie, inteligentné meranie,
  • využitie siete internetu vecí pre turistov – (parkovanie, ubytovanie, mesto a historické pamiatky, reštaurácie …) mobilné aplikácie,
  • vytvorenie inštitucionálnej siete, Open Data, mapy miest, monitorovanie, digitálne informačné tabule.


V akej fáze sa nachádza sieť pre akčné plánovanie „IoTxChange“ a mesto Kežmarok?

Fáza 1
Prvá fáza projektu sa uskutočnila od 2. septembra 2019 do 2. marca 2020. Počas nej mesto Kežmarok  vytvorilo ULG (URBACT Local Group) – miestnu skupinu pozostávajúcu
z miestnych aktérov (oddelenia MsÚ mesta Kežmarok – IT oddelenie, oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a bytovej politiky, škola umeleckého priemyslu, verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Lightech s.r.o., Spravbytherm s.r.o.), ktorí sa podieľali na analýze súčasného stavu, identifikácii výziev a potrieb a formulácii opatrení, ktoré je možné zlepšiť zavedením IoT – internetu vecí. Okrem toho, koordinátori z mesta Kežmarok navštevovali partnerské mestá, čerpali nové myšlienky, nápady a know-how, ako čeliť výzvam.

Fáza 2
Dňa 7. mája 2020 Monitorovací výbor operačného programu URBACT schválil pokračovanie projektu „IoTxChange“ do druhej fázy. V tejto fáze budú mesto Kežmarok a projektoví partneri siete pre akčné plánovanie navrhovať integrované akčné plány pre budúcu implementáciu. Súčasne mesto Kežmarok má v pláne 17. júna 2020 zrealizovať online „kick-off meeting“ s vedúcim partnerom a vedúcim expertom a v októbri 2020 navštíviť partnerské mesto Nevers (Francúzsko). Druhá fáza je nová v tom, že mestá testujú pilotné akcie, experimentujú s novými nápadmi a benefitujú zo sieťových výmen.


Kde môžete získať ďalšie informácie o sieti pre akčné plánovanie „IoTxChange“?